Legislatie si Noutati

Aici gasiti informatii utile legate de regimul de utilizare a Caselor de Marcat.

  • Este obligatorie incheierea unui contract de furnizare role de hartie cu furnizorii (Art. 14, aliniat 12, punct d).
  • Este obligatorie Incheierea unui Contract de Service (Art. 107, alin.4)

Garantia casei de marcat nu acopera : deplasare , manopera ,  asistenta telefonica , introducere de coduri in casa de marcat , livrarea de consumabile sau orice alt serviciu legat de casa de marcat. Aceste lucruri sunt acoperite integral doar de Contractul de Service

 

Guvernul României

Ordonanţă de urgenţă nr. 91/2014

Ordonanţa de urgenţă nr. 91/2014 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 28/1999 privind obligaţia operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale
Publicat in MOF nr. 966 – 30/12/2014
Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 966 din 30/12/2014
Actul a intrat in vigoare la data de 30 decembrie 2014
Având în vedere necesitatea combaterii în regim de maximă urgenţă a fraudei fiscale, a asigurării unei mai bune monitorizări a activităţii operatorilor economici care desfăşoară livrări de bunuri cu amănuntul, precum şi prestări de servicii, direct către populaţie,
pentru instituirea unor pârghii care să conducă la creşterea gradului de colectare a veniturilor bugetare şi la diminuarea evaziunii fiscale în domeniu,
pentru întărirea supravegherii şi controlului acestor activităţi,
pentru creşterea gradului de încredere a populaţiei în corecta utilizare a aparatelor de marcat electronice fiscale de către operatorii economici, precum şi în colectarea corectă de către organele fiscale de specialitate a impozitelor şi taxelor datorate bugetului de stat,
pentru a genera şi menţine ritmuri ridicate de creştere economică pe termen lung sunt necesare eforturi susţinute pentru dezvoltarea unei economii competitive prin diminuarea economiei subterane prin reducerea componentei de neraportare a veniturilor de către întreprinderi.
Pentru stimularea competitivităţii şi reducerea evaziunii fiscale, cu scopul creşterii capacităţii previzionale a autorităţilor în perspectiva aplicării bugetării multianuale, pentru crearea premiselor pentru fiscalizarea economiei informale, precum şi pentru creşterea veniturilor încasate din T.V.A.,
situaţia extraordinară este justificată de actuala situaţie economică şi bugetară a României deoarece creşterea veniturilor bugetare nu mai poate fi realizată prin creşterea presiunii fiscale asupra mediului economic şi/sau a cetăţenilor, din cauza faptului că aceasta poate deveni atât antieconomică, cât şi ineficientă, iar frauda şi evaziunea fiscală limitează capacitatea unui stat de a colecta venituri şi de a-şi pune în aplicare politica economică, sumele nedeclarate şi neimpozitate reducând veniturile publice şi afectând indicatorii bugetari şi macroeconomici asumaţi de România cu organismele financiare internaţionale.
Luând în considerare faptul că aceste situaţii aduc atingere interesului public general şi constituie un motiv de urgenţă deosebită şi extraordinară, a cărei reglementare nu poate fi amânată,
prezenta ordonanţă de urgenţă a fost adoptată cu respectarea procedurii de notificare prevăzută de Directiva 98/34/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 22 iunie 1998, referitoare la procedura de furnizare de informaţii în domeniul standardelor, reglementărilor tehnice şi al normelor privind serviciile societăţii informaţionale, publicată în Jurnalul Oficial al Comunităţilor Europene, seria L, nr. 204 din 21 iulie 1998, modificată prin Directiva 98/48/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 20 iulie 1998 de modificare a Directivei 98/34/CE de stabilire a unei proceduri pentru furnizarea de informaţii în domeniul standardelor şi reglementărilor tehnice, publicată în Jurnalul Oficial al Comunităţilor Europene, seria L, nr. 217 din 5 august 1998, Directiva 2006/96/CE a Consiliului din 20 noiembrie 2006 de adaptare a anumitor directive în domeniul liberei circulaţii a mărfurilor, având în vedere aderarea Bulgariei şi României, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 363 din 20 decembrie 2006, precum şi de Regulamentul (UE) nr. 1.025/2012 al Parlamentului European şi al Consiliului din 25 octombrie 2012 privind standardizarea europeană, de modificare a Directivelor 89/686/CEE şi 93/15/CEE ale Consiliului şi a Directivelor 94/9/CE, 94/25/CE, 95/16/CE, 97/23/CE, 98/34/CE, 2004/22/CE, 2007/23/CE, 2009/23/CE şi 2009/105/CE ale Parlamentului European şi ale Consiliului şi de abrogare a Deciziei 87/95/CEE a Consiliului şi a Deciziei nr. 1.673/2006/CE a Parlamentului European şi a Consiliului, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 316 din 14 noiembrie 2012.
În temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,
Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.
Art. I. – Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 28/1999 privind obligaţia operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.
75 din 21 ianuarie 2005, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
1. Articolul 1 se modifică şi va avea următorul cuprins:
„Art. 1. – (1) Operatorii economici care încasează, integral sau parţial, cu numerar sau prin utilizarea cardurilor de credit/debit sau a substitutelor de numerar contravaloarea bunurilor livrate cu amănuntul, precum şi a prestărilor de servicii efectuate direct către populaţie sunt obligaţi să utilizeze aparate de marcat electronice fiscale.
(2) Operatorii economici prevăzuţi la alin. (1), denumiţi în continuare utilizatori, au obligaţia să emită bonuri fiscale cu aparate de marcat electronice fiscale şi să le înmâneze clienţilor. La solicitarea clienţilor, utilizatorii vor elibera acestora şi factura.
(3) Aparatele de marcat electronice fiscale sunt livrate prin distribuitori autorizaţi. În sensul prezentei ordonanţe de urgenţă, prin distribuitor autorizat se înţelege operatorul economic pe numele căruia a fost eliberată autorizaţia prevăzută la art. 5 alin. (2).
(4) În baza autorizaţiei de distribuţie, distribuitorul are dreptul de a comercializa, direct sau prin intermediul operatorilor economici prevăzuţi în autorizaţie, denumiţi în continuare unităţi acreditate pentru comercializare, aparatele de marcat electronice fiscale, inclusiv produsele complementare acestora, pentru care a obţinut autorizaţia prevăzută de prezenta ordonanţă de urgenţă.
(5) Distribuitorul autorizat are obligaţia să asigure service-ul, direct sau prin intermediul operatorilor economici prevăzuţi în autorizaţie, denumiţi în continuare unităţi acreditate pentru service, atât pentru aparatele comercializate în mod direct, cât şi pentru cele comercializate prin intermediul unităţilor acreditate pentru comercializare.
(6) Distribuitor autorizat poate fi producătorul, importatorul sau persoana juridică română care achiziţionează din statele membre ale Uniunii Europene aparate de marcat electronice fiscale. În situaţia defectării aparatelor de marcat electronice fiscale utilizatorii sunt obligaţi ca, în momentul constatării defecţiunii, să anunţe distribuitorul autorizat care a livrat aparatul sau, după caz, unitatea acreditată pentru service a acestui distribuitor autorizat.
(7) O unitate este acreditată dacă se află pe lista unităţilor propuse pentru acreditare pentru comercializarea şi/sau service-ul unui aparat de marcat electronic fiscal, iar această listă a fost acceptată de Comisie şi a fost cuprinsă în autorizaţie potrivit prezentei ordonanţe de urgenţă.
(8) Până la repunerea în funcţiune a aparatelor de marcat electronice fiscale, operatorii economici utilizatori sunt obligaţi să înregistreze într-un registru special, întocmit în acest sens, toate operaţiunile efectuate şi să emită chitanţe, în condiţiile legii, pentru respectivele operaţiuni şi facturi, la cererea clientului. Obligaţia privind înregistrarea operaţiunilor efectuate într-un registru special nu se aplică operatorilor economici care desfăşoară activitatea de transport în regim de taxi.
(9) Se interzice operatorilor economici care, potrivit legii, au obligaţia de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale şi de a emite bonuri fiscale cu acestea, să înmâneze clienţilor documente care atestă plata contravalorii bunurilor achiziţionate sau serviciilor prestate, altele decât bonurile fiscale, cu excepţia situaţiei prevăzute la alin. (8).
(10) În cazul în care operatorii economici prevăzuţi la alin. (1) nu înmânează clientului bonul fiscal sau înmânează un alt document decât bonul fiscal, cu excepţia situaţiei prevăzute la alin. (8), clientul este obligat să solicite operatorului economic înmânarea bonului fiscal.
(11) Operatorii economici prevăzuţi la alin. (1) sunt obligaţi să afişeze la loc vizibil un anunţ detaliat de atenţionare a clienţilor cu privire la obligaţia respectării dispoziţiilor prevăzute la alin. (9) şi (10).”
2. Articolul 2 se modifică şi va avea următorul cuprins:
„Art. 2. – Se exceptează de la prevederile art. 1 alin. (1) încasările efectuate din următoarele activităţi:
a) comerţul ocazional cu produse agricole din producţie proprie efectuat de către producătorii agricoli individuali, autorizaţi în condiţiile legii, în pieţe, târguri, oboare sau în alte locuri publice autorizate;
b) vânzarea de ziare şi reviste prin distribuitori specializaţi;
c) transportul public de călători în interiorul unei localităţi pe bază de bilete sau abonamente tipărite conform legii, precum şi cu metroul;
d) activităţile pentru care încasările se realizează pe bază de bonuri cu valoare fixă tipărite conform legii – bilete de acces la spectacole, muzee, expoziţii, târguri şi oboare, grădini zoologice şi grădini botanice, biblioteci, locuri de parcare pentru autovehicule, bilete de participare la jocuri de noroc şi altele similare;
e) activităţile de asigurări şi ale caselor de pensii, precum şi activităţile de intermedieri financiare, inclusiv activităţile auxiliare acestora. Nu sunt exceptate activităţile de schimb valutar cu numerar şi substitute de numerar pentru persoane fizice, altele decât operaţiunile efectuate de punctele de schimb valutar din incinta instituţiilor de credit, aparţinând acestor instituţii;
f) activităţile desfăşurate ca profesii libere sub toate formele de organizare care nu implică crearea unei societăţi comerciale;
g) vânzarea obiectelor de cult şi serviciile religioase prestate de instituţiile de cult;
h) comerţul cu amănuntul prin comis-voiajori, precum şi prin corespondenţă, cu excepţia livrărilor de bunuri la domiciliu efectuate de magazine şi unităţile de alimentaţie publică, pe bază de comandă;
i) serviciile de instalaţii, reparaţii şi întreţinere a bunurilor, efectuate la domiciliul clientului;
j) vânzarea pachetelor de servicii turistice sau de componente ale acestora de către agenţiile de turism, definite potrivit legii;
k) încasarea la domiciliul clientului a contravalorii energiei electrice şi termice, a gazelor naturale, a apei, a serviciilor de telefonie, inclusiv de telefonie mobilă, de poştă şi curier, de salubritate, de televiziune, inclusiv prin cablu, de Internet;
l) efectuarea lucrărilor de construcţii, reparaţii, amenajări şi întreţinere de locuinţe;
m) serviciile de transport feroviar public de călători în trafic intern şi internaţional, prestate de societăţi comerciale persoane juridice române, pe bază de bilete sau abonamente tipărite conform legii;
n) activităţile de jocuri de noroc desfăşurate cu mijloace tehnice de joc ce funcţionează pe baza acceptatoarelor de bancnote sau monede;
o) serviciile de parcări auto a căror contravaloare se încasează prin automate ce funcţionează pe baza acceptatoarelor de bancnote sau monede;
p) livrările de bunuri sau serviciile efectuate prin automatele comerciale ce funcţionează pe bază de acceptatoare de bancnote sau monede şi conţin un sistem de contorizare electronic şi/sau mecanic, ca parte integrată constructivă din automat, care să permită înregistrarea, evidenţierea şi controlul sumelor încasate, cu excepţia livrărilor de produse energetice, astfel cum sunt definite în titlul VII din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare;
q) comerţul de tip cash and carry desfăşurat de comercianţii care vând mărfuri prin sistemul de autoservire către persoane fizice înregistrate în baza de date a vânzătorului, în scopul utilizării acestora ca produse consumabile.”
3. După articolul 2 se introduce un nou articol, articolul 21, cu următorul cuprins:
„Art. 21. – În situaţiile în care pentru încasarea cu numerar a contravalorii bunurilor livrate cu amănuntul şi a serviciilor efectuate către populaţie, în cazul activităţilor prevăzute la art. 2 lit. f), g), h), i), j), k) şi l) nu sunt utilizate aparate de marcat electronice fiscale, este obligatorie emiterea de chitanţe, în condiţiile legii.”
4. Articolul 3 se modifică şi va avea următorul cuprins:
„Art. 3. – (1) În sensul dispoziţiilor art. 1 alin. (1), aparate de marcat electronice fiscale sunt: casele de marcat, precum şi alte sisteme ce includ dispozitive cu funcţii de case de marcat, care înglobează constructiv un modul fiscal, prin intermediul căruia controlează memoria fiscală, dispozitivul de imprimare şi afişajul client.
(2) Aparate de marcat electronice fiscale sunt considerate şi casele de marcat electronice fiscale şi alte sisteme ce includ dispozitive cu funcţii de case de marcat, echipate cu dispozitiv de memorare a jurnalului electronic, care înglobează constructiv un modul fiscal, prin intermediul căruia controlează memoria fiscală, dispozitivul de imprimare, dispozitivul de memorare, afişajul client, dispozitivul de salvare externă şi dispozitivul de comunicaţie externă care permite integrarea într-un sistem informatic;
(3) Aparatele de marcat electronice fiscale trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele funcţii esenţiale:
a) conservarea datelor prin acumulări progresive, pentru aparatele de marcat electronice fiscale definite la alin. (1) şi (2);
b) imprimarea şi emiterea de: bonuri fiscale, role jurnal, rapoarte fiscale de închidere zilnică, rapoarte fiscale periodice, pentru aparatele de marcat electronice fiscale definite la alin. (1);
c) imprimarea, memorarea şi emiterea electronică de: bonuri fiscale, rapoarte fiscale de închidere zilnică, jurnale electronice, rapoarte de sinteză şi rapoarte memorie fiscală, pentru aparatele de marcat electronice fiscale definite la alin. (2);
d) înregistrarea în memoria fiscală a datelor de sinteză cu caracter fiscal provenite din rapoartele fiscale de închidere zilnică şi a oricăror modificări de parametri care afectează interpretarea datelor stocate şi evenimente care afectează continuitatea înregistrării datelor pentru aparatele de marcat electronice fiscale definite la alin. (1) şi (2);
e) blocarea automată a funcţionării aparatului când sunt inactive oricare din dispozitivele controlate de modulul fiscal, sau când sunt îndeplinite condiţiile de blocare stabilite prin procedura de monitorizare şi supraveghere a acestora, pentru aparatele de marcat electronice fiscale definite la alin. (1) şi (2);
f) asigurarea continuităţii funcţionării şi înregistrării datelor, coerenţei structurii de date şi a documentelor emise, precum şi asigurarea procedurilor de recuperare din stări de eroare generate de manipulări greşite sau de erori de sistem, pentru aparatele de marcat electronice fiscale definite la alin. (1) şi (2).
(4) Memoria fiscală este un dispozitiv unic inscriptibil din modulul fiscal, care trebuie să permită obligatoriu acumulări progresive ale datelor, fără ca acestea să poată fi modificate sau şterse, precum şi conservarea în timp a acestora pe o perioadă de 10 ani de la data înlocuirii acesteia.
(5) În memoria fiscală a aparatelor de marcat electronice fiscale se vor stoca următoarele date: denumirea şi codul de identificare fiscală a emitentului, adresa de la locul de instalare a aparatului, logotipul şi seria fiscală ale aparatului, precum şi datele prevăzute la alin. (3) lit. d). În cazul aparatelor
de marcat electronice fiscale definite la alin. (2) memoria fiscală mai conţine identificatorul jurnalului electronic, precum şi datele provenite din securizarea jurnalului electronic.
(6) Aparatele de marcat electronice fiscale sunt sigilate prin aplicarea unui sigiliu fiscal de către persoane autorizate în acest scop de Ministerul Finanţelor Publice.
(7) Ministerul Finanţelor Publice, prin direcţia de specialitate realizează, gestionează şi publică pe site-ul propriu Registrul distribuitorilor autorizaţi şi a aparatelor de marcat electronice fiscale pe care aceştia le comercializează, precum şi o listă a unităţilor acreditate pentru comercializarea şi/sau service-ul respectivelor aparate, inclusiv a tehnicienilor de service înregistraţi, cu specificarea elementelor de identificare ale acestora.”
5. După articolul 3 se introduce un nou articol, articolul 31, cu următorul cuprins:
„Art. 31. – (1) La nivelul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală se întocmeşte în formă electronică un registru naţional de evidenţă a aparatelor de marcat electronice fiscale instalate în judeţe şi în sectoarele municipiului Bucureşti, după caz, denumit în continuare Registru.
(2) Informaţiile conţinute în Registru, metodologia şi procedura de înregistrare a acestora se stabilesc prin ordin al preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală.
(3) Supravegherea şi monitorizarea aparatelor de marcat electronice fiscale se realizează de către Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, în condiţiile legii.
(4) În vederea realizării supravegherii şi monitorizării aparatelor de marcat electronice fiscale, operatorii economici prevăzuţi la art. 1 alin. (1) au obligaţia de a asigura conectarea la distanţă a aparatelor de marcat electronice fiscale, în vederea transmiterii de date fiscale către Agenţia Naţională de Administrare Fiscală.
(5) Pentru realizarea operaţiunii de supraveghere şi monitorizare a aparatelor de marcat electronice fiscale Agenţia Naţională de Administrare Fiscală emite, până la data de 1 februarie 2017, norme metodologice privind procedura de conectare a aparatelor de marcat electronice fiscale la un sistem informatic naţional de supraveghere şi monitorizare a datelor fiscale.”
6. Articolul 4 se modifică şi va avea următorul cuprins:
„Art. 4. – (1) Bonul fiscal este documentul emis de aparatul de marcat electronic fiscal care trebuie să cuprindă cel puţin: denumirea şi codul de identificare fiscală ale operatorului economic emitent; adresa de la locul de instalare a aparatului de marcat electronic fiscal; logotipul şi seria fiscală ale aparatului; numărul de ordine; data şi ora emiterii; denumirea fiecărui bun livrat sau serviciu prestat; preţul sau tariful unitar; cantitatea; valoarea pe fiecare operaţiune, inclusiv taxa pe valoarea adăugată, cu indicarea cotei de taxă; valoarea totală a bonului, inclusiv taxa pe valoarea adăugată; valoarea totală a taxei pe valoarea adăugată pe cote de taxă, cu indicarea nivelului de cotă; valoarea totală a operaţiunilor scutite de taxa pe valoarea adăugată, precum şi valoarea altor taxe care nu se cuprind în baza de impozitare a taxei pe valoarea adăugată, dacă este cazul.
(2) Bonul fiscal emis de aparatul de marcat electronic fiscal definit la art. 3 alin. (2) trebuie să conţină pe lângă elementele definite la alin. (1) şi următoarele elemente: unitatea de măsură, precum şi codul de înregistrare în scopuri de TVA al beneficiarului, la cererea acestuia.
(3) Rola-jurnal emisă cu aparatul de marcat electronic fiscal definit la art. 3 alin. (1) este documentul pe care se înscriu toate datele din bonurile fiscale şi se păstrează în arhiva operatorilor economici timp de 2 ani de la data încheierii exerciţiului financiar în cursul căruia a fost întocmit.
(4) Jurnalul electronic emis cu aparatul de marcat electronic fiscal definit la art. 3 alin. (2) este setul de fişiere electronice securizate, existente în dispozitivul de memorare, care conţine toate datele din bonurile fiscale, precum şi toate operaţiunile din regimul de înregistrare.
(5) Jurnalul electronic se păstrează în dispozitivul de memorare, în arhiva operatorilor economici, timp de 5 ani de la data încheierii exerciţiului financiar în cursul căruia a fost întocmit.
(6) Raportul fiscal de închidere zilnică este documentul emis cu aparatul de marcat electronic fiscal care conţine date de sinteză cu caracter fiscal: denumirea şi codul de identificare fiscală ale operatorului economic emitent; adresa de la locul de instalare a aparatului de marcat electronic fiscal; logotipul şi seria fiscală ale aparatului; numărul de ordine numerotat progresiv; data şi ora emiterii; numărul bonurilor emise în ziua respectivă; valoarea totală a operaţiunilor efectuate şi totalul taxei pe valoarea adăugată, cu precizarea nivelului cotei, valoarea totală a operaţiunilor scutite de taxa pe valoarea adăugată, precum şi valoarea taxelor care nu se cuprind în baza de impozitare a taxei pe valoarea adăugată.
(7) Raportul fiscal de închidere zilnică emis de aparatul de marcat electronic fiscal definit la art. 3 alin. (2) trebuie să conţină pe lângă datele definite la alin. (6) şi următoarele date: numărul de bonuri fiscale care au înscris codul de înregistrare în scopuri de TVA al beneficiarului, valoarea totală a acestora, total taxă pe valoarea adăugată aferentă, identificatorul jurnalului electronic, numărul şi valoarea reducerilor, anulărilor, sume de serviciu, precum şi sumele rezultate pentru fiecare mijloc de plată utilizat. Sumele de serviciu reprezintă sumele de bani utilizate pentru plata restului către client, puse la dispoziţia operatorului aparatului de marcat electronic fiscal la începutul fiecărei zile de lucru. Acestea se regăsesc în soldul contului de casă şi, de asemenea, în soldul de la sfârşitul zilei de lucru.
(8) Registrul special prevăzut la art. 1 alin. (8) şi raportul fiscal de închidere zilnică sunt documente avute în vedere de către organele fiscale cu ocazia verificării veniturilor care stau la baza determinării impozitelor şi taxelor datorate bugetului de stat. Registrul special prevăzut la art. 1 alin. (8) se arhivează şi se păstrează pe o perioadă de 10 ani, iar raportul fiscal de închidere zilnică, pe o perioadă de 5 ani.
(9) Operatorii economici care utilizează aparate de marcat electronice fiscale definite la art. 3 alin. (1) şi (2), la umplerea memoriei fiscale, atunci când aceasta trebuie înlocuită ca urmare a defectării, ori când nu mai poate fi folosită de către utilizatori din diverse motive, precum şi în cazul în care aceştia îşi încetează activitatea, sunt obligaţi să asigure păstrarea şi arhivarea memoriilor fiscale pentru o perioadă de 10 ani.
(10) Nu este obligatorie înlocuirea memoriei fiscale a aparatelor de marcat electronice fiscale instalate, aceasta putând fi utilizată până la umplere, în următoarele cazuri:
a) la schimbarea atributului fiscal al codului de identificare fiscală al utilizatorului;
b) la schimbarea formei de constituire a societăţii fără modificarea denumirii acesteia;
c) la modificarea denumirii şi/sau adresei societăţii dacă se păstrează codul de identificare fiscală;
d) la mutarea unui punct de lucru aparţinând utilizatorului de la un stand la altul, în cadrul unui complex comercial situat la aceeaşi adresă;
e) la schimbarea denumirii străzii de la locul de instalare a aparatelor de marcat electronice fiscale;
f) în cazul inactivităţii temporare a utilizatorilor, anunţată organelor fiscale, potrivit legii;
g) în cazul unor erori constatate după fiscalizare privind înregistrarea datelor din antetul bonului fiscal.
(11) La înlocuirea memoriei fiscale obligatoriu se efectuează şi schimbarea dispozitivului de memorare a jurnalului electronic.
(12) Utilizatorii aparatelor de marcat electronice fiscale sunt obligaţi:
a) să folosească numai consumabile de tipul şi cu caracteristicile tehnice prevăzute în manualul de utilizare a aparatului respectiv;
b) să folosească numai consumabile care asigură menţinerea lizibilităţii datelor pe perioada de arhivare prevăzută de prezenta ordonanţă de urgenţă şi să asigure arhivarea datelor;
c) să solicite distribuitorului autorizat de la care a cumpărat aparatul sau unităţii acreditate completarea manualului de utilizare cu informaţii privind tipul şi caracteristicile tehnice ale consumabilelor, dacă manualul de utilizare a aparatului respectiv nu conţine astfel de informaţii;
d) să încheie cu furnizorii consumabilelor contracte ferme conţinând clauze de livrare numai a consumabilelor de tipul şi cu caracteristicile tehnice prevăzute în manualul de utilizare, care să asigure menţinerea lizibilităţii datelor pe perioada de arhivare prevăzută de prezenta ordonanţă de urgenţă, clauze privind daunele la care sunt îndreptăţiţi utilizatorii în cazul nerespectării clauzelor contractuale de către furnizori şi să asigure arhivarea datelor;
e) să asigure funcţionarea aparatului de marcat electronic fiscal în parametrii tehnici legali, pe toată durata de utilizare a acestuia;
f) să permită intervenţia tehnică numai a persoanelor autorizate pentru efectuarea operaţiunilor de service asupra aparatului de marcat electronic fiscal; prin persoană autorizată se înţelege persoana înregistrată în baza de date a Ministerului Finanţelor Publice privind distribuitorii autorizaţi, unităţile acreditate pentru comercializare şi/sau service şi tehnicienii de service pentru aparatele de marcat electronice fiscale;
g) în cazul defectării aparatului de marcat electronic fiscal, să notifice imediat distribuitorul autorizat sau unitatea de service acreditată, astfel încât utilizatorul să poată să facă dovada comunicării notificării la distribuitorul autorizat sau unitatea de service acreditată, în faţa organelor fiscale;
h) să întocmească documente justificative pentru toate sumele introduse/extrase în/din sertarul casei de marcat, altele decât cele provenite din încasarea cu numerar a contravalorii bunurilor livrate cu amănuntul şi a serviciilor efectuate către populaţie sau cele utilizate pentru a acorda rest clientului.
(13) Distribuitorii autorizaţi sunt obligaţi ca, în mod direct sau prin unităţile acreditate, să completeze, la cererea utilizatorilor, manualul de utilizare cu informaţii privind tipul şi caracteristicile tehnice ale consumabilelor, dacă manualul de utilizare a aparatului respectiv nu conţine astfel de informaţii.
(14) Furnizorii consumabilelor destinate aparatelor de marcat electronice fiscale, operatori economici producători, importatori sau comercianţi, sunt obligaţi să livreze utilizatorilor numai consumabilele prevăzute în contractele ferme încheiate conform alin. (12) lit. d).”
7. Articolul 5 se modifică şi va avea următorul cuprins:
„Art. 5. – (1) În vederea autorizării distribuitorilor şi înregistrării unităţilor de comercializare şi/sau service propuse spre acreditate de către aceştia, se constituie, sub autoritatea Ministerului Finanţelor Publice, Comisia de autorizare a distribuitorilor pentru aparate de marcat electronice fiscale avizate tehnic, denumită în continuare Comisie.
(2) Comercializarea, service-ul şi utilizarea aparatelor de marcat electronice fiscale pe teritoriul României sunt permise numai după obţinerea autorizaţiei de distribuţie emise de Comisie.
(3) Aparatele de marcat electronice fiscale trebuie să fie dotate de către distribuitor cu manual de utilizare a acestora, precum şi cu o broşură cu pagini numerotate, care conţine evoluţia exploatării
aparatului, denumită carte de intervenţii. Utilizatorii aparatelor sunt obligaţi să păstreze cartea de intervenţii, iar împreună cu unităţile acreditate pentru service răspund de completarea şi de actualizarea acesteia cu datele referitoare la identitatea utilizatorului şi la intervenţiile service efectuate. În cazul revânzării aparatului de marcat electronic fiscal, cartea de intervenţii însoţeşte aparatul.
(4) Operatorii economici sunt admişi la procedura de autorizare numai pentru aparatele de marcat electronice fiscale care se încadrează în prevederile prezentei ordonanţe de urgenţă şi pentru care asigură service pentru perioada de garanţie, postgaranţie şi piese de schimb.
(5) Distribuitorii autorizaţi, precum şi unităţile din reţeaua acestora acreditate pentru service, după caz, au obligaţia să asigure, în termen de maximum 72 de ore de la solicitarea utilizatorului, instalarea aparatului nou, precum şi înlocuirea memoriei fiscale sau a dispozitivului de memorare a jurnalului electronic în cazul în care sunt defecte sau capacitatea de stocare a fost epuizată.
(6) Distribuitorii autorizaţi, precum şi unităţile de service acreditate sunt obligaţi să dea curs solicitării organelor cu competenţă în domeniul controlului, în vederea realizării activităţii de control a aparatelor livrate.
(7) Pentru aparatele definite la art. 3 alin. (2) distribuitorii au obligaţia să pună la dispoziţia organului fiscal programele de citire electronică a memoriei fiscale, programele de citire şi verificare a jurnalului electronic, precum şi instrucţiunile de utilizare.
(8) Distribuitorii autorizaţi, precum şi unităţile din reţeaua acestora acreditate pentru a efectua service la aparate de marcat electronice fiscale nu pot avea calitatea de utilizatori ai respectivelor aparate.
(9) În vederea autorizării ca distribuitor de aparate de marcat electronice fiscale, operatorul economic trebuie să deţină avizul tehnic favorabil privind caracteristicile tehnice ale modelului aparatului de marcat electronic fiscal pe care doreşte să îl distribuie.
(10) Pentru aparatele de marcat electronice fiscale definite la art. 3 alin. (2), avizul tehnic favorabil se eliberează de către instituţia publică/instituţia de drept public, desemnată prin ordin al ministrului pentru societatea informaţională.
(11) Procedura de avizare tehnică a modelelor de aparate de marcat electronice fiscale definite la art. 3 alin. (2) se aprobă prin ordin comun al ministrului finanţelor publice şi al ministrului pentru societatea informaţională.
(12) Distribuitorii autorizaţi sau unităţile acreditate pentru service sunt obligaţi să ţină evidenţa intervenţiilor tehnice asupra aparatelor de marcat electronice fiscale prin întocmirea unui dosar de asistenţă tehnică pentru fiecare aparat, în care arhivează documentele primite sau emise în legătură cu efectuarea intervenţiei tehnice asupra aparatului în cauză. Intervenţiile tehnice şi/sau reparaţiile efectuate de tehnicianul de service al distribuitorului autorizat sau al unităţii acreditate pentru service se notează în dosar sub formă de tabel. Dosarul se păstrează la sediul distribuitorilor autorizaţi sau unităţilor acreditate pentru service, după caz, pe toată perioada de funcţionare a aparatului.
(13) Pentru eliberarea avizului prevăzut la alin. (9) se stabilesc tarife care se plătesc anticipat, se constituie ca venituri proprii ale instituţiei publice/instituţiei de drept public prevăzute la alin. (10) şi se actualizează anual, în funcţie de rata inflaţiei, prin ordin al ministrului pentru societatea informaţională.
(14) Avizele privind distribuţia aparatelor de marcat electronice fiscale acordate distribuitorilor autorizaţi îşi menţin valabilitatea până la data expirării, dar nu mai târziu de data de 1 ianuarie 2016.”
8. Articolul 8 se modifică şi va avea următorul cuprins:
„Art. 8. – (1) Distribuitorii autorizaţi care îşi încetează activitatea de comercializare a aparatelor de marcat electronice fiscale, precum şi cei cărora li s-a retras autorizaţia de distribuţie a aparatelor de marcat electronice fiscale rămân răspunzători în continuare pentru obligaţiile ce le revin pe o perioadă de 5 ani de la data încetării comercializării aparatelor.
(2) În cazul în care utilizatorii aparatelor de marcat electronice fiscale îşi încetează activitatea, precum şi în cazul aparatelor confiscate potrivit legii ori preluate spre valorificare de societăţile bancare ca urmare a neachitării împrumutului contractat pentru achiziţionarea acestor aparate, valorificarea lor se va realiza numai prin distribuitorii autorizaţi.
(3) În cazul distribuitorilor autorizaţi care au încetat activitatea sau au fost radiaţi din registrul comerţului şi nu au cedat drepturile şi obligaţiile ce le revin în condiţiile legii pentru efectuarea operaţiunilor de service la aparatele de marcat electronice fiscale livrate, utilizatorii se pot adresa oricărui alt distribuitor autorizat, urmând ca acesta din urmă să comunice în scris Comisiei preluarea obligaţiei privind efectuarea service-ului pentru tipul/modelul de aparat de marcat electronic fiscal al utilizatorului în cauză.
(4) Distribuitorii autorizaţi care îşi încetează activitatea de comercializare a aparatelor de marcat electronice fiscale au obligaţia ca în termen de 10 zile de la data încetării activităţii să notifice acest fapt în scris Comisiei.
(5) În situaţia în care distribuitorii prevăzuţi la alin. (1) nu îşi mai onorează obligaţiile ce le revin pentru aparatele livrate după perioada prevăzută la alin. (1), utilizatorii se pot adresa oricărui alt distribuitor autorizat, urmând ca acesta din urmă să comunice în scris Comisiei preluarea obligaţiei privind
efectuarea service-ului pentru tipul/modelul de aparat de marcat electronic fiscal al utilizatorului în cauză.”
9. Articolul 9 se abrogă.
10. Articolul 10 se modifică şi va avea următorul cuprins:
„Art. 10. – Constituie contravenţii următoarele fapte dacă, potrivit legii penale, nu sunt considerate infracţiuni:
a) comercializarea de către operatorii economici a aparatelor de marcat electronice fiscale fără a deţine autorizaţia prevăzută de prezenta ordonanţă de urgenţă sau fără a face parte din reţeaua de unităţi acreditate pentru comercializare a unui distribuitor autorizat;
b) neîndeplinirea obligaţiei operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, cu excepţia prevăzută la art. 1 alin. (8);
c) neemiterea bonului fiscal pentru toate bunurile livrate sau serviciile prestate ori emiterea de bonuri cu o valoare inferioară celei reale;
d) neîntocmirea de documente justificative pentru sumele de bani introduse/extrase în/din sertarul casei de marcat, altele decât cele provenite din încasarea cu numerar a contravalorii bunurilor livrate cu amănuntul şi a serviciilor efectuate către populaţie sau cele utilizate pentru a acorda rest clientului;
e) neîndeplinirea obligaţiei operatorilor economici de a se dota cu aparate de marcat electronice fiscale, achiziţionate numai de la distribuitori autorizaţi sau unităţi acreditate pentru comercializare, conform prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă;
f) emiterea bonului fiscal conţinând date eronate, altele decât cele prevăzute la lit. c), sau fără ca acesta să conţină toate datele prevăzute la art. 4 alin. (1) sau alin. (2), după caz;
g) neînmânarea bonului fiscal clientului de către operatorul aparatului de marcat electronic fiscal şi/sau neeliberarea facturii la solicitarea clientului;
h) neîndeplinirea de către utilizatorii aparatelor de marcat electronice fiscale a obligaţiei de a afişa anunţul de atenţionare prevăzut la art. 1 alin. (11);
i) nerespectarea de către utilizatori a obligaţiei de a anunţa unitatea acreditată pentru service desemnată de distribuitorul autorizat ori, după caz, distribuitorul sau reprezentantul acestuia, în momentul constatării defectării aparatelor de marcat electronice fiscale;
j) încălcarea de către utilizatorii aparatelor de marcat electronice fiscale a dispoziţiilor art. 4 alin. (12) lit. a)-d);
k) încălcarea de către furnizorii consumabilelor destinate aparatelor de marcat electronice fiscale a dispoziţiilor art. 4 alin. (14);
l) încălcarea de către distribuitorii autorizaţi şi de către unităţile acreditate a dispoziţiilor art. 4 alin. (13);
m) nerespectarea obligaţiilor ce revin distribuitorilor autorizaţi, precum şi unităţilor din reţeaua acestora acreditate pentru service de a instala aparatul de marcat electronic fiscal nou sau de a înlocui memoria fiscală sau dispozitivul de memorare a jurnalului electronic, în cazurile şi în termenul prevăzut la art. 5 alin. (5);
n) nerespectarea de către distribuitorii autorizaţi care încetează activitatea de comercializare a aparatelor de marcat electronice fiscale, precum şi de către cei cărora li s-a retras autorizaţia de distribuţie a aparatelor de marcat electronice fiscale a obligaţiilor ce le revin potrivit prezentei ordonanţe de urgenţă pentru aparatele livrate;
o) nerespectarea obligaţiei de către utilizatorii aparatelor de marcat electronice fiscale de a păstra şi arhiva rola jurnal/dispozitivul de memorare a jurnalului electronic, după caz, raportul fiscal de închidere zilnică şi registrul special prevăzut la art. 1 alin. (8), cu excepţia activităţii de transport în regim de taxi unde nu se utilizează registrul special;
p) nerespectarea obligaţiei de a păstra, de a completa şi de a actualiza cartea de intervenţii prevăzută la art. 5 alin. (3), dosarul de asistenţă tehnică prevăzut la art. 5 alin. (12);
q) nerespectarea prevederilor art. 1 alin. (8);
r) nerespectarea obligaţiei de a păstra şi arhiva memoria fiscală, precum şi dispozitivul de memorare a jurnalului electronic, în condiţii care să permită citirea acestora de către organul fiscal competent;
s) comercializarea aparatelor de marcat electronice fiscale definite la art. 3 alin. (1) şi (2), care nu sunt sigilate potrivit dispoziţiilor art. 3 alin. (6);
ş) nerespectarea prevederilor art. 8 alin. (2);
t) comercializarea de către distribuitorii autorizaţi a aparatelor de marcat electronice fiscale cu o altă configuraţie şi un alt domeniu de utilizare decât cele prevăzute în autorizaţia de distribuţie;
ţ) comercializarea de aparate de marcat electronice fiscale după retragerea dreptului de distribuţie obţinut de distribuitorul autorizat în baza autorizaţiei;
u) nerespectarea de către utilizatorii aparatelor de marcat electronice fiscale a dispoziţiilor art. 4 alin. (12) lit. e ) sau f);
v) refuzul utilizatorului de a permite accesul tehnicianului de service în unitate pentru efectuarea verificărilor la solicitarea şi în prezenţa organelor de control asupra aparatelor de marcat electronice fiscale;
w) nerespectarea de către utilizatori a obligaţiei prevăzute la art. 4 alin. (12) lit. h);
x) nerespectarea obligaţiei distribuitorilor autorizaţi prevăzute la art. 5 alin. (6) de a da curs solicitării organelor cu competenţă în domeniul controlului în vederea citirii datelor din memoria fiscală a aparatelor de marcat electronice fiscale sau din dispozitivul de memorare a aparatelor pentru realizarea activităţii de control;
y) nerespectarea de către distribuitorii autorizaţi, a obligaţiei de a pune la dispoziţia organului fiscal programele de citire electronică a memoriei fiscale, programele de citire şi verificare a jurnalului electronic, precum şi instrucţiunile de utilizare, pentru aparatele definite la art. 3 alin. (2);
z) nerespectarea de către distribuitorii autorizaţi, precum şi de către unităţile din reţeaua acestora acreditate pentru a efectua service a prevederilor art. 5 alin. (8);
aa) comercializarea de către distribuitorii autorizaţi, sau de către unităţile din reţeaua acestora acreditate pentru comercializare a aparatelor de marcat electronice fiscale definite la art. 3 alin. (1), după data de 1 ianuarie 2016;
bb) nereintroducerea datelor înscrise pe rola jurnal privind tranzacţiile efectuate de la ultima închidere zilnică până în momentul ştergerii memoriei operative pentru aparatele de marcat electronice fiscale definite la art. 3 alin. (1);
cc) nerespectarea de către utilizatorii aparatelor de marcat electronice fiscale a termenelor prevăzute de lege, de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale definite la art. 3 alin. (2);
dd) continuarea livrării de bunuri sau prestării de servicii după suspendarea activităţii operatorului economic în punctul de lucru;
ee) încălcarea de către operatorii economici a dispoziţiilor prevăzute la art. 1 alin. (9);
ff) nerespectarea de către utilizatorii aparatelor de marcat electronice fiscale a dispoziţiilor prevăzute la art. 31 alin. (4);
gg) deţinerea la punctele de vânzare a bunurilor sau de prestare a serviciilor a unor sume care nu pot fi justificate prin datele înscrise în documentele emise cu aparate de marcat electronice fiscale, în registrul special sau prin chitanţe.”
11. Articolul 11 se modifică şi va avea următorul cuprins:
„Art. 11. – (1) Contravenţiile prevăzute la art. 10 se sancţionează cu amendă aplicată operatorilor economici, după cum urmează:
a) cele prevăzute la art. 10 lit. f), h), i), s), ş), t), ţ), v), aa) şi gg), cu amendă de la 2.000 lei la 4.000 lei, precum şi cu:
(i) confiscarea sumelor care nu pot fi justificate, pentru contravenţia prevăzută la lit. gg);
(ii) confiscarea veniturilor obţinute, pentru contravenţia prevăzută la lit. ţ);
b) cele prevăzute la art. 10 lit. a), l), m), o), p), q), u), w), x), y), z), bb), cc), ee) şi ff), cu amendă de la 8.000 lei la 10.000 lei, precum şi cu:
(i) confiscarea veniturilor obţinute, pentru contravenţia prevăzută la lit. a);
(ii) suspendarea activităţii operatorului economic în punctul de lucru, de la o lună la 3 luni, în funcţie de gravitatea faptelor, pentru contravenţia prevăzută la lit. cc);
c) cele prevăzute la art. 10 lit. j), k), n) şi r), cu amendă de la 40.000 lei la 60.000 lei;
d) cele prevăzute la art. 10 lit. b), c), d), e) şi dd), cu amendă de la 10.000 lei la 15.000 lei, precum şi cu:
(i) confiscarea sumelor încasate, pentru contravenţia prevăzută la lit. dd);
(ii) suspendarea activităţii operatorului economic în punctul de lucru, de la o lună la 3 luni, în funcţie de gravitatea faptelor, pentru contravenţiile prevăzute la lit. b), c), d) şi e).
(2) Contravenţia prevăzută la art. 10 lit. g) se sancţionează cu amendă de la 800 lei la 1.500 lei, care se aplică persoanelor fizice.
(3) Pe durata de suspendare a activităţii, unitatea este sigilată de echipa de control constituită potrivit legii. Concomitent cu sigilarea unităţii, se afişează la loc vizibil un anunţ cu privire la această situaţie. Anunţul va fi scris cu litere de tipar având înălţimea minimă de 10 cm. Procedura de aplicare a acestei prevederi se aprobă prin ordin al ministrului finanţelor publice, până la data de 1 martie 2015.
(4) Sumele confiscate potrivit prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă se fac venit la bugetul de stat.”
12. Articolul 12 se modifică şi va avea următorul cuprins:
„Art. 12. – (1) Controlul funcţionării şi utilizării aparatelor de marcat electronice fiscale, constatarea contravenţiilor, precum şi aplicarea sancţiunilor se fac de către structurile din cadrul Ministerului Finanţelor Publice, Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală şi organele sale subordonate, stabilite prin ordin al ministrului finanţelor publice, respectiv al preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, precum şi de către structurile competente din cadrul Inspectoratului General al Poliţei Române şi organele sale subordonate.
(2) Împotriva proceselor-verbale de constatare a contravenţiei şi de aplicare a sancţiunii se poate face plângere în condiţiile prevăzute de Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare.
(3) Contravenientul poate achita, în termen de cel mult 48 de ore de la data încheierii procesului-verbal ori, după caz, de la data comunicării acestuia, jumătate din minimul amenzii prevăzute la art. 11 alin. (1) lit. d), agentul constatator făcând menţiune despre această posibilitate în procesul-verbal.
(4) Prin derogare de la art. 32 alin. (3) din Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare, plângerea nu suspendă executarea în cazul sancţiunilor contravenţionale prevăzute la art. 10 lit. b), c), d), e) şi cc).
(5) Prin derogare de la prevederile art. 7 alin. (3) din Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare, avertismentul ca sancţiune contravenţională principală nu se aplică în cazul contravenţiilor prevăzute la art. 10 lit. b), c), d), e) şi dd).
(6) În măsura în care prezenta ordonanţă de urgenţă nu prevede altfel, contravenţiilor prevăzute la art. 10 le sunt aplicabile dispoziţiile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare.”
13. Articolul 13 se modifică şi va avea următorul cuprins:
„Art. 13. – (1) În cazul repetării faptei prevăzute la art. 10 lit. m), odată cu aplicarea amenzii contravenţionale organele de control propun comisiei retragerea autorizaţiei de distribuţie pentru respectivul tip/model de aparat de marcat electronic fiscal, în cazul distribuitorului autorizat, iar în cazul unităţii acreditate în reţeaua acestuia, excluderea unităţii din reţeaua de service pentru respectivul tip/model de aparat de marcat electronic fiscal.
(2) În cazul constatării nerespectării dispoziţiilor art. 5 alin. (8), organele de control propun comisiei retragerea dreptului de distribuţie pentru respectivul tip/model de aparat de marcat electronic fiscal, în cazul distribuitorului autorizat, iar în cazul unităţii acreditate în reţeaua acestuia, excluderea unităţii din reţeaua de comercializare şi/sau service pentru respectivul tip/model de aparat de marcat electronic fiscal.
(3) Prin retragerea dreptului de distribuţie pentru respectivul tip/model de aparat de marcat electronic fiscal se înţelege modificarea autorizaţiei prevăzute la art. 5 alin. (2).
(4) Prin excluderea unităţii din reţeaua de comercializare şi/sau service pentru respectivul tip/model de aparat de marcat electronic fiscal se înţelege modificarea listei unităţilor acreditate pentru comercializarea şi/sau service-ul respectivelor aparate.”
14. Articolul 14 se abrogă.
Art. II. – (1) Începând cu data de 1 octombrie 2015, Comisia autorizează numai distribuitori pentru aparatele de marcat electronice fiscale definite la art. 3 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 28/1999 privind obligaţia operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
(2) Începând cu data de 1 ianuarie 2016, se interzice comercializarea aparatelor de marcat electronice fiscale definite la art. 3 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 28/1999, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
(3) Începând cu data de 1 aprilie 2016, operatorii economici care au calitatea de mari contribuabili, potrivit dispoziţiilor legale, au obligaţia de a utiliza numai case de marcat definite la art. 3 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 28/1999, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
(4) Începând cu data de 1 iulie 2016, operatorii economici care au calitatea de contribuabili mijlocii, potrivit dispoziţiilor legale, au obligaţia de a utiliza numai case de marcat definite la art. 3 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 28/1999, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
(5) Începând cu data de 1 noiembrie 2016, operatorii economici care au calitatea de contribuabili mici, potrivit dispoziţiilor legale, au obligaţia de a utiliza numai case de marcat definite la art. 3 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 28/1999, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
(6) Utilizatorii aparatelor de marcat electronice fiscale definite la art. 3 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 28/1999, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, pot comercializa aparatele scoase din uz către distribuitori autorizaţi sau către operatori economici care sunt direct implicaţi în colectarea, tratarea, reciclarea, valorificarea şi eliminarea nepoluantă a deşeurilor de echipamente electrice şi electronice, cu condiţia păstrării şi arhivării memoriilor fiscale pe perioada prevăzută de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 28/1999, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
(7) Ordinul comun al ministrului finanţelor publice şi al ministrului pentru societatea informaţională, prevăzut la art. 5 alin. (11) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 28/1999, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, se aprobă până la data de 31 august 2015.
(8) Dispoziţiile art. 5 alin. (10) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 28/1999, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, se aplică începând cu data de 31 august 2015.
(9) Modelul autorizaţiei prevăzute la art. 5 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 28/1999, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, se aprobă prin ordin al ministrului finanţelor publice până la data de 1 februarie 2015.
(10) Pentru aparatele de marcat electronice fiscale definite la art. 3 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 28/1999, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, avizul tehnic favorabil privind caracteristicile tehnice ale modelului aparatului de marcat electronic fiscal prevăzut la art. 5 alin. (9) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 28/1999, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, se eliberează în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 479/2003 privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 28/1999, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
(11) Informaţiile conţinute în registrul prevăzut la art. 31 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 28/1999, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi metodologia şi procedura de înregistrare a acestora se aprobă prin ordin al preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, până la data de 31 august 2015.
Art. III. – În termen de 240 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, Ministerul Finanţelor Publice modifică şi completează în mod corespunzător prevederile normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 28/1999 privind obligaţia operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 479/2003, republicată, cu modificările ulterioare.
Art. IV. – Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 28/1999 privind obligaţia operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 75 din 21 ianuarie 2005, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu cele aduse prin prezenta ordonanţă de urgenţă, se va republica după aprobarea acesteia prin lege, dându-se textelor o nouă numerotare.
Art. V. – Dispoziţiile referitoare la stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor intră în vigoare la 10 zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă.
PRIM-MINISTRU VICTOR-VIOREL PONTA Contrasemnează: Viceprim-ministru, ministrul afacerilor interne, Gabriel Oprea Ministrul finanţelor publice, Darius-Bogdan Vâlcov Ministrul economiei, comerţului şi turismului, Mihai Tudose Ministrul pentru societatea informaţională, Sorin Mihai Grindeanu
Bucureşti, 23 decembrie 2014.
Nr. 91.

 

 

 

 

HOTĂRÂRE Nr. 479 din 18 aprilie 2003

*** Republicată
privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr. 28/1999 privind obligaţia agenţilor economici de a utiliza aparate de
marcat electronice fiscale
Text actualizat în baza actelor normative modificatoare, publicate în Monitorul
Oficial al României, Partea I, până la 14 noiembrie 2008.
Act de bază
#B: Hotărârea Guvernului nr. 479/2003, republicată în Monitorul Oficial al
României, Partea I, nr. 348 din 25 aprilie 2005
Acte modificatoare
#M1: Legea nr. 264/2008
Modificările şi completările efectuate prin actul modificator sunt scrise cu font
italic. În faţa fiecărei modificări sau completări este indicat actul normativ care a
efectuat modificarea sau completarea respectivă, în forma #M1.
#CIN
NOTĂ:
Nu sunt incluse în textul actualizat modificările efectuate prin art. II din Legea nr.
264/2008 (#M1). Reproducem mai jos aceste prevederi.
„ART. II
Hotărârea Guvernului nr. 479/2003 privind aprobarea Normelor metodologice
pentru aplicarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 28/1999 privind obligaţia
operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, republicată
în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 348 din 25 aprilie 2005, se modifică în
mod corespunzător.”
#B
ART. 1
Se aprobă Normele metodologice pentru aplicarea Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr. 28/1999 privind obligaţia agenţilor economici de a utiliza aparate de
marcat electronice fiscale, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta
hotărâre.
ART. 2
Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea Guvernului nr.
477/1999 privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea Ordonanţei de
urgenţă a Guvernului nr. 28/1999 privind obligaţia agenţilor economici de a utiliza
aparate de marcat electronice fiscale, publicată în Monitorul Oficial al României,
Partea I, nr. 301 din 28 iunie 1999.
ANEXA 1
NORME METODOLOGICE
pentru aplicarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 28/1999 privind obligaţia
agenţilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale
CAP. 1
Dispoziţii generale
ART. 1
(1) În sensul art. 1 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 28/1999
privind obligaţia agenţilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale,
republicată, denumită în continuare ordonanţă de urgenţă, prin agenţi economici se
înţelege persoanele fizice şi juridice, asociaţiile familiale, precum şi orice alte entităţi
care efectuează cu plată, pe teritoriul României, inclusiv în punctele de control pentru
trecerea frontierei de stat, livrări de bunuri cu amănuntul şi/sau prestări de servicii
direct către populaţie, cu excepţia instituţiilor publice.
(2) Agenţii economici care nu intră sub incidenţa ordonanţei de urgenţă pot opta
pentru utilizarea aparatelor de marcat electronice fiscale, în condiţiile legii.
(3) Agenţii economici care au obligaţia utilizării aparatelor de marcat electronice
fiscale, precum şi cei prevăzuţi la alin. (2) sunt denumiţi în continuare utilizatori.
ART. 2
Utilizatorii au obligaţia să elibereze clienţilor bonuri fiscale pentru toate bunurile
livrate cu amănuntul şi/sau serviciile prestate şi, la solicitarea acestora, le vor elibera
şi factură fiscală, în condiţiile prevăzute de Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal,
cu modificările şi completările ulterioare.
ART. 3
(1) Bonurile fiscale se emit de către utilizatori numai cu aparate de marcat
electronice fiscale pentru care s-a obţinut avizul Comisiei de avizare a distribuitorilor
şi a aparatelor de marcat electronice fiscale prevăzută la art. 5 alin. (1) din ordonanţa
de urgenţă, denumită în continuare comisie.
(2) Bonurile fiscale emise de casele de schimb valutar se semnează şi se
ştampilează de emitent.
(3) În cazul în care în acelaşi spaţiu se efectuează atât livrări de bunuri cu
amănuntul sau prestări de servicii pentru care este obligatorie utilizarea aparatelor de
marcat electronice fiscale, cât şi livrări de bunuri cu amănuntul sau prestări de servicii
pentru care nu există această obligaţie, utilizatorii pot emite bon fiscal pentru toate
bunurile livrate şi/sau serviciile prestate.
ART. 4
În sensul ordonanţei de urgenţă, prin livrări de bunuri cu amănuntul şi prestări de
servicii direct către populaţie se înţelege acele activităţi desfăşurate cu caracter
permanent. Nu intră în această categorie eventualele livrări de bunuri şi prestări de
servicii direct către persoane fizice efectuate întâmplător de către agenţii economici,
alţii decât comercianţii cu amănuntul.
ART. 5
(1) Distribuitorul autorizat de aparate de marcat electronice fiscale este agentul
economic pe numele căruia a fost eliberat avizul privind distribuirea şi utilizarea
aparatelor de marcat electronice fiscale.
(2) Distribuitorul autorizat are libertatea de a include în reţeaua sa de distribuţie
şi/sau service orice agenţi economici care îndeplinesc condiţiile prevăzute de
ordonanţa de urgenţă şi de prezentele norme metodologice, denumiţi în continuare
unităţi acreditate.
ART. 6
(1) În situaţia defectării aparatului de marcat electronic fiscal utilizatorii
consemnează în cartea de intervenţii a aparatului de marcat electronic fiscal,
prezentată în anexa nr. 1, data şi ora la care au anunţat defectarea acestuia şi păstrează
confirmarea scrisă, respectiv telex, fax sau altele asemenea, privind anunţarea
defectării aparatului de marcat electronic fiscal.
(2) Până la repunerea în funcţiune a aparatului defect, utilizatorii, cu excepţia
taximetriştilor, înregistrează tranzacţiile efectuate în această perioadă într-un registru,
denumit în continuare registru special, care se completează fără ştersături sau fără
spaţii neutilizate.
(3) Registrul special se întocmeşte conform modelelor prezentate în anexele nr. 2 a)
şi 2 b).
(4) Registrul special va avea paginile numerotate, va fi sigilat şi va fi ştampilat de
către organul fiscal la care utilizatorul este înregistrat ca plătitor de impozite şi taxe,
cu precizarea numărului de pagini conţinut de acesta, şi va fi prezentat de către
utilizator, cu excepţia taximetriştilor, pentru vizare o dată cu depunerea declaraţiei de
instalare a aparatului la organul fiscal în a cărui rază teritorială a fost instalat acesta.
(5) La repunerea în funcţiune a aparatului tehnicianul unităţii de service acreditate,
denumit în continuare tehnician de service, consemnează în registrul special, după
ultima înregistrare a tranzacţiilor efectuate de utilizator, data şi ora începerii
funcţionării aparatului, sub semnătura şi numele în clar ale tehnicianului de service.
ART. 7
(1) Până la repunerea în funcţiune a aparatului defect, utilizatorii, cu excepţia
caselor de schimb valutar, eliberează clienţilor, la cererea acestora, facturi fiscale, în
condiţiile prevăzute de Legea nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare.
(2) Pe perioada nefuncţionării aparatului de marcat electronic fiscal casele de
schimb valutar eliberează clienţilor buletin de schimb valutar, iar datele privind
tranzacţiile efectuate în această perioadă vor fi introduse în aparate după repunerea în
funcţiune a acestora.
ART. 8
(1) În situaţia întreruperii curentului electric în momentul emiterii unui bon fiscal,
acesta se păstrează de către utilizator împreună cu raportul fiscal de închidere zilnică
prevăzut la art. 33 pct. C lit. a).
(2) Pentru tranzacţiile efectuate în perioada întreruperii curentului electric
utilizatorii aplică prevederile art. 6 alin. (2) şi ale art. 7.
(3) În registrul special, înainte de înregistrarea tranzacţiilor, se notează data şi ora
întreruperii curentului electric, iar în final, data şi ora la care aparatul începe să
funcţioneze, sub semnătura şi ştampila utilizatorului.
ART. 9
(1) Vânzarea de pâine şi produse de panificaţie, precum şi de ziare şi reviste în alte
condiţii decât cele prevăzute la art. 2 lit. c) şi d) din ordonanţa de urgenţă atrage
neîncadrarea acestor activităţi în excepţia prevăzută de lege.
(2) În sensul art. 2 lit. c) din ordonanţa de urgenţă, prin magazine sau raioane
specializate se înţelege spaţiile în care se comercializează exclusiv pâine şi produse de
panificaţie.
(3) În sensul art. 2 lit. d) din ordonanţa de urgenţă, prin distribuitori specializaţi se
înţelege agenţii economici care comercializează exclusiv ziare şi reviste.
ART. 10
Activităţile de vânzare a biletelor de călătorie şi a abonamentelor pentru transportul
public de călători, ca activităţi anexe transportului, intră în excepţia prevăzută la art. 2
lit. e) din ordonanţa de urgenţă.
ART. 11
(1) Bonurile cu valoare fixă prevăzute la art. 2 lit. f) din ordonanţa de urgenţă se
tipăresc în condiţiile prevăzute de reglementările în vigoare privind formularele
tipizate cu regim special, comune pe economie, suma fixă percepută de la client fiind
pretipărită pe documentul eliberat acestuia.
(2) Vânzarea de timbre fiscale, poştale, judiciare, precum şi de rovignete, cărţi
poştale sau altele asemenea, care se comercializează la valoarea nominală pretipărită
pe acestea, intră în excepţia prevăzută la art. 2 lit. f) din ordonanţa de urgenţă.
ART. 12
Activităţile de parcare a autovehiculelor şi jocurile de noroc intră sub incidenţa
prevederilor art. 2 lit. f) din ordonanţa de urgenţă numai în cazul în care se încasează
de la clienţi o sumă fixă care este pretipărită pe biletul de acces şi, respectiv, pe biletul
sau produsul loteristic de participare la jocurile de noroc, eliberat clientului.
ART. 13
(1) Agenţii economici care desfăşoară activităţi de amanetare sunt exceptaţi de
obligaţia de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale pentru serviciile de
creditare, inclusiv pentru comisionul aferent acestor servicii.
(2) La vânzarea direct către populaţie a bunurilor amanetate, ca urmare a neachitării
împrumutului de către deponentul bunului amanetat, se emite bon fiscal, cu excepţiile
prevăzute de lege.
ART. 14
În înţelesul art. 2 lit. g) din ordonanţa de urgenţă, casele de schimb valutar
aparţinând persoanelor juridice autorizate sunt casele de schimb valutar organizate ca
persoane juridice conform Legii nr. 31/1990 privind societăţile comerciale,
republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.066 din 17 noiembrie
2004, având ca obiect unic de activitate schimbul valutar, autorizate de Banca
Naţională a României.
ART. 15
Intră sub incidenţa prevederilor art. 2 lit. h) din ordonanţa de urgenţă:
a) profesiile libere sub toate formele de organizare, care nu implică crearea unei
societăţi comerciale, desfăşurate de către notari, avocaţi, experţi autorizaţi, medici,
experţi contabili, contabili autorizaţi, arhitecţi, precum şi de alte persoane fizice care
prestează servicii cu caracter profesional în domeniul ştiinţific, literar, artistic şi
educativ;
b) activităţile economice desfăşurate în mod independent, inclusiv prin practicarea
unei meserii, de către persoanele fizice autorizate potrivit legii, cu excepţia
activităţilor de taximetrie auto pentru mărfuri şi persoane.
ART. 16
Intră sub incidenţa prevederilor art. 2 lit. s) din ordonanţa de urgenţă bunurile
livrate şi serviciile prestate în baza unor contracte în care se prevede că plata se face
în rate, la termen sau sub formă de avansuri. Prin avansuri se înţelege încasarea
parţială a contravalorii bunurilor sau serviciilor înaintea livrării, respectiv prestării
acestora.
CAP. 2
Aparatele de marcat electronice fiscale
SECŢIUNEA 1
Configuraţia aparatelor de marcat electronice fiscale
ART. 17
Aparatele de marcat electronice fiscale pot fi:
a) case de marcat electronice cu structură închisă, izolate. Aceste case de marcat au
hardware dedicat, set fix de funcţii, bază de date proprie şi funcţionează izolat, fără
posibilitate de conectare la un calculator. Modulul fiscal este integrat în hardware
propriu, iar programul de aplicaţie şi cel de control din modulul fiscal sunt plasate
într-o memorie fixă;
b) case de marcat electronice cu structură închisă, conectate la calculator.
Suplimentar faţă de aparatele de marcat electronice fiscale prevăzute la lit. a),
aceste case de marcat dispun de o interfaţă prin care se asigură cooperarea cu un
program ce rulează pe calculator. Interfaţarea furnizează un set limitat de comenzi de
modificare, completare, citire a bazei de date interne şi de emitere de documente
fiscale. Securitatea comunicării şi integritatea corectitudinii înregistrărilor sunt
asigurate de modulul fiscal prin programul său de control;
c) case de marcat electronice computerizate.
Aceste case de marcat sunt realizate pe o structură de calculator standard, în care
este inclusă o placă fiscală ce conţine un modul fiscal cu hardware şi program de
control proprii, care se interfaţează cu programul de aplicaţie al aparatului de marcat
electronic fiscal, care rulează pe calculatorul standard printr-un set limitat de comenzi
de interfaţare adecvat acestei categorii de aplicaţii. Eventuala comunicare pentru
integrarea într-o reţea este controlată de programul de aplicaţie în limitele acceptabile
pentru această clasă de aplicaţii;
d) aparate sau terminale cu funcţii de case de marcat electronice.
Aceste aparate sau terminale sunt dispozitive identificabile ca structură şi program
aplicativ, care includ o placă fiscală ce conţine un modul fiscal. Interfaţarea aplicaţiei
cu modulul fiscal conferă acestora şi funcţii de casă de marcat, în afara altor funcţii
specifice;
e) imprimante fiscale.
Imprimantele fiscale sunt dispozitive care includ un modul fiscal, memorie fiscală
şi periferice controlabile de către acesta; nu au program de aplicaţie propriu şi se
interfaţează ca periferice cu un sistem de calcul, cu structura hardware şi program
aplicativ identificabil.
ART. 18
(1) Aparatele de marcat electronice fiscale prevăzute la art. 17 lit. a) şi b) pot fi
staţionare, alimentate cu energie electrică din reţeaua de curent alternativ şi/sau
portabile, cu alimentare autonomă de la baterii ori acumulatori.
(2) Aparatele de marcat electronice fiscale prevăzute la art. 17 lit. c) – e), împreună
cu programul aplicativ identificabil, formează ansamblul aparatului de marcat
electronic fiscal supus comisiei pentru avizare.
(3) Comercializarea de către distribuitorii autorizaţi a aparatelor de marcat
electronice fiscale prevăzute la art. 17 lit. c) – e) fără programul aplicativ identificabil,
avizat potrivit ordonanţei de urgenţă şi prezentelor norme metodologice, precum şi
instalarea acestora cu un alt program aplicativ decât cel avizat sunt interzise.
SECŢIUNEA a 2-a
Caracteristicile aparatelor de marcat electronice fiscale
ART. 19
Din punct de vedere constructiv, aparatele de marcat electronice fiscale sunt
realizate, după caz:
a) unitar, respectiv în carcasă unică ce include componentele aparatului;
b) modular, respectiv sisteme de module funcţionale, la care se asigură integritatea
şi continuitatea legăturii cu modulul fiscal şi cu perifericele controlate de acesta.
ART. 20
Aparatele de marcat electronice fiscale, destinate activităţilor de taximetrie, sunt
case de marcat cu structură închisă, realizate numai în sistem unitar, care includ un
taximetru prin intermediul căruia se măsoară timpul şi distanţa parcursă şi care
calculează automat sumele datorate de client.
ART. 21
Aparatele de marcat electronice fiscale utilizate de casele de schimb valutar sunt
numai aparate de tipul celor prevăzute la art. 17 lit. c) – e), care au ca destinaţie
exclusivă schimbul valutar.
ART. 22
Un aparat de marcat electronic fiscal supus comisiei pentru avizare trebuie să
îndeplinească următoarele condiţii:
A. să conţină un modul fiscal propriu cu un set minim de funcţii accesibile prin
comenzi de interfaţare cu restul aplicaţiei aparatului de marcat electronic fiscal, prin
intermediul căruia controlează:
a) o memorie fiscală de tip (E)PROM sau OTP;
b) un dispozitiv de afişaj client special cu caractere de minimum 7 mm, cu numărul
minim de caractere suficient pentru afişarea valorii maxime pentru totalul de bon şi
care asigură o bună lizibilitate pentru client în orice condiţii de lumină ambiantă. Sunt
exceptate aparatele de marcat electronice fiscale destinate exclusiv activităţilor
hoteliere, precum şi de alimentaţie publică atunci când plata se face la masă.
Dispozitivul de afişaj client la aparatele de marcat electronice fiscale destinate
activităţii de taximetrie este înglobat în carcasa acestor aparate şi va avea
caracteristicile tehnice stabilite prin normele de metrologie legală referitoare la
taximetrie;
c) un dispozitiv de imprimare care să asigure tipărirea bonurilor fiscale şi a roleijurnal,
prevăzut cu senzori pentru fiecare rolă utilizată pentru emiterea documentelor
respective, cu minimum 18 caractere pe linie document şi caractere de minimum 2,5
mm înălţime;
d) un afişaj operator.
Aparatele de marcat electronice fiscale destinate activităţilor de taximetrie sunt
dotate cu un dispozitiv unic de afişaj client-operator;
e) o tastatură pentru accesarea funcţiilor aparatului;
f) un sistem pentru stabilirea regimului de lucru;
B. să funcţioneze autonom, oferind local un set minimal de funcţii de casă de
marcat, şi să se interfaţeze cu modulul fiscal pentru execuţia lor;
C. să asigure securitatea procesului de culegere de date prin efectuarea de verificări
înainte de a afecta ansamblul datelor stocate;
D. să asigure continuitatea memoriei RAM şi a ceasului de timp real, astfel încât să
fie permise reluarea unei operaţiuni întrerupte de căderea tensiunii de alimentare şi
finalizarea corectă a acesteia;
E. să controleze dispozitivul propriu de imprimare şi afişajul client, exclusiv prin
intermediul modulului fiscal, respectiv prin comenzile de interfaţare oferite de acesta.
Dispozitivul propriu de imprimare poate fi:
a) dublu, caz în care asigură tipărirea bonului fiscal, a rapoartelor şi a rolei-jurnal;
b) simplu, specific aparatelor de marcat electronice fiscale echipate cu jurnal
electronic, caz în care asigură tipărirea rolei-jurnal în mod obligatoriu înaintea
emiterii raportului fiscal de închidere zilnică sau în cazul epuizării capacităţii de
stocare a jurnalului electronic.
Aparatele sau terminalele cu funcţii de case de marcat electronice, precum şi
aparatele de marcat electronice fiscale portabile şi cele destinate activităţilor de
taximetrie pot fi dotate cu dispozitiv propriu de imprimare simplu;
F. să înregistreze pe termen lung în memoria fiscală din modulul fiscal datele la
nivelul zilei de lucru şi modificarea parametrilor şi a evenimentelor care au implicaţii
în interpretarea datelor stocate;
G. să asigure inviolabilitatea accesului neautorizat prin:
a) sigilare şi prin elemente fizice de securizare a accesului la operaţiuni privilegiate,
accesibile doar personalului de service;
b) existenţa unor regimuri de lucru protejate, accesibile numai printr-un bloc de
chei sau parole de minimum 4 cifre;
c) asigurarea continuităţii şi integrităţii legăturilor implicate în fluxul de date şi
emiterea de documente pe dispozitivul propriu de imprimare;
d) controlul comunicaţiei prin interfeţe;
H. să verifice:
a) conexiunile cu dispozitivul propriu de imprimare şi cu afişajul client;
b) prezenţa şi corectitudinea funcţionării memoriei fiscale;
c) tensiunea de alimentare şi bateria de susţinere, implicate în continuitatea
memoriei de date şi a ceasului de timp real;
d) integritatea şi coerenţa datelor stocate şi a documentelor emise, blocând
funcţionarea atunci când se depistează situaţii anormale;
I. să asigure proceduri de recuperare în caz de anomalii de funcţionare
nedeterminate de defectarea aparatului.
ART. 23
Pe lângă condiţiile prevăzute la art. 22, aparatele de marcat electronice fiscale
destinate activităţii de taximetrie trebuie să îndeplinească şi următoarele condiţii:
a) să asigure programarea datei şi orei de zi şi de noapte, a orei de vară şi de iarnă,
a datei în anii bisecţi, precum şi schimbarea acestora;
b) să asigure ca viteza de comutare limită să fie de 10 km/h;
c) să tipărească bonul client cu datele de pe afişajul client şi să şteargă automat
aceste date o dată cu trecerea din poziţia PLATĂ;
d) să asigure posibilitatea de a controla suma de control a programului;
e) să intre în funcţiune doar în momentul în care au fost activate de dispozitivul de
comandă fixat în una dintre poziţiile de operare autorizate.
ART. 24
(1) Programul aparatelor de marcat electronice fiscale trebuie să asigure
funcţionarea aparatelor de marcat electronice fiscale în conformitate cu specificaţiile
de utilizare.
(2) Programul aparatelor de marcat electronice fiscale este compus din programul
de control al aparatelor de marcat electronice fiscale, localizat în modulul fiscal, şi din
programul de aplicaţie al aparatelor de marcat electronice fiscale. Prin interacţiunea
celor două programe se asigură funcţionalitatea de ansamblu şi protecţia fluxului de
date şi a emiterii de documente cu caracter fiscal. Partajarea fizică şi modul de
comunicaţie dintre cele două componente depind de varianta constructivă a aparatelor
de marcat electronice fiscale.
(3) Programul de aplicaţie al aparatelor de marcat electronice fiscale destinate
activităţilor de schimb valutar trebuie să asigure baza de date necesară întocmirii şi
transmiterii la Banca Naţională a României a raportărilor lunare în forma şi în
structura prevăzute de Regulamentul Băncii Naţionale a României nr. 1/2004*)
privind efectuarea operaţiunilor valutare, cu modificările şi completările ulterioare.
(4) Programul aparatelor de marcat electronice fiscale destinate activităţii de
taximetrie trebuie să asigure accesul la regimul de lucru programare numai după
îndepărtarea sigiliului fiscal.
––––
*) Regulamentul Băncii Naţionale a României nr. 1/2004 a fost abrogat de la data
de 11 aprilie 2005 prin Regulamentul Băncii Naţionale a României nr. 4/2005 privind
regimul valutar, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 297 din 8
aprilie 2005.
ART. 25
(1) Modulul fiscal este un subansamblu hardware-software din componenţa
aparatelor de marcat electronice fiscale cu resurse de procesare, de stocare de date, de
program, de ceas de timp real şi de asigurare a protecţiei şi integrităţii datelor proprii,
care izolează secţiunea critică din aparatul de marcat electronic fiscal, responsabilă
pentru siguranţa gestionării datelor şi documentelor cu caracter fiscal, oferind un set
limitat de comenzi de interfaţare cu restul aplicaţiei aparatului de marcat electronic
fiscal.
(2) Modulul fiscal captează toate datele trimise spre dispozitivul propriu de
imprimare al aparatelor de marcat electronice fiscale, gestionând independent şi
asigurând sinteza acestor date pe termen scurt, respectiv zilnic în totalizatoare şi în
contoare distincte pe categorii de operaţiuni permise, şi pe termen lung, respectiv pe
durata de utilizare a memoriei fiscale înglobate; controlează datele afişate pentru
client şi asigură integritatea, protecţia datelor colectate şi a documentelor emise.
(3) Modulul fiscal asigură stocarea datelor şi funcţionarea ceasului de timp real
minimum 1.440 de ore în absenţa tensiunii de alimentare.
ART. 26
(1) Capacitatea registrelor interne din modulul fiscal al aparatelor de marcat
electronice fiscale, cu excepţia celor destinate activităţilor de taximetrie, este de
minimum: 7 cifre de introducere, 8 cifre la totalizatoarele de bon şi 10 cifre la
totalizatoarele zilnice.
(2) La aparatele de marcat electronice fiscale destinate activităţilor de taximetrie
capacitatea registrelor interne din modulul fiscal este cea stabilită prin normele de
metrologie legală referitoare la taximetrie.
(3) Capacitatea registrelor interne la totalizatoarele de bilanţ asigură redarea
bilanţului întregului conţinut al memoriei fiscale în care s-a înregistrat numărul
maxim de închideri zilnice permise de aparat.
ART. 27
Datele de sinteză stocate în memoria fiscală sunt inviolabile şi se păstrează pe timp
nelimitat. Funcţionarea modulului fiscal este asigurată de programul de control al
aparatului, care este localizat în memoria fixă din acest modul. Acest program asigură
şi funcţiile de autodiagnoză.
ART. 28
(1) Modulul fiscal poate folosi aceleaşi resurse hardware cu restul aplicaţiei
aparatului numai în cazul în care acesta are structură închisă.
(2) Fiecare aparat de marcat electronic fiscal are propriul său modul fiscal.
(3) Modulul fiscal conţine elemente de control pentru restricţionarea operaţiunilor
permise numai personalului de service, elemente de detecţie a căderii tensiunii de
alimentare şi pentru controlul bateriei de susţinere şi elemente de securizare.
ART. 29
Programul de aplicaţie din ansamblul aparatelor de marcat electronice fiscale,
implementat sau nu pe aceeaşi structură hardware ca modulul fiscal, în funcţie de
varianta constructivă, trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:
a) să devină activ automat după cuplarea tensiunii;
b) să permită numai setul de comenzi de tastatură şi de interfaţă de comunicaţie din
specificaţiile de utilizare şi să nu permită execuţia de comenzi care necesită
comunicarea cu modulul fiscal fără a coopera cu acesta;
c) să acceseze modulul fiscal prin comenzile de interfaţare ale acestuia, pentru a
comunica cu dispozitivul propriu de imprimare din aparat, cu afişajul şi cu memoria
fiscală;
d) să acceseze modulul fiscal pentru citirea cotelor curente de taxă pe valoarea
adăugată, a datei şi orei locale întreţinute de ceasul de timp real al acestuia, a
indicatorilor de stare şi, opţional, pentru citirea valorii unor totalizatoare şi contoare
zilnice;
e) să asigure continuitatea propriei memorii de date;
f) să gestioneze baza de date pentru articole şi să asigure asocierea articol-cotă de
taxă pe valoarea adăugată;
g) să asigure sinteza la nivelul zilei de lucru a datelor gestionate prin alte comenzi
decât cele specifice setului minimal impus de comenzi şi să permită raportarea
acestora la nivel de tip de comandă;
h) să controleze comunicaţia cu alte periferice auxiliare şi/sau cu altă reţea.
ART. 30
(1) Opţional, la aparatele de marcat electronice fiscale pot fi cuplate dispozitive ca
balanţe electronice, cititoare de coduri de bare, cititoare de cărţi de credit şi altele
asemenea.
(2) Aparatele de marcat electronice fiscale destinate activităţilor de taximetrie pot fi
dotate opţional cu o cheie cu memorie electronică utilizată pentru identificarea
taximetristului, colectarea datelor şi pentru programarea tarifelor. În situaţia
funcţionării taxiului cu mai mulţi taximetrişti alternativ, în cadrul unui program zilnic
de lucru, fiecare dintre aceştia începe activitatea prin accesarea identităţii sale în
programul aparatului de marcat electronic fiscal, prin introducerea cheii electronice
prin intermediul căreia se poate executa şi controlul asupra activităţii depuse de
acesta.
ART. 31
Comunicaţia aparatului de marcat electronic fiscal cu perifericele specifice
domeniului şi cu dispozitivul de imprimare propriu, cu excepţia cazului în care acesta
are caracter fiscal, trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:
a) să permită introducerea unică de articol fără a interveni asupra informaţiilor
legate de sistemul de taxare;
b) să nu permită tipărirea prin alte mijloace decât prin intermediul modulului fiscal
a documentelor pe dispozitivul de imprimare propriu;
c) să nu permită modificarea directă, prin comenzi de interfaţă, a conţinutului
memoriei de date din modulul fiscal.
ART. 32
Când casa de marcat electronică fiscală are posibilitatea de cuplare la calculator,
interfaţa, prin setul său de comenzi, poate modifica, completa şi citi baza de date
internă a aparatului şi poate emite documente fiscale, cu condiţia îndeplinirii
următoarelor cerinţe:
a) să nu permită scrierea sau ştergerea memoriei operaţionale a modulului fiscal;
b) să blocheze comunicaţia ca urmare a erorilor semnalate de modulul fiscal;
c) să permită trecerea în regim izolat în vederea anulării condiţiilor de eroare şi a
finalizării corecte a comenzilor.
ART. 33
Aparatele de marcat electronice fiscale trebuie să asigure, prin comenzi de la
tastatură, realizarea în mod cumulativ a minimum următoarelor funcţii:
A. în regim de programare:
a) fiscalizarea memoriei fiscale.
Prin operaţiunea de fiscalizare, în sensul ordonanţei de urgenţă, se înţelege
identificarea memoriei fiscale şi a utilizatorului prin datele înscrise în aceasta,
respectiv seria fiscală a aparatului, antetul bonului fiscal, data şi ora la care se
activează memoria. Operaţiunea de fiscalizare se efectuează în momentul instalării
aparatului la utilizator, conform prevederilor art. 103;
b) programarea antetului bonului fiscal.
Antetul bonului fiscal se tipăreşte pe toate documentele emise cu aparatul de marcat
electronic fiscal şi conţine cel puţin denumirea şi codul fiscal/codul unic de
înregistrare ale utilizatorului, adresa de la locul de instalare a aparatului sau, după caz,
menţiunea „comerţ ambulant” ori „taxi”.
În cazul aparatelor de marcat electronice fiscale destinate activităţii de taximetrie,
precum şi al celor destinate schimbului valutar, în antet se înscriu, după caz, şi
numărul de înmatriculare a taxiului, numărul autorizaţiei taxi, numărul certificatului
aprobării metrologice de model emis pentru taximetru, numărul de telefon şi de fax al
operatorului de transport sau al taximetristului independent şi, respectiv, codul
statistic atribuit de Banca Naţională a României la punctele de schimb valutar;
c) programarea cotelor de taxă pe valoarea adăugată, respectiv a minimum 4
niveluri de cotă, cu excepţia aparatelor de marcat electronice fiscale destinate
activităţilor de taximetrie, de schimb valutar, de comercializare a mărfurilor în regim
duty-free şi în magazinele amplasate în aeroporturile internaţionale, la care se
programează o singură cotă de taxă pe valoarea adăugată;
d) programarea asocierii articol – cotă de taxă pe valoarea adăugată;
e) programarea datei;
f) programarea coeficientului „K” al taximetrului şi a seturilor de tarife de lucru,
pentru aparatele de marcat electronice fiscale destinate activităţilor de taximetrie.
Un set de tarife de lucru conţine minimum tariful de pornire, tariful pe km parcurs
şi tariful pe oră/minut de staţionare.
Aparatele de marcat electronice fiscale destinate activităţilor de taximetrie lucrează
cu minimum două seturi de tarife, de zi şi de noapte. Setul de tarife de zi se aplică
între orele 6,00 – 22,00, iar setul de tarife de noapte între orele 22,00 şi 6,00;
g) programarea comisionului şi a cursului de schimb valutar pentru vânzarea şi
cumpărarea de valută, în cazul aparatelor de marcat electronice fiscale destinate
activităţilor de schimb valutar;
B. în regim de înregistrare:
a) înregistrarea livrării de bunuri sau prestări de servicii, concomitent cu calculul
taxei pe valoarea adăugată aferente, cu specificarea nivelului de cotă de taxă pe
valoarea adăugată pentru fiecare operaţiune sau a faptului că operaţiunea nu este
supusă taxării;
b) imprimarea bonurilor fiscale conform prevederilor ordonanţei de urgenţă;
c) posibilitatea de corecţie a erorilor numai înainte de emiterea bonului fiscal.
Corectarea unei erori sau anularea unei vânzări se evidenţiază pe bonul fiscal şi se
poate efectua numai cu condiţia ca valoarea totală a acestuia să nu devină negativă.
Dacă aparatul permite reduceri/majorări de sume, acestea sunt explicitate în bonul
fiscal. La aparatele de marcat electronice fiscale destinate activităţii de taximetrie nu
sunt permise reduceri/majorări de sume;
d) tipărirea mesajelor în limba română;
C. în regim de raportare:
a) emiterea raportului fiscal „Z” de închidere zilnică, denumit în continuare raportul
Z, pe baza totalizatoarelor zilnice din memoria de date proprie, însoţit de înscrierea
datelor cu caracter fiscal, care caracterizează sintetic ziua de lucru, în memoria fiscală
ca operaţiune indivizibilă, urmat de operaţiunea efectivă de golire zilnică, respectiv de
ştergere a totalizatoarelor şi a contoarelor zilnice. Atunci când capacitatea de
înregistrare liberă a memoriei fiscale scade sub minimum 60 de înregistrări de golire
zilnică, în fiecare raport Z se tipăreşte numărul de închideri zilnice rămase până la
umplerea memoriei fiscale;
b) emiterea raportului nefiscal „X”, care reprezintă o vizualizare a valorilor curente
cumulate în totalizatoarele zilnice, de la ultimul raport Z până la momentul tipăririi
acestuia.
În cazul aparatelor de marcat electronice fiscale destinate activităţilor de taximetrie,
raportul nefiscal „X” este raportul taximetristului, ce conţine date corespunzătoare
activităţii unui taximetrist din raportul Z, în condiţiile în care în perioada de 24 de ore
a unei zile au activat pe taxi şi alţi taximetrişti;
c) emiterea de rapoarte fiscale periodice detaliate prin evidenţierea fiecărei
înregistrări din memoria fiscală şi de rapoarte fiscale periodice sumare prin calcularea
valorilor cumulate din înregistrările din memoria fiscală pentru perioada de raportare.
În rapoartele fiscale periodice se tipăresc sub antet data, ora şi minutul introducerii în
exploatare, precum şi perioada de raportare.
SECŢIUNEA a 3-a
Funcţii interzise aparatelor de marcat electronice fiscale
ART. 34
Funcţiile interzise aparatelor de marcat electronice fiscale, cu excepţia celor
destinate activităţilor de taximetrie, sunt următoarele:
a) înregistrarea tranzacţiilor doar valoric, fără identificarea bunurilor sau a
serviciilor, precum şi a celor care nu au specificată cota de taxă pe valoarea adăugată
asociată sau faptul că nu sunt taxabile, ori înregistrarea de vânzări înainte de
programarea cotelor de taxă pe valoarea adăugată;
b) funcţionarea aparatului în condiţiile deconectării memoriei fiscale, a
dispozitivului de imprimare ori a dispozitivului de afişaj client, atunci când acesta este
obligatoriu;
c) emiterea de bonuri cu valori totale negative;
d) modificarea cotelor de taxă pe valoarea adăugată, a coeficientului „K” al
taximetrului sau a setului de tarife la aparatele de marcat electronice fiscale destinate
activităţilor de taximetrie, fără obţinerea în prealabil a raportului Z;
e) înregistrarea returului de marfă;
f) corectarea sau anularea înregistrării unei operaţiuni după emiterea bonului fiscal;
g) iniţializarea contorului Z pentru raportul fiscal de închidere zilnică şi a
totalizatoarelor generale, întreţinute pe toată durata de utilizare a unei memorii fiscale;
h) emiterea de copii de pe bonul fiscal;
i) schimbarea datei şi a orei în alte condiţii decât cele prevăzute în ordonanţa de
urgenţă şi în prezentele norme metodologice;
j) ştergerea totalului general de vânzări;
k) programarea ceasului de timp real din modulul fiscal cu o dată calendaristică
anterioară celei a ultimei înregistrări din memoria fiscală, atunci când memoria fiscală
este activată;
l) emiterea bonului fiscal fără tipărirea raportului Z, dacă au trecut 24 de ore de la
primul bon emis.
ART. 35
Funcţiile interzise aparatelor de marcat electronice fiscale destinate activităţii de
taximetrie sunt cele prevăzute la art. 34 lit. a) – k), precum şi următoarele funcţii:
a) funcţionarea în condiţiile deconectării lămpii taxi;
b) efectuarea de modificări ale ceasului de timp real, altele decât trecerea de la ora
de vară la ora de iarnă şi invers sau a unei variaţii mai mari de +/- 10 minute.
ART. 36
Pentru corectarea sau anularea înregistrării unei operaţiuni după emiterea bonului
fiscal utilizatorul întocmeşte un dosar care va cuprinde:
a) sesizarea scrisă a persoanei care a efectuat greşit operaţiunea, cu precizarea
motivaţiei de corectare sau de anulare a acesteia, precum şi a numărului de ordine al
bonului fiscal de corectat, a orei şi minutului emiterii acestuia;
b) decizia scrisă de aprobare a corectării operaţiunii greşit efectuate, emisă de
directorul financiar-contabil, contabilul-şef sau de altă persoană care răspunde de
gestionarea patrimoniului unităţii;
c) copie de pe nota sau notele de recepţie şi constatare de diferenţe, întocmite de la
ultima inventariere până la zi, prin care a fost stabilit preţul cu amănuntul al
produsului sau produselor înregistrate greşit în aparatul de marcat electronic fiscal;
d) nota de contabilitate care reflectă operaţiunea efectuată.
ART. 37
(1) În cazul returului de marfă utilizatorul întocmeşte un dosar care va cuprinde:
a) nota de recepţie şi constatare de diferenţe cod 14-3-1A, întocmită în baza bonului
fiscal emis anterior pentru marfa respectivă;
b) dispoziţia de plată-încasare către casierie cod 14-4-4;
c) factura sau factura fiscală în roşu, după caz.
(2) Returnarea ambalajelor refolosibile, a căror contravaloare este inclusă în preţul
produsului vândut, poate fi menţionată înainte de emiterea bonului fiscal prin
înscrierea sumei aferente a acestora ca valoare negativă şi cu specificaţia „ambalaj
refolosibil”.
ART. 38
(1) Aparatul de marcat electronic fiscal trebuie să se blocheze automat, dacă:
a) nu este conectată memoria fiscală;
b) nu este conectat sistemul de imprimare sau afişajul client, atunci când acesta este
obligatoriu;
c) lipseşte hârtia din mecanismul propriu de imprimare;
d) s-a epuizat capacitatea memoriei fiscale de înmagazinare a datelor;
e) se produce o eroare de înregistrare în memoria fiscală, moment din care să se
poată efectua numai citirea acesteia;
f) în cazul echipării cu dispozitiv propriu de imprimare simplu, dacă la epuizarea
capacităţii memoriei jurnalului electronic sau înainte de emiterea raportului Z nu se
emite rola-jurnal.
(2) Aparatele de marcat electronice fiscale destinate activităţii de taximetrie trebuie
să se blocheze automat şi în cazul când:
a) nu este conectată lampa taxi;
b) dacă după 24 de ore de la emiterea ultimului raport Z se încearcă tipărirea
primului bon fiscal fără emiterea automată a raportului Z pentru perioada respectivă.
SECŢIUNEA a 4-a
Memoria fiscală
ART. 39
(1) Memoria fiscală este un dispozitiv tip memorie fixă unic inscriptibilă, care
asigură arhivarea secvenţială a datelor cu caracter fiscal şi garantează protecţia
acestora împotriva pierderii, modificărilor şi ştergerilor.
(2) Memoria fiscală face parte din modulul fiscal şi poate fi accesată numai prin
intermediul programului de control propriu al acestuia.
(3) Fiecare locaţie de memorie poate fi accesată o singură dată pentru înscriere şi
ori de câte ori este nevoie pentru citire.
(4) Cerinţele pentru acest dispozitiv sunt neconvertibilitatea, inaccesibilitatea şi
securitatea dublă.
(5) Memoria fiscală trebuie să asigure păstrarea nealterată a datelor pe perioada de
utilizare şi minimum 10 ani după umplere.
ART. 40
Securitatea memoriei fiscale se asigură prin:
a) posibilitatea acesteia de a reţine datele stocate pe termen lung în absenţa
tensiunii de alimentare şi prin includerea în structura de date a unor elemente de
control al integrităţii datelor stocate;
b) înglobarea într-un material opac care împiedică dezasamblarea fără distrugere a
memoriei şi care să nu permită denaturarea sau ştergerea datelor stocate;
c) fixarea memoriei în interiorul aparatului astfel încât să nu permită scoaterea
acesteia fără distrugerea sigiliului.
ART. 41
Sigilarea memoriei fiscale se face de către distribuitorul autorizat sau, după caz, de
către unitatea de service acreditată, în prezenţa organului fiscal teritorial, cu
respectarea prevederilor art. 47 alin. (6) şi (7) şi ale art. 49 alin. (1) şi (2).
ART. 42
Memoria fiscală devine activă numai în urma fiscalizării, operaţiune care se
execută de către tehnicianul unităţii de service acreditate, la instalarea aparatului de
marcat electronic fiscal.
ART. 43
(1) Datele care trebuie înregistrate şi stocate în memoria fiscală sunt următoarele:
a) antetul bonului fiscal;
b) data, ora şi minutul introducerii în exploatare;
c) logotipul şi seria fiscală ale aparatului;
d) ziua, luna, anul şi ora emiterii raportului Z;
e) numărul de ordine al raportului fiscal de închidere zilnică, progresiv numerotat;
f) numărul bonurilor fiscale emise zilnic;
g) nivelul cotelor de taxă pe valoarea adăugată;
h) semnalizarea evenimentului reset de ştergere a memoriei de date din modulul
fiscal, făcută atunci când se întrerupe continuitatea stocării datelor în memoria de date
din modulul fiscal şi când se reiniţializează această memorie în condiţii de avarii;
i) valoarea totală zilnică a operaţiunilor efectuate şi totalul taxei pe valoarea
adăugată;
j) valoarea totală zilnică a operaţiunilor şi taxa pe valoarea adăugată, defalcată pe
cote ale acesteia, cu indicarea nivelului de cotă;
k) valoarea totală zilnică a operaţiunilor scutite de taxa pe valoarea adăugată;
l) valoarea totală zilnică a sumelor care nu se includ în baza de impozitare a taxei
pe valoarea adăugată.
(2) De asemenea, în memoria fiscală trebuie să se înregistreze orice eveniment de
natură să permită modificarea interpretării datelor.
ART. 44
În memoria fiscală a aparatelor de marcat electronice fiscale destinate activităţilor
de taximetrie, pe lângă datele prevăzute la art. 43 alin. (1) lit. a) – h) şi alin. (2), se vor
înregistra şi stoca şi următoarele date:
a) coeficientul „K” al taximetrului;
b) seturile de tarife de lucru şi modificările lor;
c) parcursul total zilnic, în km;
d) parcursul total zilnic cu călători, în km;
e) valoarea totală zilnică încasată;
f) valoarea totală zilnică a taxei pe valoarea adăugată.
ART. 45
În memoria fiscală a aparatelor de marcat electronice fiscale destinate activităţii de
schimb valutar, pe lângă datele prevăzute la art. 43 alin. (1) lit. a) – h) şi alin. (2), se
vor înregistra şi se vor stoca şi următoarele date:
a) valoarea totală zilnică a comisionului obţinut din vânzarea şi cumpărarea de
valută, inclusiv taxa pe valoarea adăugată;
b) valoarea totală zilnică a taxei pe valoarea adăugată rezultată din valoarea totală a
comisionului;
c) valoarea totală zilnică a sumelor obţinute din vânzarea de valută, exclusiv
comisionul;
d) valoarea totală zilnică a sumelor obţinute din cumpărarea de valută, exclusiv
comisionul.
ART. 46
(1) Memoria fiscală trebuie să aibă o capacitate pentru a stoca minimum:
a) 30 de înregistrări de modificări de cote de taxă pe valoarea adăugată;
b) 60 de înregistrări de modificare a coeficientului „K” al taximetrului şi a setului
de tarife, în cazul aparatelor de marcat electronice fiscale destinate activităţii de
taximetrie;
c) 1.830 de înregistrări de închidere zilnică;
d) 200 de înregistrări de semnalizare a evenimentului reset.
(2) Fiecare înregistrare este identificabilă cu data calendaristică şi cu valoarea
contorului Z, iar evenimentul reset şi raportul Z sunt însoţite şi de oră. Înregistrarea
datelor trebuie completată cu indicatori care să permită asigurarea mecanismului de
control al integrităţii datelor înregistrate.
CAP. 3
Sigilarea aparatelor de marcat electronice fiscale
ART. 47
(1) Sigilarea aparatelor de marcat electronice fiscale se face cu sigiliul fiscal al
distribuitorului autorizat prevăzut la art. 50 alin. (1) şi (2) sau, după caz, cu sigiliul de
identificare a tehnicianului de service prevăzut la art. 50 alin. (4), în condiţiile
prevăzute de prezentele norme metodologice.
(2) Sigilarea aparatelor de marcat electronice fiscale constă în aplicarea sigiliului
atât asupra aparatului, cât şi pe memoria fiscală, după distincţiile prevăzute la alin. (3)
– (6).
(3) La aparatele de marcat electronice fiscale prevăzute la art. 17 lit. a), b) şi e)
sigiliul se aplică pe şuruburile de prindere a părţilor componente ale carcasei casei de
marcat electronice sau imprimantei fiscale, astfel încât să nu permită dezasamblarea
aparatului şi accesul la componentele acestuia în urma sigilării.
(4) Suplimentar faţă de modul de sigilare prevăzut la alin. (3), la aparatele de
marcat electronice fiscale destinate activităţilor de taximetrie sigiliul se aplică astfel
încât să nu se permită accesul la regimul de lucru programare în urma sigilării.
(5) La aparatele de marcat electronice fiscale prevăzute la art. 17 lit. c) şi d) sigiliul
se aplică pe şuruburile ce fixează placa fiscală de şasiul calculatorului ori al aparatului
sau terminalului cu funcţii de casă de marcat electronică.
(6) Memoria fiscală se sigilează, în funcţie de varianta constructivă a aparatului de
marcat electronic fiscal, prin:
a) aplicarea sigiliului pe şuruburile ce fixează memoria fiscală în modulul fiscal
şi/sau în şasiul aparatului, în cazul aparatelor cu memorii fiscale detaşabile;
b) aplicarea sigiliului pe şuruburile ce fixează modulul fiscal de şasiul aparatului, în
cazul aparatelor la care memoriile fiscale sunt implementate în cablajul modulului
fiscal;
c) aplicarea sigiliului direct pe memoria fiscală, în cazul aparatelor la care memoria
fiscală este solidară cu carcasa inferioară a aparatului.
(7) Sigiliul se aplică prin amprentare pe o pastilă de ceară sau plastilină ori plumb,
amplasată în locurile prevăzute la alin. (3) – (6).
(8) Orice intervenţie a utilizatorilor sau a altor persoane neautorizate asupra
aparatelor de marcat electronice fiscale, cu excepţia operaţiunilor de înlocuire a
rolelor de hârtie şi/sau a ribonului, este interzisă.
(9) Unităţile de service acreditate sunt obligate ca, de îndată ce prin intermediul
tehnicianului de service au constatat orice intervenţie neautorizată asupra aparatului
de marcat electronic fiscal, să sesizeze asupra acestui fapt în scris, prin telex, fax sau
altele asemenea, organul teritorial al Gărzii Financiare în a cărui rază se află unitatea
utilizatorului în cauză.
(10) Conform prevederilor alin. (9) se va proceda şi în cazul refuzului utilizatorului
de a permite accesul tehnicianului de service în unitate pentru efectuarea reviziilor
periodice asupra aparatului de marcat electronic fiscal ori de a pune la dispoziţie
acestuia cartea de intervenţii a aparatului.
ART. 48
Pe carcasa aparatului livrat utilizatorului se aplică vizibil o etichetă care indică
distribuitorul autorizat şi, dacă este cazul, unitatea acreditată pentru distribuţie,
unitatea de service acreditată, marca şi seria aparatului, numărul avizului eliberat de
comisie.
ART. 49
(1) Sigilarea aparatelor de marcat electronice fiscale şi a memoriei fiscale se
efectuează cu sigiliul fiscal înainte de livrarea aparatelor de către distribuitorii
autorizaţi, în prezenţa organului fiscal teritorial la care aceştia sunt înregistraţi ca
plătitori de impozite şi taxe.
(2) În cazul aparatelor de marcat electronice fiscale aduse în parametrii tehnici ai
modelului avizat conform art. 110 – 114, înstrăinate de utilizatori în condiţiile
prevăzute la art. 116 alin. (1) sau transferate de la un punct de lucru la altul aparţinând
aceluiaşi utilizator, sigilarea aparatului de marcat electronic fiscal şi a memoriei
fiscale se face cu sigiliul fiscal sau, după caz, cu sigiliul de identificare a tehnicianului
de service, în prezenţa organului fiscal în a cărui rază teritorială se instalează aparatul.
(3) La sigilare se întocmeşte, în două exemplare, un proces-verbal care se semnează
de reprezentantul distribuitorului autorizat sau, după caz, al unităţii de service
acreditate, precum şi de organul fiscal.
(4) Reprezentantul organului fiscal teritorial este obligat ca înainte de sigilare să
verifice dacă pentru aparatele de marcat electronice fiscale a fost obţinut avizul de
distribuţie şi de utilizare eliberat de comisie.
ART. 50
(1) Sigiliul fiscal are amprenta de forma unei elipse cu axele de 8 mm şi 6 mm, cu
inscripţia literelor M şi F, sub care sunt înscrise două caractere alfabetice
reprezentând judeţul sau municipiul Bucureşti în care îşi are sediul distribuitorul
autorizat şi două caractere numerice reprezentând numărul de ordine atribuit fiecărui
sigiliu de către comisie.
(2) Sigiliul fiscal se păstrează de către distribuitorul autorizat.
(3) Înlăturarea sigiliului fiscal prevăzut la alin. (1) se efectuează numai de către
tehnicianul unităţii de service acreditate de care aparţine utilizatorul aparatului, cu
ocazia operaţiunilor de întreţinere sau de reparare a acestuia, cu obligaţia ca la
finalizarea operaţiunilor respective acesta să aplice sigiliul de identificare prevăzut la
alin. (4) şi să completeze cartea de intervenţii a aparatului.
(4) Sigiliul de identificare a tehnicianului de service are inscripţionat un simbol
caracteristic al unităţii de service, constând în două caractere alfabetice şi trei
caractere numerice, reprezentând numărul de identificare a tehnicianului de service,
atribuite de către comisie.
(5) Numărul de identificare a tehnicianului de service se înscrie în legitimaţia
acestuia, confecţionată de unitatea de service acreditată, conform modelului prevăzut
în anexa nr. 3.
(6) Legitimaţiile tehnicienilor de service se prezintă, prin intermediul
distribuitorilor autorizaţi, pentru înregistrare la comisie.
ART. 51
(1) Sigiliile fiscale şi sigiliile de identificare a tehnicienilor de service sunt
asigurate de către distribuitorii autorizaţi.
(2) Confecţionarea sigiliilor fiscale şi a sigiliilor de identificare a tehnicienilor de
service se efectuează de către Regia Autonomă „Monetăria Statului”, la comanda
distribuitorilor autorizaţi, vizată de către secretarul comisiei.
ART. 52
(1) Pierderea sau furtul sigiliilor de identificare ori al legitimaţiilor tehnicienilor de
service se publică în Monitorul Oficial al României, Partea a III-a, şi se comunică în
scris comisiei, în termen de maximum 10 zile de la data producerii evenimentului.
(2) Comunicarea prevăzută la alin. (1) va fi însoţită de copia documentului prin
care se atestă efectuarea demersurilor de publicare în Monitorul Oficial al României,
Partea a III-a, a pierderii sau furtului.
ART. 53
(1) Pe lângă sigilarea fiscală efectuată în condiţiile prevăzute la art. 47 – 49,
aparatele de marcat electronice fiscale destinate activităţii de taximetrie se sigilează şi
cu:
a) sigiliul de protecţie a cablajului de conectare a aparatului;
b) sigiliul metrologic aplicat pe taximetru.
(2) Filiala judeţeană a Biroului Român de Metrologie Legală, prin reprezentantul
său autorizat, verifică metrologic taximetrul şi aplică sigiliul de protecţie şi sigiliul
metrologic după montarea acestuia pe taxi, eliberând buletinul de verificare
metrologică.
(3) Unitatea de service acreditată instalează aparatele pe taxi, introduce, testează şi
verifică programele de lucru necesare şi are dreptul să înlăture şi să aplice sigiliul de
protecţie cu ocazia intervenţiilor asupra aparatului.
CAP. 4
Documentele emise cu aparatele de marcat electronice fiscale. Registrul special
SECŢIUNEA 1
Bonul fiscal. Seria fiscală a aparatelor de marcat electronice fiscale
ART. 54
(1) Bonul fiscal este documentul emis numai de aparatul de marcat electronic fiscal
cu ocazia efectuării livrărilor de bunuri sau prestărilor de servicii şi cuprinde
detalierea datelor referitoare la acestea, în funcţie de specificul activităţii desfăşurate.
(2) Tipărirea bonului fiscal se efectuează în următoarea structură:
a) antet;
b) conţinut;
c) parte finală.
(3) Pe bonurile fiscale emise cu aparatele de marcat electronice fiscale destinate
activităţilor de comercializare a mărfurilor în aeroporturile internaţionale şi în regim
de duty-free, în funcţie de tipul magazinului, se tipăreşte şi:
a) sintagma „DUTY-FREE EXPORT”, în cazul magazinelor duty-free;
b) textul „Mărfuri numai pentru uzul reprezentanţelor diplomatice şi al personalului
acestora”, în limbile română şi engleză, în cazul magazinelor duty-free diplomatice;
c) sintagma „EXPORT”, în cazul magazinelor situate în aeroporturile
internaţionale.
ART. 55
Antetul bonului fiscal cuprinde toate datele prevăzute la art. 33 pct. A lit. b) şi
conţine minimum 18 caractere pe fiecare rând.
ART. 56
(1) Conţinutul bonului fiscal, cu excepţia bonurilor fiscale emise cu aparatele de
marcat electronice fiscale destinate activităţilor de schimb valutar şi de taximetrie,
cuprinde:
a) data, ora şi minutul emiterii bonului fiscal;
b) numărul de ordine al acestuia, la nivelul zilei de lucru;
c) numele sau codul operatorului;
d) denumirea fiecărui bun livrat sau a serviciului prestat;
e) preţul sau tariful unitar;
f) cantitatea;
g) valoarea pe fiecare operaţiune, inclusiv taxa pe valoarea adăugată, cu indicarea
cotei acesteia;
h) valoarea totală a bonului, inclusiv taxa pe valoarea adăugată;
i) valoarea totală a taxei pe valoarea adăugată pe cote ale acesteia, cu indicarea
nivelului de cotă;
j) valoarea totală a operaţiunilor scutite de taxa pe valoarea adăugată;
k) valoarea altor taxe care nu se cuprind în baza de impozitare a taxei pe valoarea
adăugată, dacă este cazul.
(2) În conţinutul bonurilor fiscale emise cu aparatele de marcat electronice fiscale
destinate activităţii de schimb valutar se înscriu datele prevăzute la alin. (1) lit. a) – c),
precum şi următoarele date:
a) datele de identificare a clientului, respectiv numele, prenumele, ţara, actul de
identitate, rezident, nerezident;
b) suma încasată de la client;
c) cursul de schimb valutar;
d) comisionul practicat şi nivelul cotei de taxă pe valoarea adăugată;
e) suma plătită clientului;
f) valoarea taxei pe valoarea adăugată, cu indicarea nivelului de cotă a acesteia.
(3) În conţinutul bonurilor fiscale emise cu aparatele de marcat electronice fiscale
destinate activităţii de taximetrie se înscriu datele prevăzute la alin. (1) lit. a) – c),
precum şi următoarele date, pe fiecare set de tarife folosit:
a) numărul cursei;
b) numărul setului de tarif şi cota de taxă pe valoarea adăugată asociată;
c) tariful de pornire;
d) tariful pe km parcurs;
e) distanţa parcursă şi valoarea;
f) tariful pe oră/minut de staţionare;
g) durata staţionării şi valoarea;
h) tariful orar pentru încărcare/descărcare, dacă este cazul;
i) durata prestaţiei de încărcare/descărcare, dacă este cazul;
j) valoarea totală a serviciului;
k) valoarea totală a taxei pe valoarea adăugată, cu indicarea nivelului de cotă a
acesteia.
Dacă în timpul unei călătorii se practică mai multe seturi de tarife, în finalul
conţinutului bonului fiscal se calculează valoarea totală a călătoriei şi valoarea totală a
taxei pe valoarea adăugată.
(4) În conţinutul bonurilor fiscale emise cu aparatele de marcat electronice fiscale
destinate magazinelor duty-free, precum şi magazinelor situate în aeroporturile
internaţionale se înscriu datele prevăzute la alin. (1) lit. a) – i), precum şi următoarele
date:
a) datele de identificare a clientului, respectiv numele, prenumele, tipul şi numărul
documentului de trecere a frontierei de stat;
b) numărul cursei, în cazul transportului aerian.
(5) În conţinutul bonurilor fiscale emise cu aparatele de marcat electronice fiscale
destinate magazinelor duty-free diplomatice se înscriu datele prevăzute la alin. (1) lit.
a) – i), precum şi următoarele date:
a) numărul bonului fiscal emis începând cu data de 1 ianuarie pentru fiecare an
calendaristic;
b) numărul carnetului de identitate CD eliberat de Ministerul Afacerilor Externe,
aferent clientului.
ART. 57
Partea finală a bonului fiscal cuprinde logotipul şi seria fiscală a aparatului, iar în
cazul când acesta operează în cadrul unui sistem de gestiune, numărul aparatului de
marcat electronic fiscal.
ART. 58
(1) Datele înscrise pe bonul fiscal trebuie să fie lizibile şi univoce.
(2) Tipărirea datei se face numai în ordinea următoare: ziua, luna, anul.
(3) Valorile se calculează cu minimum două zecimale. Valorile tipărite şi afişate se
rotunjesc la întreg, dacă este cazul, conform următoarei reguli:
a) pentru valori mai mici de 0,50 de unităţi, rotunjire la întregul inferior;
b) pentru valori egale sau mai mari de 0,50 unităţi, rotunjire la întregul superior.
ART. 59
(1) Logotipul şi seria fiscală servesc la identificarea fiscală a fiecărui aparat de
marcat electronic fiscal.
(2) Logotipul este asocierea stilizată într-un singur semn grafic a literelor R şi L,
realizată respectându-se raportul dimensional redat în anexa nr. 4.
(3) Seria fiscală a aparatului de marcat electronic fiscal este formată, după caz, din
unul sau două caractere alfabetice, precum şi din 10 caractere numerice. Caracterele
alfabetice ale seriei fiscale reprezintă denumirea prescurtată a municipiului Bucureşti,
respectiv a judeţului unde se instalează aparatul de marcat electronic fiscal. Primele 4
caractere numerice din seria fiscală a aparatului reprezintă numărul avizului de
distribuţie a aparatelor de marcat electronice fiscale. Următoarele 6 caractere
reprezintă numărul de ordine din Registrul de evidenţă a aparatelor de marcat
electronice fiscale instalate în judeţ sau în municipiul Bucureşti.
ART. 60
(1) Direcţiile generale ale finanţelor publice judeţene şi a municipiului Bucureşti
întocmesc Registrul de evidenţă a aparatelor de marcat electronice fiscale instalate în
judeţ sau în municipiul Bucureşti, conform modelului prezentat în anexa nr. 5.
(2) Utilizatorii aparatelor de marcat electronice fiscale solicită direcţiei generale a
finanţelor publice judeţene sau a municipiului Bucureşti, după caz, în a cărei rază se
va instala aparatul, pe bază de cerere, conform modelului prezentat în anexa nr. 6,
atribuirea numărului de ordine din registrul prevăzut la alin. (1).
(3) Direcţiile generale ale finanţelor publice au obligaţia ca, în termen de 5 zile de
la data primirii cererii prevăzute la alin. (2), să comunice utilizatorului numărul de
ordine atribuit pentru fiecare aparat.
(4) Utilizatorii care desfăşoară activităţi cu caracter ambulant solicită atribuirea
numărului de ordine direcţiei generale a finanţelor publice în a cărei rază îşi au sediul
social/domiciliul.
ART. 61
(1) Cererea de atribuire a numărului de ordine din registrul prevăzut la art. 60 alin.
(2) va fi însoţită de următoarele documente:
a) copia facturii şi a documentului de plată care atestă achiziţionarea aparatului de
marcat electronic fiscal, copia contractului de vânzare-cumpărare cu plata în rate sau,
după caz, copia contractului de leasing financiar încheiat cu clauză expresă privind
asumarea obligaţiei părţilor că la expirarea contractului de leasing se transferă
utilizatorului dreptul de proprietate asupra aparatului;
b) copia procesului-verbal de sigilare a memoriei fiscale şi a aparatului de marcat
electronic fiscal;
c) copia procesului-verbal de aducere a aparatelor de marcat electronice fiscale la
parametrii specifici tipului şi modelului de aparat avizat, pentru utilizatorii prevăzuţi
la art. 110 şi la art. 114 alin. (1);
d) declaraţie pe propria răspundere privind adresa de la locul unde va fi instalat
aparatul de marcat electronic fiscal sau, după caz, declaraţie privind desfăşurarea
activităţii în regim ambulant ori în regim de taxi;
e) declaraţia pe propria răspundere privind numărul de înmatriculare al
autovehiculului pe care se va instala aparatul de marcat electronic fiscal, însoţită de
copia autorizaţiei taxi, în cazul activităţii de taximetrie.
(2) Direcţiile generale ale finanţelor publice pot solicita utilizatorilor şi alte
documente necesare verificării modului de îndeplinire a condiţiilor pentru atribuirea
numărului de ordine din Registrul de evidenţă a aparatelor de marcat electronice
fiscale instalate.
ART. 62
(1) În cazul încetării activităţilor de livrări de bunuri cu amănuntul şi prestări de
servicii direct către populaţie, utilizatorii vor solicita în scris direcţiilor generale ale
finanţelor publice judeţene sau a municipiului Bucureşti, după caz, anularea
numărului de ordine atribuit din Registrul de evidenţă a aparatelor de marcat
electronice fiscale instalate, anexând la cerere documente probatoare ale motivelor
încetării activităţii, respectiv închiderea punctului de lucru, înstrăinarea aparatului,
lichidarea, fuziunea, divizarea sau altele, după caz, precum şi dovada predării
memoriei fiscale la organul fiscal teritorial, potrivit prezentelor norme metodologice.
(2) Conform prevederilor alin. (1) se va proceda şi în cazul transferării unui aparat
de marcat electronic fiscal instalat de la un punct de lucru la altul situat în judeţe
diferite, ambele puncte de lucru aparţinând aceluiaşi utilizator. Pentru instalarea
aparatului în cauză se urmează procedura prevăzută de prezentele norme
metodologice.
(3) Prevederile alin. (1), cu excepţia celor referitoare la dovada predării memoriei
fiscale, sunt aplicabile şi în cazul furtului sau distrugerii aparatului de marcat
electronic fiscal instalat. Utilizatorii aflaţi în această situaţie sunt obligaţi să anunţe de
îndată organele de poliţie şi să se doteze cu un nou aparat de marcat electronic fiscal,
în termen de maximum 15 zile de la data producerii evenimentului. Pentru tranzacţiile
efectuate în acest interval de timp utilizatorii aplică prevederile art. 6 alin. (2) şi ale
art. 7.
(4) Prevederile alin. (1) nu sunt aplicabile utilizatorilor aflaţi în inactivitate
temporară, anunţată organelor fiscale, potrivit legii.
(5) În cazul transferării unui aparat de marcat electronic fiscal de la un punct de
lucru la altul, ambele situate în acelaşi judeţ sau municipiu, utilizatorii notifică
direcţiilor generale ale finanţelor publice judeţene sau a municipiului Bucureşti, după
caz, schimbarea adresei de la locul de instalare a aparatului şi procedează la citirea,
predarea şi înlocuirea vechii memorii fiscale, la fiscalizarea şi sigilarea memoriei
înlocuite şi a aparatului, precum şi la depunerea declaraţiei de instalare, potrivit
prevederilor prezentelor norme metodologice, utilizându-se acelaşi număr de ordine
atribuit iniţial din Registrul de evidenţă a aparatelor de marcat electronice fiscale
instalate.
SECŢIUNEA a 2-a
Rola-jurnal
ART. 63
(1) Rola-jurnal este documentul de control pe care se înscriu toate informaţiile din
bonurile fiscale.
(2) Atunci când aparatul de marcat electronic fiscal este echipat cu un dispozitiv
dublu de imprimare, rola-jurnal se tipăreşte concomitent cu rola-client.
(3) Aparatele de marcat electronice fiscale echipate cu dispozitiv simplu de
imprimare asigură tipărirea rolei-jurnal cu ajutorul jurnalului electronic înscris într-o
memorie electronică tip EEPROM sau FLASH, care asigură stocarea a cel puţin 100
de bonuri fiscale şi al cărui conţinut trebuie să nu fie afectat de evenimentul reset de
ştergere a memoriei RAM de date.
(4) Rola-jurnal emisă cu jurnalul electronic trebuie să conţină:
a) antetul bonului fiscal;
b) conţinutul bonurilor fiscale emise;
c) partea finală a bonului fiscal.
(5) Datele înscrise pe rola-jurnal trebuie să se menţină lizibile pe perioada de
arhivare prevăzută de ordonanţa de urgenţă.
SECŢIUNEA a 3-a
Raportul Z. Registrul special
ART. 64
(1) Raportul Z este documentul de finalizare a gestiunii pe termen scurt, respectiv
zi de lucru, care conţine în mod detaliat date ce se vor înregistra în memoria fiscală ca
date de sinteză pe termen lung, o dată cu emiterea acestui raport. Comanda de
închidere zilnică a totalizatoarelor zilnice cu caracter fiscal este unică şi obligatorie.
(2) În raportul Z, cu excepţia celui emis cu aparatele de marcat electronice fiscale
destinate activităţilor de schimb valutar şi de taximetrie, se înscriu următoarele date:
a) antetul bonului fiscal;
b) numărul de ordine al raportului Z, care va fi numai crescător şi care se
înregistrează în contorul Z;
c) data emiterii raportului Z, respectiv ora, ziua, luna şi anul;
d) numărul avariilor care determină ştergerea memoriei RAM şi ora producerii
acestora. În cazul ştergerii memoriei RAM, utilizatorul are obligaţia de a reintroduce
datele înscrise pe rola-jurnal privind tranzacţiile efectuate de la ultima închidere
zilnică până în momentul ştergerii memoriei RAM. La aparatele de marcat electronice
fiscale echipate cu dispozitiv simplu de imprimare, unde nu este posibilă
reintroducerea datelor conţinute în rola-jurnal, datele de sinteză la nivel de zi trebuie
recalculate automat din conţinutul jurnalului electronic;
e) numărul bonurilor fiscale emise în ziua raportată;
f) logotipul şi seria fiscală ale aparatului;
g) valoarea totală zilnică a operaţiunilor şi totalul taxei pe valoarea adăugată;
h) valoarea totală zilnică a operaţiunilor şi taxa pe valoarea adăugată defalcată pe
cote ale acesteia, cu indicarea nivelului de cotă;
i) valoarea totală zilnică a operaţiunilor scutite de taxa pe valoarea adăugată;
j) valoarea altor taxe care nu se cuprind în baza de impozitare a taxei pe valoarea
adăugată.
(3) În cazul aparatelor de marcat electronice fiscale destinate activităţilor de
taximetrie, în raportul Z se înscriu datele prevăzute la alin. (2) lit. a) – f), precum şi
următoarele date:
a) pentru fiecare set de tarif, totalurile pe fiecare tarif, distanţa şi totalul sumei
plătite de client;
b) numărul fiecărei curse efectuate;
c) parcursul total zilnic, în km;
d) parcursul total zilnic cu călători, în km;
e) valoarea totală zilnică încasată;
f) valoarea totală zilnică a taxei pe valoarea adăugată.
Dacă pe parcursul unei zile au activat pe autovehiculul-taxi în schimburi mai mulţi
taximetrişti, elementele prevăzute la lit. b) – e) se înscriu în raportul Z şi pentru fiecare
taximetrist.
(4) În cazul aparatelor de marcat electronice fiscale destinate activităţilor de schimb
valutar, în raportul Z se înscriu datele prevăzute la alin. (2) lit. a) – f), precum şi
următoarele date:
a) numărul bonurilor fiscale emise pentru operaţiunile de cumpărare, vânzare,
anulare;
b) totalul zilnic al sumelor încasate din cumpărare de valută cu comision inclus;
c) totalul zilnic al sumelor încasate din vânzare de valută cu comision inclus;
d) totalul comisionului încasat din cumpărare şi vânzare de valută, precum şi cota
de taxă pe valoarea adăugată;
e) totalul taxei pe valoarea adăugată;
f) totalul zilnic al sumelor încasate din cumpărare de valută fără comision inclus;
g) totalul zilnic al sumelor încasate din vânzare de valută fără comision inclus.
ART. 65
(1) Utilizatorii sunt obligaţi să asigure arhivarea şi păstrarea registrului special
prevăzut la art. 6 alin. (2) pe o perioadă de 10 ani, iar raportul Z pe o perioadă de 5
ani.
(2) Datele înscrise în documentele menţionate la alin. (1) trebuie să rămână lizibile
pe perioada de păstrare, utilizându-se consumabile care au garantată perioada de
păstrare impusă.
(3) Registrul special şi raportul Z reprezintă documentele pe baza cărora se
înregistrează veniturile din activitatea de comerţ cu amănuntul şi prestări de servicii
direct către populaţie în evidenţa contabilă a utilizatorului, cu excepţiile prevăzute de
lege.
CAP. 5
Înlocuirea memoriei fiscale
ART. 66
(1) În momentul constatării defectării sau umplerii memoriei fiscale utilizatorul este
obligat să anunţe distribuitorul autorizat, unitatea de service acreditată, precum şi
organul fiscal teritorial la care s-a depus declaraţia de instalare a aparatului prevăzută
la art. 104 alin. (1).
(2) Distribuitorul autorizat şi unitatea de service acreditată au obligaţia să asigure,
în termen de maximum 72 de ore de la anunţare, înlocuirea memoriei fiscale defecte
sau umplute şi repunerea în funcţiune a aparatului de marcat electronic fiscal.
(3) Înlocuirea, sigilarea şi activarea memoriei fiscale se efectuează la locul de
instalare a aparatului de către tehnicianul de service, în prezenţa reprezentantului
organului fiscal teritorial prevăzut la alin. (1).
(4) Pentru a nu fi afectată perioada obligatorie de repunere în funcţiune a aparatului
utilizatorul va solicita, în scris şi prin prezentare la sediul organului fiscal teritorial,
participarea reprezentantului acestuia la înlocuirea memoriei fiscale.
(5) Operaţiunea de înlocuire a memoriei fiscale trebuie să fie înregistrată în cartea
de intervenţii a aparatului de către tehnicianul de service şi confirmată de
reprezentantul organului fiscal teritorial.
(6) De asemenea, în situaţia înlocuirii aparatului de marcat electronic fiscal în
perioada de garanţie, memoria fiscală a aparatului înlocuit se predă reprezentantului
organului fiscal teritorial conform prevederilor prezentelor norme metodologice, iar
aparatul nou va fi instalat în termen de maximum 15 zile de la data înlocuirii celui
defect.
(7) Pentru tranzacţiile efectuate în perioada de înlocuire a memoriei fiscale ori a
aparatului utilizatorii aplică prevederile art. 6 alin. (2) şi ale art. 7.
ART. 67
(1) La înlocuirea memoriei fiscale se va efectua citirea acesteia, iar rola pe care
sunt înregistrate datele din memoria fiscală va fi preluată de reprezentantul organului
fiscal prevăzut la art. 66 alin. (1), cu excepţia prevăzută la alin. (2).
(2) Atunci când natura defecţiunii nu permite citirea memoriei fiscale cu aparatul
de marcat electronic fiscal, distribuitorii autorizaţi sunt obligaţia ca, în maximum 7
zile de la înlocuirea memoriei fiscale, să asigure citirea acesteia prin mijloace proprii.
(3) În cazul şi în intervalul de timp prevăzute la alin. (2) utilizatorii sunt obligaţi să
predea organului fiscal teritorial memoria fiscală şi rola pe care sunt înregistrate
datele din aceasta.
ART. 68
(1) Reprezentantul organului fiscal teritorial prevăzut la art. 66 alin. (1) preia
memoria fiscală înlocuită şi rola pe care sunt înregistrate datele din aceasta, pe baza
unui proces-verbal în care se consemnează datele necesare identificării utilizatorului
şi a aparatului de marcat electronic fiscal, precum şi motivul predării memoriei,
respectiv umplere, defectare sau altele, după caz.
(2) Procesul-verbal prevăzut la alin. (1) se întocmeşte în 4 exemplare şi se
semnează de către reprezentantul organului fiscal, de utilizator şi de tehnicianul de
service.
(3) Originalul procesului-verbal se preia de către reprezentantul organului fiscal
teritorial, o copie revine utilizatorului şi două copii vor fi preluate de către tehnicianul
de service, dintre care una se transmite distribuitorului autorizat prin grija unităţii de
service acreditate.
(4) Procesul-verbal prevăzut la alin. (1) şi rola pe care sunt înregistrate datele din
memoria fiscală se păstrează la organul fiscal teritorial la care utilizatorul este
înregistrat ca plătitor de impozite şi taxe o perioadă de 10 ani.
(5) În cazul utilizatorilor care au puncte de lucru situate în alte localităţi/sectoare
ale municipiului Bucureşti decât cea/cel în care îşi au sediul social, organul fiscal
prevăzut la art. 66 alin. (1) procedează la predarea procesului-verbal prevăzut la alin.
(1), a memoriei fiscale şi a rolei pe care sunt înregistrate datele din aceasta la organul
fiscal la care utilizatorul este înregistrat ca plătitor de impozite şi taxe.
(6) Organul fiscal teritorial la care utilizatorul este înregistrat ca plătitor de
impozite şi taxe predă memoria fiscală înlocuită direcţiei generale a finanţelor publice
judeţene sau a municipiului Bucureşti, pe bază de proces-verbal de predare-primire, în
vederea păstrării.
ART. 69
(1) Direcţiile generale ale finanţelor publice judeţene şi a municipiului Bucureşti
sunt obligate să organizeze şi să asigure păstrarea şi arhivarea memoriilor fiscale o
perioadă de minimum 10 ani.
(2) Evidenţa primirii memoriilor fiscale predate se ţine într-un registru de evidenţă,
întocmit conform anexei nr. 7, care conţine numărul de ordine, numărul şi data
procesului-verbal de predare-primire a memoriei fiscale, motivele predării memoriei,
seria fiscală a aparatului şi datele de identificare a utilizatorului.
(3) Pe fiecare memorie fiscală primită spre păstrare va fi aplicată o etichetă
cuprinzând numărul de ordine din registrul de evidenţă a acestora şi datele de
identificare a utilizatorului.
(4) Memoriile fiscale vor fi arhivate pe ani, în funcţie de numărul de ordine din
registrul de evidenţă.
ART. 70
Dispoziţiile privind citirea şi predarea memoriei fiscale prevăzute de prezentele
norme metodologice se aplică şi în cazul în care aparatele de marcat electronice
fiscale urmează a fi înstrăinate, confiscate potrivit legii sau preluate spre valorificare
de societăţile comerciale bancare ca urmare a neachitării împrumutului contractat
pentru achiziţionarea acestor aparate, precum şi în cazul încetării activităţii
utilizatorului.
ART. 71
Nu este obligatorie înlocuirea memoriei fiscale a aparatelor de marcat electronice
fiscale instalate, aceasta putând fi utilizată până la umplere, în următoarele cazuri:
a) la schimbarea atributului fiscal al codului unic de înregistrare/codului fiscal al
utilizatorului;
b) la schimbarea formei de constituire a societăţii comerciale fără modificarea
denumirii acesteia;
c) la mutarea unui punct de lucru aparţinând utilizatorului de la un stand la altul, în
cadrul unui complex comercial situat la aceeaşi adresă;
d) la schimbarea denumirii străzii de la locul de instalare a aparatelor de marcat
electronice fiscale;
e) în cazul inactivităţii temporare a utilizatorilor, anunţată organelor fiscale, potrivit
legii.
CAP. 6
Consumabilele şi piesele de schimb destinate aparatelor de marcat electronice
fiscale
ART. 72
(1) Utilizatorii pot achiziţiona consumabile destinate aparatelor de marcat
electronice fiscale de la orice agent economic producător, importator sau comerciant
de astfel de consumabile, numai cu condiţia respectării prevederilor art. 4 alin. (6) şi
(9) din ordonanţa de urgenţă.
(2) Unităţile de service acreditate pot achiziţiona piese de schimb şi subansambluri
destinate aparatelor de marcat electronice fiscale numai de la distribuitori autorizaţi şi
unităţi acreditate pentru comercializare de către aceştia.
CAP. 7
Predarea raportului memoriei fiscale
ART. 73
(1) Utilizatorii au obligaţia ca lunar, până la data de 25 inclusiv a lunii următoare,
să predea organului fiscal teritorial raportul memoriei fiscale pe perioada de raportare.
(2) Utilizatorii persoane juridice, plătitori de impozit pe veniturile din salarii, care
au puncte de lucru stabile înregistrate fiscal potrivit legii, depun raportul memoriei
fiscale la organele fiscale în a căror rază teritorială se află punctele de lucru.
(3) Alţi utilizatori decât cei prevăzuţi la alin. (2) depun lunar raportul memoriei
fiscale pentru toate aparatele de marcat electronice fiscale instalate la sediu şi/sau
punctele de lucru înfiinţate şi declarate potrivit legii, la organele fiscale la care sunt
înregistraţi ca plătitori de impozite şi taxe.
(4) În cazul nedepunerii rapoartelor lunare ale memoriilor fiscale, organele fiscale
vor lua operativ măsuri de verificare a modului de respectare a prevederilor
ordonanţei de urgenţă de către agenţii economici în cauză.
(5) Pentru punctele de lucru aparţinând agenţilor economici prevăzuţi la alin. (3),
situate în alte localităţi/sectoare ale municipiului Bucureşti decât cea/cel în care se
află sediul agentului economic, verificarea se face de organul fiscal teritorial în a cărui
rază se află punctul de lucru, la sesizarea organului fiscal la care agentul economic
este înregistrat ca plătitor de impozite şi taxe.
CAP. 8
Comisia de avizare a distribuitorilor şi a aparatelor de marcat electronice fiscale
ART. 74
(1) Comisia prevăzută la art. 5 alin. (1) din ordonanţa de urgenţă este formată din 7
membri şi un secretar, după cum urmează:
a) preşedinte – reprezentant al Ministerului Finanţelor Publice;
b) vicepreşedinte – reprezentant al Ministerului Economiei şi Comerţului;
c) membri – 2 reprezentanţi ai direcţiei de specialitate din cadrul Ministerului
Finanţelor Publice;
d) membru – reprezentant al direcţiei de specialitate din cadrul Ministerului
Economiei şi Comerţului;
e) membru – reprezentant al Gărzii Financiare*);
f) membru – reprezentant al Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor;
g) secretar – reprezentant al direcţiei de specialitate din cadrul Ministerului
Finanţelor Publice.
(2) Comisia îşi desfăşoară activitatea la sediul Ministerului Finanţelor Publice.
(3) Numirea preşedintelui, vicepreşedintelui şi a membrilor comisiei se efectuează
prin ordine ale ministrului finanţelor publice, ministrului economiei şi comerţului,
preşedintelui Autorităţii Naţionale de Control*) şi, respectiv, al preşedintelui
Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor.
(4) În scopul îndeplinirii de către comisie a atribuţiilor prevăzute de prezentele
norme metodologice funcţionează în cadrul direcţiei de specialitate din cadrul
Ministerului Finanţelor Publice un secretariat tehnic.
––––
*) Potrivit Ordonanţei Guvernului nr. 8/2005 privind stabilirea unor măsuri de
preluare a Gărzii Financiare şi a Autorităţii Naţionale a Vămilor în subordinea
Ministerului Finanţelor Publice, precum şi a unor măsuri de reorganizare a Agenţiei
Naţionale de Administrare Fiscală, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea
I, nr. 101 din 31 ianuarie 2005, Garda Financiară a fost trecută din subordinea
Autorităţii Naţionale de Control în subordinea Ministerului Finanţelor Publice.
ART. 75
Atribuţiile comisiei sunt următoarele:
a) analizează documentele depuse de agenţii economici, în scopul verificării
îndeplinirii condiţiilor impuse de ordonanţa de urgenţă şi de prezentele norme
metodologice;
b) emite avizul privind distribuţia aparatelor de marcat electronice fiscale, conform
modelului prevăzut în anexa nr. 8;
c) stabileşte elementele necesare pentru realizarea sigiliilor fiscale şi a celor de
identificare a tehnicienilor de service;
d) înregistrează legitimaţiile tehnicienilor de service din unităţile de service
acreditate;
e) formulează propuneri privind perfecţionarea cadrului legislativ existent în
domeniu;
f) informează conducerile instituţiilor reprezentate în comisie despre problemele
apărute în activitatea de avizare;
g) retrage dreptul de distribuţie şi comercializare a aparatelor, obţinut în baza
avizelor privind distribuţia aparatelor de marcat electronice fiscale, distribuitorilor
autorizaţi care nu respectă condiţiile care au stat la baza acordării acestor avize;
h) înregistrează unităţile pe care distribuitorul autorizat le-a acreditat pentru
comercializare şi/sau service;
i) anulează înregistrarea unităţilor de comercializare şi/sau service ale căror
contracte cu distribuitorul autorizat au fost reziliate;
j) transmite spre publicare în Monitorul Oficial al României, Partea I, lista
cuprinzând distribuitorii autorizaţi şi tipurile şi modelele de aparate de marcat
electronice fiscale avizate, precum şi lista distribuitorilor autorizaţi cărora li s-a retras
dreptul de distribuţie şi comercializare a acestor aparate.
ART. 76
Membrii comisiei au următoarele atribuţii şi competenţe:
A. preşedintele comisiei:
a) coordonează activitatea comisiei;
b) reprezintă comisia în relaţiile cu terţii;
c) semnează avizele eliberate de comisie, pe baza proceselor-verbale încheiate în
şedinţele de lucru, alte acte emise de comisie, precum şi circularele emise de
Ministerul Finanţelor Publice în vederea aplicării deciziilor comisiei;
d) propune ordinea de zi a şedinţei de lucru şi temele de lucru ale comisiei între
şedinţe;
e) se pronunţă prin vot asupra problemelor în legătură cu care comisia trebuie să ia
hotărâri;
B. vicepreşedintele comisiei:
a) participă la şedinţele de lucru ale comisiei;
b) suplineşte pe preşedinte şi îi preia atribuţiile în lipsa acestuia;
c) se pronunţă prin vot asupra problemelor în legătură cu care comisia trebuie să ia
hotărâri;
C. membrii:
a) participă la dezbaterile din cadrul şedinţelor de lucru;
b) se pronunţă prin vot asupra problemelor în legătură cu care comisia trebuie să ia
hotărâri;
D. secretarul:
a) contrasemnează avizele emise de comisie;
b) convoacă comisia în şedinţe de lucru;
c) pregăteşte documentaţia de avizare şi orice alte materiale pe care le prezintă în
şedinţele de lucru.
ART. 77
(1) Comisia se întruneşte la sediul Ministerului Finanţelor Publice lunar sau ori de
câte ori este necesar, la solicitarea preşedintelui acesteia.
(2) Hotărârile comisiei se iau cu votul majorităţii simple din numărul total al
membrilor comisiei, în şedinţele de lucru, la care este obligatorie prezenţa
preşedintelui sau a vicepreşedintelui şi a secretarului.
(3) În cadrul fiecărei şedinţe de lucru se încheie un proces-verbal, semnat de toţi
membrii prezenţi ai comisiei, în care se consemnează dezbaterile şi deciziile adoptate.
CAP. 9
Avizul privind distribuţia aparatelor de marcat electronice fiscale
ART. 78
(1) Pot solicita eliberarea avizului privind distribuţia aparatelor de marcat
electronice fiscale agenţii economici care îndeplinesc următoarele condiţii:
a) deţin avizul tehnic favorabil privind caracteristicile tehnice ale modelului
aparatului de marcat electronic fiscal, prevăzut în anexa nr. 9, eliberat de persoana
juridică notificată în acest sens de Ministerul Economiei şi Comerţului;
b) au prevăzută în obiectul lor de activitate comercializarea cu ridicata şi cu
amănuntul a aparatelor de marcat electronice fiscale şi a tehnicii de calcul – cod
CAEN 5184/5186 şi 5248;
c) nu au datorii fiscale restante la bugetul general consolidat;
d) asigură în judeţele şi în municipiul Bucureşti în care distribuie aparate de marcat
electronice fiscale asistenţa tehnică şi întreţinerea aparatelor prin cel puţin două
unităţi specializate de service;
e) asigură piesele de schimb pentru perioada de garanţie şi postgaranţie pe perioada
normală de funcţionare a aparatelor de marcat electronice fiscale, conform Legii nr.
15/1994 privind amortizarea capitalului imobilizat în active corporale şi necorporale,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
f) acreditează unităţile de comercializare şi/sau service pe baza unor contracte
ferme cu clauza expresă privind municipiul/judeţul în care se vor desfăşura aceste
activităţi.
(2) Pe lângă condiţiile prevăzute la alin. (1), agenţii economici care solicită
eliberarea avizului privind distribuţia aparatelor de marcat electronice fiscale destinate
activităţii de taximetrie trebuie să aibă cel puţin o unitate acreditată pentru
comercializare în judeţele şi în municipiul Bucureşti în care distribuie astfel de
aparate.
(3) Condiţia prevăzută la alin. (1) lit. b) referitoare la comercializarea cu amănuntul
a aparatelor de marcat electronice fiscale, precum şi condiţia prevăzută la alin. (1) lit.
c) sunt obligatorii şi în cazul unităţilor acreditate pentru comercializare.
ART. 79
Agenţii economici care solicită emiterea avizului tehnic prevăzut la art. 78 alin. (1)
lit. a) trebuie să depună la persoana juridică notificată în acest sens de Ministerul
Economiei şi Comerţului următoarele:
a) cererea prin care solicită eliberarea avizului tehnic;
b) un aparat, ca model de referinţă, pentru efectuarea testelor şi o memorie fiscală
goală, accesibilă;
c) manualele de utilizare, programare şi documentaţia de service, în original,
precum şi manualul de utilizare în limba română, pentru aparatele de marcat
electronice fiscale, provenite din import;
d) rapoartele de testare privind rezistenţa la condiţiile de mediu, obţinute de
producător la certificarea aparatului de marcat electronic fiscal, traduse în limba
română, în cazul celor provenite din import;
e) copia certificatului aprobării de model al taximetrului inclus în aparatul de
marcat electronic fiscal destinat activităţii de taximetrie, emis de Biroul Român de
Metrologie Legală.
ART. 80
Persoana juridică notificată de Ministerul Economiei şi Comerţului să elibereze
avizul tehnic privind caracteristicile tehnice ale modelului aparatului de marcat
electronic fiscal va verifica şi/sau va testa:
a) îndeplinirea funcţiilor şi condiţiilor tehnice prevăzute de prezentele norme
metodologice, cu excepţia celor prevăzute la art. 23 lit. b), c) şi e) şi la art. 33 pct. A
lit. f) pentru care verificarea se asigură de Biroul Român de Metrologie Legală;
b) îndeplinirea cerinţelor generale prevăzute la art. 81;
c) programarea aparatului de marcat electronic fiscal;
d) funcţiile obligatorii;
e) imposibilitatea accesului la funcţiile interzise, cu excepţia celei prevăzute la art.
35 lit. a) pentru care verificarea se asigură de Biroul Român de Metrologie Legală;
f) memoria fiscală;
g) funcţionarea în cadrul unui sistem de gestiune, dacă este cazul;
h) inaccesibilitatea la componentele aparatului de marcat electronic fiscal şi
programul de operare;
i) posibilitatea ieşirii din situaţiile de pană.
ART. 81
(1) Cerinţele generale pentru aparatele de marcat electronice fiscale sunt:
a) semnalizarea cuplării de alimentare pe documente, dacă a apărut o întrerupere de
tensiune în cursul emiterii acestora;
b) asigurarea continuităţii memoriei de date şi a ceasului de timp real, precum şi a
reluării operaţiunilor întrerupte de căderi de tensiune şi a finalizării corecte a acestora;
c) tensiune de alimentare corespunzătoare.
Aparatul de marcat electronic fiscal trebuie să fie adaptat pentru alimentarea cu
energie electrică din reţeaua de curent alternativ cu o frecvenţă nominală de 50 Hz şi
cu o tensiune nominală de 220 V.
Aparatele portabile prevăzute cu alimentare de la baterii sau acumulatori trebuie să
asigure o autonomie funcţională de cel puţin 24 de ore.
Aparatele de marcat electronice fiscale destinate activităţii de taximetrie utilizează
bateria autovehiculului care trebuie să asigure o tensiune de alimentare de 9 Vcc – 12
Vcc;
d) rezistenţa la condiţiile de mediu.
(2) Rapoartele de testare privind parametrii de funcţionare trebuie să ateste
operarea corectă şi sigură a aparatului în următoarele condiţii:
a) temperatura mediului înconjurător cuprinsă între +5 grade C şi +40 grade C, cu
excepţia aparatelor portabile şi a celor destinate activităţii de taximetrie, care trebuie
să funcţioneze la temperaturi cuprinse între -10 grade C şi +40 grade C şi, respectiv,
între -30 grade C şi +55 grade C;
b) umiditatea relativă a aerului fără condens între 40 – 80% .
ART. 82
Testarea programării aparatului de marcat electronic fiscal constă în programarea
parametrilor, în listarea documentelor şi în verificarea respectării prevederilor
prezentelor norme metodologice.
ART. 83
Testarea funcţiilor obligatorii se efectuează prin apelarea funcţiilor obligatorii
prevăzute la art. 33 şi prin verificarea rezultatelor obţinute.
ART. 84
Programul aparatului de marcat electronic fiscal corespunde cerinţelor, dacă
îndeplineşte condiţiile prevăzute la art. 24 – 29 şi nu permite accesul la funcţiile
interzise.
ART. 85
Testarea memoriei fiscale constă în activarea acesteia şi în efectuarea programului
de înregistrare, pe baza instrucţiunilor de folosire a aparatului de marcat electronic
fiscal.
Se verifică rezultatele înregistrărilor cu prevederile prezentelor norme
metodologice şi se fac încercări de schimbare a înregistrărilor din memoria fiscală sau
de ştergere a acestora.
Memoria fiscală va corespunde numai dacă satisface prevederile referitoare la
securitatea datelor înregistrate.
ART. 86
(1) Testarea operării în cadrul unui sistem de gestiune se efectuează prin simularea
funcţionării terminalului aparatului de marcat electronic fiscal într-o configuraţie
identică cu cea prevăzută pentru utilizarea tipului respectiv, prin verificarea
programului de operare a sistemului care trebuie să corespundă cerinţelor unei case de
marcat electronice fiscale şi prin listarea documentelor în concordanţă cu prevederile
ordonanţei de urgenţă.
(2) Modulul fiscal al terminalului aparatului de marcat electronic fiscal trebuie să
fie instalat astfel încât să nu permită accesul la el fără înlăturarea sigiliului.
(3) Setul integral de comenzi al interfeţelor de comunicaţie trebuie specificat
detaliat. El nu trebuie să permită comenzi care ar necesita cooperarea cu modulul
fiscal fără a coopera cu acesta şi afectarea datelor înregistrate în modulul fiscal în alt
mod decât prin procedurile normale de lucru. Trebuie asigurată autonomia de
funcţionare a terminalului aparatului de marcat electronic fiscal pentru realizarea
funcţiilor obligatorii.
ART. 87
Verificarea posibilităţilor de înlăturare a situaţiilor de pană constă în provocarea
unor situaţii de întrerupere a funcţionării aparatului de marcat electronic fiscal şi de
blocare a operării acestuia, conform prevederilor art. 38 alin. (1) şi alin. (2) lit. b),
precum şi în urmărirea comportării aparatului, în sensul neafectării datelor stocate şi
asigurării continuităţii înregistrărilor.
ART. 88
(1) După efectuarea testelor şi a verificărilor, dacă aparatul de marcat electronic
fiscal corespunde tuturor cerinţelor, se eliberează avizul tehnic privind caracteristicile
tehnice ale modelului aparatului de marcat electronic fiscal.
(2) Avizul tehnic favorabil prevăzut la alin. (1) va fi emis în termen de maximum 5
zile de la data finalizării testelor care atestă îndeplinirea condiţiilor prevăzute la art.
79 – 87.
(3) O copie a avizului tehnic, certificată pentru conformitate de către persoana
juridică notificată de Ministerul Economiei şi Comerţului, va fi transmisă prin grija
acesteia comisiei, în termen de 3 zile de la data emiterii avizului tehnic.
(4) Modelul aparatului de marcat electronic fiscal avizat tehnic va fi înseriat de
către persoana juridică notificată de Ministerul Economiei şi Comerţului, care aplică o
etichetă ce cuprinde numărul seriei, data şi numărul avizului tehnic. Eticheta este
asigurată de către persoana juridică notificată şi va fi aplicată astfel încât să nu poată
fi înlocuită.
ART. 89
În vederea obţinerii avizului privind distribuţia aparatelor de marcat electronice
fiscale, agenţii economici care au obţinut avizul tehnic favorabil prevăzut la art. 78
alin. (1) lit. a) prezintă comisiei următoarele documente:
a) cererea prin care solicită eliberarea avizului privind distribuţia aparatelor de
marcat electronice fiscale, care trebuie să conţină datele de identificare a
distribuitorului, tipul aparatului şi denumirea comercială a acestuia, numărul şi data
avizului tehnic, prezentarea tabelară, pe judeţe, a reţelei de distribuţie şi service, care
va cuprinde denumirea, adresa sediului social, codul fiscal/codul unic de înregistrare,
numărul de telefon şi de fax ale unităţii incluse în reţea, tipul activităţii desfăşurate,
lista tehnicienilor de service şi, după caz, elementele de identificare a tehnicienilor de
service, precum şi numărul şi data avizului cu care a fost acreditată unitatea;
b) declaraţia pe propria răspundere a distribuitorului privind existenţa capacităţii
profesionale a tehnicienilor de service de a asigura întreţinerea şi repararea aparatelor
de marcat electronice fiscale;
c) copia certificatului de înregistrare conţinând codul fiscal/codul unic de
înregistrare – pentru distribuitor şi pentru unităţile acreditate;
d) copia actului constitutiv al societăţii comerciale – pentru distribuitor şi pentru
unităţile acreditate;
e) certificatul de atestare fiscală pentru persoane juridice, în original sau în copie
legalizată, din care să rezulte că agentul economic nu are datorii fiscale restante la
bugetul de stat – pentru distribuitori şi pentru unităţile acreditate pentru
comercializare. Nu se consideră obligaţii fiscale restante la bugetul general consolidat
sumele pentru care agenţii economici au obţinut înlesnire la plată potrivit legii,
precum şi sumele stabilite în urma controalelor efectuate de organele fiscale şi care se
află în diferite stadii de contestare sau judecată în ceea ce priveşte impozitele şi taxele
cuvenite bugetului general consolidat;
f) declaraţia pe propria răspundere a distribuitorului şi a unităţii acreditate privind
existenţa contractelor ferme de comercializare şi/sau service încheiate în condiţiile
prevăzute la art. 78 alin. (1) lit. f). În această declaraţie părţile vor specifica zonele de
comercializare şi/sau service stabilite în contracte;
g) fişa de personal, semnată şi ştampilată de unitatea de service, pentru fiecare
tehnician de service angajat cu contract individual de muncă, pentru care se solicită
înregistrarea, care cuprinde: numele şi prenumele, domiciliul, seria şi numărul
documentului de identitate;
h) certificatul de cazier judiciar pentru tehnicienii de service, în original sau în
copie legalizată;
i) copia avizului de fabricaţie sau de import de taximetre, emis de Biroul Român de
Metrologie Legală – pentru distribuitorii de aparate de marcat electronice fiscale
destinate activităţii de taximetrie;
j) copiile avizelor pentru activităţile de vânzare şi, respectiv, de montare şi reparare
a taximetrelor, emise de Biroul Român de Metrologie Legală – pentru unităţile
acreditate pentru comercializare şi/sau service de aparate de marcat electronice fiscale
destinate activităţii de taximetrie.
ART. 90
În cazul în care distribuitorii autorizaţi pentru distribuţia unor aparate de marcat
electronice fiscale solicită eliberarea avizului pentru alte tipuri şi modele de aparate la
care comercializarea şi service-ul vor fi asigurate prin agenţi economici înregistraţi
anterior la comisie, aceştia depun documentele prevăzute la art. 89 lit. a), b), e), f), h)
şi, după caz, lit. i) şi j), precum şi un document datat, emis sub semnătura şi ştampila
unităţilor acreditate anterior, din care să rezulte denumirea, adresa sediului social,
codul fiscal sau, după caz, codul unic de înregistrare, numărul de telefon/fax, lista
tehnicienilor de service acreditaţi care vor efectua service la noul tip de aparat şi
elementele de identificare a acestora.
ART. 91
În situaţia în care, ulterior eliberării avizului privind distribuţia aparatelor de marcat
electronice fiscale, distribuitorii autorizaţi solicită extinderea reţelei de distribuţie şi
service prin includerea unor unităţi înregistrate anterior la comisie, aceştia depun
pentru respectivele unităţi documentele prevăzute la art. 90, cu excepţia documentului
prevăzut la art. 89 lit. i).
ART. 92
(1) Comisia analizează cererile depuse şi, în termen de 30 de zile de la data
depunerii documentaţiei complete, se pronunţă asupra aprobării sau respingerii
solicitării.
(2) Hotărârea comisiei este adusă la cunoştinţă solicitantului.
(3) Avizul privind distribuţia aparatelor de marcat electronice fiscale se eliberează
numai după confecţionarea sigiliilor fiscale şi a sigiliilor de identificare a tehnicienilor
de service şi înregistrarea la comisie a legitimaţiilor acestora.
ART. 93
(1) Avizul privind distribuţia aparatelor de marcat electronice fiscale este valabil,
începând cu data eliberării, pe o perioadă de:
a) 2 ani, în cazul aparatelor de marcat electronice fiscale destinate activităţii de
taximetrie;
b) 3 ani, pentru alte aparate de marcat electronice fiscale decât cele prevăzute la lit.
a).
(2) Valabilitatea avizului privind distribuţia aparatelor de marcat electronice fiscale
se poate prelungi, la cererea distribuitorului autorizat, pe perioade succesive, conform
alin. (1), începând cu ziua următoare celei până la care avizul a fost favorabil.
(3) Până la expirarea perioadei de valabilitate a avizului privind distribuţia
aparatelor de marcat electronice fiscale, distribuitorii autorizaţi pot solicita
prelungirea acesteia prezentând documentele prevăzute la art. 90.
(4) Nesolicitarea prelungirii valabilităţii avizului privind distribuţia aparatelor de
marcat electronice fiscale ori respingerea de către comisie a acestei prelungiri atrage
retragerea dreptului de distribuţie şi comercializare a aparatelor, obţinut în baza
avizului respectiv.
ART. 94
(1) Agenţii economici care până la data intrării în vigoare a prezentelor norme
metodologice au obţinut avizul privind distribuirea şi utilizarea aparatelor de marcat
electronice fiscale vor solicita, în termen de 18 luni de la această dată, reconfirmarea
avizului conform graficului prevăzut la alin. (2), în caz contrar dreptul de distribuţie şi
comercializare a aparatelor obţinut în baza avizului respectiv considerându-se ca fiind
retras de drept de la data expirării termenului stabilit prin grafic.
(2) Solicitarea reconfirmării avizului prevăzut la alin. (1) se va face eşalonat prin
prezentarea documentelor prevăzute la art. 89 lit. b) şi la art. 90, conform graficului
stabilit prin decizie a comisiei*).
(3) Prin grija secretariatului comisiei, decizia prevăzută la alin. (2) va fi adusă de
îndată la cunoştinţă fiecărui distribuitor autorizat şi va fi publicată în Monitorul
Oficial al României, Partea I, în termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a
prezentelor norme metodologice.
––––
*) Trimiterile prevăzute în cadrul alin. (2) nu mai corespund stării de fapt actuale
datorită modificării conţinutului articolelor la care se face trimitere, precum şi datorită
încetării aplicabilităţii efectelor acestui alineat, conform Graficului de reconfirmare a
avizelor privind distribuirea şi utilizarea aparatelor de marcat electronice fiscale
obţinute de agenţii economici (societăţi comerciale) până la data intrării în vigoare a
Hotărârii Guvernului nr. 479/2003 privind aprobarea Normelor metodologice pentru
aplicarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 28/1999 privind obligaţia agenţilor
economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, aprobat prin Decizia
Comisiei de avizare a distribuţiei şi utilizării aparatelor de marcat electronice fiscale
nr. 1/2003, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 484 din 7 iulie
2003.
ART. 95
(1) Solicitarea prelungirii valabilităţii/reconfirmării avizului privind distribuţia
aparatelor de marcat electronice fiscale se face prin includerea în reţeaua de distribuţie
şi/sau de service a tuturor unităţilor cu care sunt încheiate contracte ferme în derulare,
astfel cum acestea au fost acreditate prin avizul de bază şi/sau suplimentele ulterioare
ale acestuia obţinute sau solicitate până la data depunerii cererii privind prelungirea
valabilităţii/reconfirmarea avizului, şi cu respectarea condiţiei prevăzute la art. 78
alin. (1) lit. d).
(2) Ulterior prelungirii valabilităţii/reconfirmării avizului privind distribuţia
aparatelor de marcat electronice fiscale, acesta poate fi modificat numai în sensul
retragerii acreditării unor unităţi ori includerii în reţeaua de distribuţie şi/sau de
service a unor noi unităţi.
ART. 96
(1) În cazul retragerii dreptului de distribuţie şi de comercializare a aparatelor de
marcat electronice fiscale, în condiţiile prevăzute la art. 93 alin. (3) şi la art. 94 alin.
(1), distribuitorii autorizaţi sunt obligaţi să asigure service pentru toate aparatele
livrate până la data retragerii acestui drept.
(2) Activităţile de service vor fi asigurate prin tehnicienii proprii ai distribuitorului
autorizat sau prin tehnicienii de service ai unităţilor aflate în reţeaua de service a
acestuia la data retragerii dreptului prevăzut la alin. (1), precum şi prin tehnicieni ai
unor noi unităţi acreditate ulterior acestei date.
ART. 97
Distribuitorul autorizat are obligaţia să păstreze ca model de referinţă aparatul de
marcat electronic fiscal care a fost supus verificării în vederea obţinerii avizului tehnic
prevăzut la art. 78 alin. (1) lit. a) şi să îl prezinte comisiei, la solicitarea acesteia, ori
de câte ori este necesar.
ART. 98
Distribuitorul autorizat este obligat să anunţe comisia, în termen de 10 zile, despre
orice modificare intervenită în reţeaua de comercializare sau de service.
ART. 99
În cazul distribuirii de aparate de marcat electronice fiscale cu modificări de
structură, software sau cu parametri tehnici diferiţi faţă de modelul aparatului de
marcat electronic fiscal avizat, este necesară o nouă avizare în condiţiile prevăzute de
prezentele norme metodologice.
ART. 100
(1) Prevederile art. 99 nu se aplică în cazul modificărilor de software impuse
aparatelor de marcat electronice fiscale avizate, în condiţiile legii, ca urmare a
denominării monedei naţionale, potrivit legii.
(2) Modificările de software prevăzute la alin. (1) se vor face, dacă este cazul,
numai în baza suplimentului avizului tehnic favorabil privind caracteristicile tehnice
ale modelului aparatului de marcat electronic fiscal emis de persoana juridică
prevăzută la art. 78 alin. (1) lit. a), în condiţiile stabilite prin ordin al ministrului
economiei şi comerţului, cu avizul Ministerului Finanţelor Publice.
(3) Distribuitorii autorizaţi care au obţinut avize de distribuţie pentru aparate de
marcat electronice fiscale ce nu îndeplinesc condiţiile impuse ca urmare a denominării
monedei naţionale sunt obligaţi ca, până la data de 1 iulie 2005, să solicite obţinerea
suplimentului avizului prevăzut la alin. (2).
(4) Până la data de 15 iulie 2005 persoana juridică prevăzută la art. 78 alin. (1) lit.
a) va transmite comisiei lista distribuitorilor autorizaţi prevăzuţi la alin. (3) care nu au
solicitat şi/sau nu au obţinut suplimentul avizului tehnic, cu specificarea tipului şi
modelului aparatului de marcat electronic fiscal.
(5) Distribuitorii autorizaţi sunt obligaţi să efectueze, până la data de 1 iulie 2005,
la cererea utilizatorilor, contra cost, în mod direct sau prin intermediul unităţilor de
service acreditate, modificările de software impuse ca urmare a denominării monedei
naţionale la toate aparatele de marcat electronice fiscale livrate de către aceştia şi
aflate în dotarea utilizatorilor, dacă aparatele respective nu îndeplinesc condiţiile
prevăzute de lege.
(6) Efectuarea asupra aparatelor de marcat electronice fiscale prevăzute la alin. (5)
a altor modificări de software decât cele specificate la alin. (1) este interzisă.
(7) În cazul în care modificările de software prevăzute la alin. (1) presupun
înlocuirea memoriei fiscale, dispoziţiile prezentelor norme metodologice referitoare la
predarea memoriei fiscale şi sigilarea aparatului de marcat electronic fiscal se aplică
în mod corespunzător. Înlocuirea memoriei fiscale şi sigilarea aparatelor de marcat
electronice fiscale se fac de către distribuitorii autorizaţi sau de către unitatea de
service acreditată, în prezenţa organului fiscal în a cărui rază teritorială se află instalat
aparatul.
(8) Pentru toate tranzacţiile efectuate în perioada neutilizării aparatelor de marcat
electronice fiscale ca urmare a operării modificărilor prevăzute la alin. (1), utilizatorii
aplică prevederile art. 6 alin. (2) şi ale art. 7.
(9) Nerespectarea de către distribuitorii autorizaţi şi unităţile de service acreditate a
prevederilor alin. (5) atrage obligaţia de preluare a aparatelor de marcat electronice
fiscale de la utilizatori, la preţul convenit.
CAP. 10
Alte obligaţii ale distribuitorilor autorizaţi, ale unităţilor acreditate şi ale
utilizatorilor
ART. 101
Pe lângă celelalte obligaţii prevăzute de prezentele norme metodologice, după
obţinerea avizului privind distribuţia aparatelor de marcat electronice fiscale,
distribuitorul autorizat trebuie:
a) să livreze numai aparate de marcat electronice fiscale conforme cu modelul
avizat;
b) să emită certificate de garanţie pentru aparatele de marcat electronice fiscale
distribuite;
c) să asigure suportul hard/soft necesar, în cazul în care aparatul de marcat
electronic fiscal urmează să fie integrat ca parte a unui sistem de gestiune, iar prin
personalul din reţeaua de service acreditată să verifice integrarea corectă a aparatului
în sistem;
d) să furnizeze, la cererea organelor de control şi a comisiei, toate informaţiile
privitoare la activităţile de comercializare şi service pentru aceste aparate.
ART. 102
(1) Distribuitorul autorizat are obligaţia să furnizeze o dată cu aparatul de marcat
electronic fiscal şi manualul de utilizare în limba română, precum şi cartea de
intervenţii prevăzute la art. 5 alin. (3) din ordonanţa de urgenţă.
(2) Distribuitorii autorizaţi pentru distribuţia aparatelor de marcat electronice
fiscale destinate activităţii de taximetrie furnizează o dată cu aparatul dotarea tehnică
şi procedeul tehnic sau programul după care se realizează tarifarea şi pot fi obţinute
informaţiile conţinute în memoria fiscală.
(3) Cartea de intervenţii prezentată în anexa nr. 1 se completează, în momentul
vânzării aparatului de marcat electronic fiscal către utilizator, cu datele prevăzute la
paginile 2 – 5 din aceasta.
(4) Pentru utilizatorii prevăzuţi la art. 110, cartea de intervenţii se tipăreşte de către
aceştia şi se completează de către unitatea de service acreditată.
(5) Manualul de utilizare prevăzut la alin. (1) trebuie să cuprindă şi tipul şi
caracteristicile tehnice ale consumabilelor specifice aparatului de marcat electronic
fiscal respectiv, stabilite de producătorul aparatului.
(6) În cazul pierderii sau deteriorării cărţii de intervenţii, utilizatorii vor informa de
îndată organul fiscal în a cărui rază teritorială a fost instalat aparatul. Informarea se va
face în scris prin depunerea acesteia la sediul organului fiscal, căruia i se va prezenta
pentru ştampilare, conform art. 105 alin. (2), o nouă carte de intervenţii reconstituită,
pe răspunderea utilizatorului şi a unităţii de service acreditate, pe baza datelor
înregistrate în memoria fiscală, inclusiv în ceea ce priveşte toate evenimentele reset, şi
a documentelor păstrate, potrivit legii, la sediul utilizatorului. În situaţia deteriorării
cărţii de intervenţii, utilizatorii vor prezenta organului fiscal, pentru eventuale
confruntări, şi cartea de intervenţii deteriorată.
(7) În cazul defectării aparatului de marcat electronic fiscal, utilizatorul va anunţa
unitatea de service acreditată, păstrând dovada anunţării defecţiunii, iar reconstituirea
cărţii de intervenţii şi prezentarea acesteia la organul fiscal se vor face în termen de 72
de ore de la anunţarea defecţiunii.
ART. 103
(1) La instalarea aparatului de marcat electronic fiscal la utilizator, tehnicianul de
service notează în cartea de intervenţii datele sale de identificare, ultimul număr al
raportului de închidere zilnică rezultat la sfârşitul operaţiunilor de probă şi de iniţiere
a operatorului care va utiliza aparatul.
(2) Bonurile emise în timpul operaţiunilor de probă şi de iniţiere, precum şi
rapoartele de închidere zilnică emise în faza de instalare a aparatului de marcat
electronic fiscal poartă inscripţia „probă” şi se păstrează de utilizator.
(3) Instalarea aparatului de marcat electronic fiscal se face în prezenţa organului
fiscal în a cărui rază teritorială se instalează aparatul, care va verifica integritatea
sigiliului fiscal şi datele înscrise în bonul fiscal.
(4) Instalarea aparatelor de marcat electronice fiscale destinate activităţilor cu
caracter ambulant şi de taximetrie se face în prezenţa organului fiscal în a cărui rază
teritorială îşi are sediul/domiciliul fiscal utilizatorul.
ART. 104
(1) După instalarea aparatului de marcat electronic fiscal se întocmeşte „Declaraţia
de instalare a aparatelor de marcat electronice fiscale”, denumită în continuare
declaraţie, conform modelului prezentat în anexa nr. 10, în patru exemplare, semnată
de utilizatorul aparatului de marcat electronic fiscal, de tehnicianul de service care a
efectuat instalarea şi de reprezentantul organului fiscal.
(2) Originalul declaraţiei se depune de utilizatorul aparatului de marcat electronic
fiscal la organul fiscal în a cărui rază este instalat aparatul, a doua zi după instalare, în
vederea luării în evidenţă a acestuia, o copie rămâne la utilizator şi două copii la
unitatea de service.
(3) Unitatea de service acreditată trimite o copie de pe declaraţie distribuitorului
autorizat, în termenul prevăzut la alin. (2).
(4) Nerespectarea dispoziţiilor prevăzute la alin. (2) şi (3) se sancţionează cu
amendă contravenţională, conform art. 11 alin. (1) lit. a) din ordonanţa de urgenţă.
(5) Lunar, până la data de 10 a lunii în curs, organele fiscale în a căror rază au fost
instalate aparatele de marcat electronice fiscale vor transmite direcţiei generale a
finanţelor publice de care aparţin situaţia privind aparatele instalate în luna
precedentă.
(6) Utilizatorii care desfăşoară activităţi cu caracter ambulant depun declaraţia la
organul fiscal în a cărui rază teritorială îşi au sediul social/domiciliul. În acelaşi mod
vor proceda şi utilizatorii care desfăşoară activităţi de taximetrie, cu excepţia
situaţiilor în care operatorul de transport în regim de taxi are filiale sau sucursale
deschise în alte judeţe decât cel în care are sediul social, caz în care declaraţia de
instalare se va depune conform alin. (2).
(7) Utilizarea în alte scopuri a aparatelor de marcat electronice fiscale instalate şi
declarate ca fiind utilizate în activităţi cu caracter ambulant şi de taximetrie este
interzisă.
ART. 105
(1) O dată cu declaraţia prevăzută la art. 104 alin. (1), utilizatorii aparatelor de
marcat electronice fiscale, cu excepţia taximetriştilor, prezintă organului fiscal cartea
de intervenţii a aparatului şi registrul special.
(2) Organul fiscal înscrie în cartea de intervenţii numărul de pagini, aplicând
ştampila, şi vizează registrul special pe ultima pagină.
ART. 106
(1) Unităţile care fac parte din reţeaua de service trebuie să aibă menţionată în
obiectul lor de activitate activitatea de service pentru aparate de marcat electronice
fiscale, cod CAEN 7250, şi să dispună de minimum 2 tehnicieni de service
specializaţi în domeniu.
(2) Distribuitorii autorizaţi sunt obligaţi ca, prin intermediul propriilor tehnicieni de
service sau al unităţilor de service acreditate, să asigure:
a) intervenţia promptă şi gratuită, la solicitarea organelor de control;
b) instalarea aparatului nou şi repunerea în funcţiune a aparatului defect ca urmare
a defectării memoriei fiscale, în termen de 72 de ore de la solicitarea utilizatorului;
c) instruirea utilizatorului, completarea cărţii de intervenţii a aparatului şi semnarea
declaraţiilor de instalare;
d) efectuarea cel puţin a unei verificări anuale a aparatelor de marcat electronice
fiscale şi îndeplinirea oricăror alte obligaţii ce revin unităţilor de service potrivit
ordonanţei de urgenţă şi prezentelor norme metodologice.
ART. 107
(1) Operaţiile prevăzute la art. 106 alin. (2) lit. b) – d) se fac gratuit în perioada de
garanţie, iar în perioada de postgaranţie contra cost, pe bază de contract încheiat de
utilizator cu unitatea de service acreditată.
(2) Pentru semnarea contractului de service utilizatorii pot opta pentru oricare
dintre unităţile de service incluse în reţeaua distribuitorului autorizat, cu următoarele
condiţii:
a) notificarea distribuitorului autorizat asupra opţiunii;
b) unitatea de service pentru care se optează să fie acreditată să efectueze service în
judeţul sau în municipiul Bucureşti, unde este instalat aparatul.
(3) Distribuitorii autorizaţi pot comercializa aparatele de marcat electronice fiscale
pentru care au obţinut avizul comisiei pe tot teritoriul ţării, cu respectarea condiţiei
prevăzute la art. 78 alin. (1) lit. d), iar cei care dispun de tehnicieni de service proprii
sunt autorizaţi să efectueze operaţiuni de service la toate aparatele livrate
utilizatorilor, direct sau prin intermediul unităţilor acreditate de aceştia, indiferent de
judeţele în care sunt instalate aparatele.
(4) Refuzul expres sau tacit al utilizatorului de a încheia contracte de service pentru
perioada de postgaranţie echivalează cu renunţarea voluntară la utilizarea acelui
aparat de marcat electronic fiscal şi adoptarea deciziei de a achiziţiona un alt tip de
aparat.
(5) În cazul în care organele de specialitate prevăzute la art. 12 alin. (1) din
ordonanţa de urgenţă constată neutilizarea aparatului de marcat electronic fiscal ca
urmare a defectării şi nerepunerii în funcţiune a acestuia datorită inexistenţei unui
contract valabil de service pentru perioada de postgaranţie încheiat în condiţiile
menţionate la alin. (2), acestea vor aplica agentului economic în cauză amenda
contravenţională prevăzută la art. 11 alin. (1) lit. b) din ordonanţa de urgenţă şi vor
suspenda activitatea unităţii până la achiziţionarea şi instalarea unui alt aparat.
ART. 108
(1) Personalul tehnic care asigură service pentru aparatele de marcat electronice
fiscale consemnează în cartea de intervenţii din dotarea aparatului următoarele:
a) data şi ora solicitării intervenţiei din partea utilizatorului;
b) data şi ora începerii intervenţiei;
c) observaţii asupra stării sigiliului, descrierea sumară a defecţiunii constatate;
d) numărul ultimului bon fiscal şi al raportului Z înainte de începerea intervenţiei;
e) ultimul număr al raportului fiscal de închidere zilnică rezultat după efectuarea
intervenţiei;
f) data şi ora finalizării intervenţiei, semnătura şi numele în clar ale tehnicianului de
service;
g) eventualele resetări din timpul intervenţiei.
(2) În momentul instalării aparatului de marcat electronic fiscal tehnicianul de
service consemnează în cartea de intervenţii ultimul număr al bonului fiscal şi al
raportului Z, emise la finalul operaţiunilor de probă, instruirea operatorului şi
integritatea sigiliului.
ART. 109
Distribuitorii autorizaţi sunt obligaţi să asigure gratuit piesele de schimb şi
subansamblurile necesare efectuării de service, în perioada de garanţie, şi contra cost,
în perioada de postgaranţie, pe durata normală de funcţionare a aparatului de marcat
electronic fiscal, conform Legii nr. 15/1994, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare.
ART. 110
Avizele privind distribuţia aparatelor de marcat electronice fiscale, eliberate
distribuitorilor autorizaţi, pot constitui, la cerere, avize de utilizare pentru aparatele de
acelaşi tip şi model, cu excepţia celor destinate activităţii de taximetrie, achiziţionate
de agenţii economici utilizatori înainte de intrarea în vigoare a ordonanţei de urgenţă,
cu următoarele condiţii:
a) aducerea de către distribuitorii autorizaţi, direct sau prin unităţile de service
acreditate, a aparatelor în cauză la parametrii tehnici specifici tipului şi modelului de
aparat de marcat electronic fiscal avizat, urmată de sigilarea fiscală a acestora potrivit
dispoziţiilor prezentelor norme metodologice;
b) aparatele să aparţină utilizatorilor situaţi în zonele pentru care se asigură service.
ART. 111
(1) Aducerea aparatelor de marcat electronice fiscale în parametrii tehnici specifici
tipului şi modelului de aparat avizat este atestată prin întocmirea, în 4 exemplare, a
unui proces-verbal de conformitate semnat de reprezentantul distribuitorului autorizat
sau, după caz, al unităţii de service acreditate, precum şi de reprezentantul
utilizatorului.
(2) Primul exemplar al procesului-verbal prevăzut la alin. (1) este preluat de
distribuitorul autorizat sau, după caz, de unitatea de service acreditată, exemplarul al
doilea rămâne la utilizator, iar exemplarele al treilea şi al patrulea vor fi anexate de
utilizator la cererea prin care solicită atribuirea numărului de ordine din Registrul de
evidenţă a aparatelor de marcat electronice fiscale instalate în judeţ/municipiul
Bucureşti şi, respectiv, la declaraţia de instalare a aparatului.
(3) În cazul în care adaptarea aparatelor se face prin unităţile de service acreditate,
acestea transmit distribuitorului autorizat o copie xerox a procesului-verbal de
conformitate, în termen de 5 zile de la data efectuării operaţiunii.
ART. 112
Sigilarea fiscală a memoriei fiscale şi a aparatului de marcat electronic fiscal adus
în parametrii tehnici specifici tipului şi modelului de aparat avizat se face în prezenţa
organului fiscal în a cărui rază se va instala aparatul.
ART. 113
Pentru aparatele de marcat electronice fiscale aduse în parametrii tehnici specifici
tipului şi modelului avizate potrivit art. 110 – 112, distribuitorii autorizaţi, unităţile de
service acreditate desemnate de aceştia, precum şi utilizatorii vor duce la îndeplinire
toate obligaţiile ce le revin potrivit ordonanţei de urgenţă şi prezentelor norme
metodologice.
ART. 114
(1) Prevederile art. 110 – 113 se aplică şi în cazul aparatelor de marcat electronice
fiscale achiziţionate de utilizatori de la distribuitorii autorizaţi, ulterior intrării în
vigoare a ordonanţei de urgenţă, atunci când asupra tipului respectiv de aparat s-au
făcut modificări în condiţiile prevăzute la art. 99.
(2) În cazul prevăzut la alin. (1), în termen de maximum 15 zile de la data
întocmirii procesului-verbal de conformitate prevăzut la art. 111 alin. (1), se
procedează la predarea memoriei fiscale şi la reinstalarea aparatului respectiv, potrivit
prezentelor norme metodologice.
(3) Pentru tranzacţiile efectuate în perioada neutilizării aparatului ca urmare a
aducerii acestuia în parametri conform alin. (1) şi până la reinstalarea acestuia,
utilizatorii aplică prevederile art. 6 alin. (2) şi ale art. 7.
ART. 115
(1) Distribuitorii autorizaţi care încetează activitatea de comercializare a aparatelor
de marcat electronice fiscale rămân răspunzători în continuare pentru obligaţiile ce le
revin conform prevederilor ordonanţei de urgenţă şi prezentelor norme metodologice,
pentru aparatele livrate.
(2) Drepturile şi obligaţiile ce revin unităţilor acreditate în baza prevederilor
ordonanţei de urgenţă şi a prevederilor prezentelor norme metodologice, precum şi în
baza avizelor eliberate de comisie nu pot fi cedate unor terţe persoane.
(3) În cazul dizolvării distribuitorului autorizat prin fuziune ori prin divizare,
drepturile şi obligaţiile ce îi revin acestuia în baza avizelor privind distribuţia
aparatelor de marcat electronice fiscale se transmit, în condiţiile legii, societăţii
comerciale sau societăţilor comerciale existente ori care iau fiinţă în urma acestor
operaţiuni, fără a fi necesară reavizarea potrivit prezentelor norme metodologice.
(4) Hotărârea adunării generale extraordinare a acţionarilor distribuitorului
autorizat privind fuziunea sau divizarea va fi notificată comisiei în termen de 15 zile
de la data emiterii acesteia, în condiţiile prevăzute de Legea nr. 31/1990, republicată.
(5) Dispoziţiile alin. (3) se aplică în mod corespunzător şi în cazul în care
distribuitorul autorizat cedează, în condiţiile legii, drepturile şi obligaţiile ce-i revin în
baza avizului privind distribuţia aparatelor de marcat electronice fiscale altui
distribuitor autorizat, cu acordul scris al acestuia.
(6) Copia documentului încheiat în condiţiile prevăzute la alin. (5) va fi transmisă
comisiei în termen de 15 zile de la data semnării acestuia de către părţi.
ART. 116
(1) Utilizatorii pot vinde aparatele de marcat electronice fiscale achiziţionate numai
distribuitorilor autorizaţi sau unităţilor acreditate de aceştia, de la care au cumpărat
aparatele respective.
(2) Prevederile alin. (1) se aplică şi în cazul încetării activităţii utilizatorului în
condiţiile legii.
(3) În cazul încetării activităţii prin fuziune sau divizare, vânzarea aparatelor de
marcat electronice fiscale se va face înainte de transmiterea patrimoniului
utilizatorului către societatea comercială sau societăţile comerciale beneficiare.
ART. 117
(1) Clienţii sunt obligaţi să solicite bonurile fiscale şi să le prezinte la cerere
organelor de control.
(2) Utilizatorii aparatelor de marcat electronice fiscale sunt obligaţi să afişeze la loc
vizibil, inclusiv la locul de amplasare a aparatelor, în cazul în care clienţii au acces în
unitate, anunţuri de atenţionare a clienţilor cu privire la obligaţia acestora de a solicita
şi de a păstra bonul fiscal pentru prezentarea acestuia la un eventual control.
(3) Prevederile alin. (2) se aplică şi în cazul activităţilor de taximetrie.
ART. 118
Anunţurile prevăzute la art. 117 alin. (2), cu excepţia celor afişate în interiorul
autovehiculelor-taxi, vor fi scrise cu litere de tipar având înălţimea minimă de 3 cm.
CAP. 11
Controlul respectării prevederilor ordonanţei de urgenţă
ART. 119
(1) Verificarea modului de respectare de către agenţii economici a obligaţiilor ce le
revin potrivit ordonanţei de urgenţă şi prezentelor norme metodologice se face de
către organele de specialitate din Ministerul Finanţelor Publice, din unităţile sale
teritoriale, precum şi din cadrul Gărzii Financiare, denumite în continuare organe de
control, organizate în echipe formate din minimum două persoane.
(2) În traficul rutier organele de control prevăzute la alin. (1) vor efectua verificarea
taxiurilor numai împreună cu reprezentanţi ai poliţiei rutiere.
(3) În termen de 12 luni de la intrarea în vigoare a prezentelor norme metodologice
direcţiile generale ale finanţelor publice judeţene şi a municipiului Bucureşti vor
finaliza acţiunea de inventariere a tuturor unităţilor agenţilor economici care, la data
intrării în vigoare a acestor norme, desfăşoară pe raza judeţului/municipiului
Bucureşti activităţi de livrări de bunuri şi prestări de servicii direct către populaţie,
pentru care este obligatorie utilizarea aparatelor de marcat electronice fiscale, şi
împreună cu organele teritoriale ale Gărzii Financiare vor proceda la verificarea
acestora potrivit alin. (1).
(4) Pentru agenţii economici înregistraţi/autorizaţi potrivit legii ulterior intrării în
vigoare a prezentelor norme metodologice, organele competente vor lua măsurile
corespunzătoare pentru verificarea existenţei obligaţiei acestora de a utiliza aparate de
marcat electronice fiscale, urmând ca în termen de 30 de zile de la data începerii
activităţii unităţilor agenţilor economici în cauză să verifice modul de respectare de
către aceştia a prevederilor ordonanţei de urgenţă.
ART. 120
(1) Obiectivele controlului privind modul de respectare de către agenţii economici a
obligaţiilor ce le revin potrivit ordonanţei de urgenţă şi prezentelor norme
metodologice vizează verificarea:
a) dotării agenţilor economici cu aparate de marcat electronice fiscale, potrivit legii;
b) emiterii bonului fiscal cu denumirea fiecărui bun livrat sau a serviciului prestat,
cantitatea şi preţul sau tariful unitar pentru toate bunurile livrate şi/sau serviciile
prestate, precum şi cu celelalte date prevăzute de ordonanţa de urgenţă şi de
prezentele norme metodologice;
c) datelor înscrise în registrul special şi în raportul Z cu cele înscrise în evidenţa
contabilă a utilizatorului;
d) modului de îndeplinire de către utilizatori a obligaţiei privind anunţarea
distribuitorului autorizat şi a unităţii de service acreditate în momentul defectării
aparatului de marcat electronic fiscal;
e) afişării de către utilizatori a anunţurilor prevăzute la art. 117 alin. (2);
f) livrării de către distribuitorii autorizaţi, direct sau prin unităţile acreditate pentru
comercializare, a dispozitivului de afişaj client împreună cu aparatul de marcat
electronic fiscal, conform art. 22 pct. A lit. b);
g) respectării prevederilor art. 18 alin. (3);
h) modului de îndeplinire a oricăror alte obligaţii ce revin agenţilor economici în
baza ordonanţei de urgenţă şi a prezentelor norme metodologice.
(2) Obiectivele menţionate la alin. (1) vor fi incluse în tematica de control a
organelor prevăzute la art. 119 alin. (1), indiferent de obiectul controlului.
ART. 121
(1) Nerespectarea obligaţiei distribuitorilor autorizaţi de instalare a aparatelor noi şi
de înlocuire a memoriei fiscale defecte ori a cărei capacitate de stocare a fost epuizată,
în termenul prevăzut la art. 5 alin. (5) din ordonanţa de urgenţă, se sancţionează cu
amendă contravenţională, conform art. 11 alin. (1) lit. b) din ordonanţa de urgenţă.
(2) În cazul în care organele de control vor constata, pentru a doua oară la acelaşi
utilizator, neînlocuirea, în termen de 72 de ore de la solicitarea utilizatorului, a
memoriei fiscale defecte ori a cărei capacitate de stocare a fost epuizată, pe lângă
aplicarea amenzii contravenţionale vor propune comisiei şi retragerea dreptului de
distribuţie şi comercializare a aparatelor respective, obţinut de distribuitorul autorizat
în baza avizului în cauză.
(3) Fapta prevăzută la alin. (2) va fi consemnată într-un proces-verbal semnat de
reprezentanţii organului de control şi de reprezentantul utilizatorului.
(4) În termen de 3 zile de la data întocmirii procesului-verbal prevăzut la alin. (3),
organele de control vor transmite originalul procesului-verbal comisiei, o copie
distribuitorului şi o copie agentului economic în a cărui unitate s-a constatat că
aparatul de marcat electronic fiscal este defect.
(5) Comisia se va întruni în şedinţă în termen de 3 zile de la primirea procesuluiverbal,
în vederea analizării celor constatate de către organele de control şi a emiterii
deciziei de retragere definitivă a dreptului de distribuţie şi comercializare a aparatelor
respective distribuitorului în cauză. Decizia va fi întocmită în 3 exemplare.
(6) În termen de 48 de ore de la data emiterii deciziei prevăzute la alin. (5),
originalul acesteia va fi transmis distribuitorului şi o copie organului de control care a
întocmit procesul-verbal, prin grija secretariatului tehnic al comisiei.
ART. 122
(1) De la data înmânării către distribuitor a deciziei prevăzute la art. 121 alin. (5)
ori de la data comunicării acesteia în condiţiile legii, distribuitorului i se interzic
distribuţia şi comercializarea aparatelor de marcat electronice fiscale.
(2) Distribuitorii cărora le-a fost retras dreptul de distribuţie şi comercializare a
aparatelor de marcat electronice fiscale rămân răspunzători în continuare pentru toate
obligaţiile ce le revin conform prevederilor ordonanţei de urgenţă şi prezentelor
norme metodologice, pentru toate aparatele livrate până la data comunicării retragerii
acestui drept.
(3) Neîndeplinirea obligaţiei prevăzute la alin. (2) se sancţionează cu amendă
contravenţională, conform art. 11 alin. (1) lit. c) din ordonanţa de urgenţă.
(4) Comercializarea aparatelor de marcat electronice fiscale după retragerea
dreptului de distribuţie şi comercializare a acestora se sancţionează cu amendă
contravenţională şi cu confiscarea încasărilor obţinute de agentul economic
contravenient din această activitate, conform art. 11 alin. (1) lit. b) şi art. 13 alin. (2)
din ordonanţa de urgenţă.
(5) Amenda şi sancţiunea complementară prevăzute la alin. (4) se aplică şi în cazul
comercializării aparatelor de marcat electronice fiscale de către alţi agenţi economici
decât distribuitorii autorizaţi şi unităţile acreditate de aceştia.
ART. 123
Neîndeplinirea obligaţiei agenţilor economici de a se dota şi de a utiliza aparate de
marcat electronice fiscale la termenul legal se sancţionează cu amendă
contravenţională, conform art. 11 alin. (1) lit. b) din ordonanţa de urgenţă, şi cu
suspendarea activităţii unităţii agentului economic contravenient, conform art. 14 din
ordonanţa de urgenţă.
ART. 124
(1) Suspendarea activităţii unităţilor agenţilor economici contravenienţi se face în
baza proceselor-verbale încheiate de echipe de control, constituite la nivelul direcţiilor
generale ale finanţelor publice judeţene sau a municipiului Bucureşti, precum şi la
nivelul Gărzii Financiare, formate din 2 inspectori şi, respectiv, 2 comisari.
(2) Pe toată durata de suspendare a activităţii unitatea va fi sigilată. Sigilarea se
efectuează de către echipa de control constituită potrivit alin. (1), începând cu data
încheierii procesului-verbal de constatare a contravenţiei.
(3) Concomitent cu sigilarea unităţii se afişează la loc vizibil anunţul „Unitate
închisă pentru nedotarea cu aparate de marcat electronice fiscale”. Anunţul va fi scris
cu litere de tipar având înălţimea minimă de 10 cm.
(4) În cazul activităţilor cu caracter ambulant, o dată cu încheierea procesuluiverbal
de control se va proceda la reţinerea autorizaţiei de funcţionare a agentului
economic contravenient, eliberată de autorităţile administraţiei publice locale pentru
această activitate.
(5) În cazul activităţilor de taximetrie, o dată cu încheierea procesului-verbal de
control se va proceda la suspendarea sau la anularea autorizaţiei taxi, conform
dispoziţiilor Legii nr. 38/2003 privind transportul în regim de taxi şi în regim de
închiriere, cu modificările ulterioare.
(6) Pe întreaga perioadă de suspendare a activităţii unităţii respective organele de
control vor urmări conformarea utilizatorului cu sancţiunea primită.
ART. 125
Continuarea livrării de bunuri şi prestarea de servicii după suspendarea activităţii
unităţii se sancţionează cu amendă contravenţională şi cu confiscarea sumelor încasate
din aceste activităţi, conform art. 11 alin. (1) lit. b) şi alin. (3) din ordonanţa de
urgenţă.
ART. 126
(1) În vederea ridicării sancţiunii de suspendare a activităţii, agentul economic a
cărui unitate a fost sigilată va proceda după cum urmează:
a) după achiziţionarea aparatului de marcat electronic fiscal sau, după caz, după
aducerea aparatului în parametrii specifici tipului şi modelului avizate, în cazul
utilizatorilor prevăzuţi la art. 110, va solicita în scris direcţiei generale a finanţelor
publice judeţene sau a municipiului Bucureşti pe a cărei rază urmează să fie instalat
aparatul atribuirea numărului de ordine din Registrul de evidenţă a aparatelor de
marcat electronice fiscale instalate, anexând la cerere documentele prevăzute la art.
61.
Direcţiile generale ale finanţelor publice vor comunica numărul de ordine atribuit,
în termen de 3 zile de la data primirii solicitării;
b) după primirea numărului de ordine, va solicita unităţii de service acreditate
instalarea aparatului de marcat electronic fiscal, informând direcţia generală a
finanţelor publice sau, după caz, Garda Financiară teritorială, în funcţie de apartenenţa
organului de control care a dispus sancţionarea, asupra datei şi orei la care urmează să
se facă instalarea aparatului.
(2) Desigilarea unităţii se face de către echipa de control care a dispus suspendarea
activităţii unităţii, moment în care se va proceda la instalarea aparatului potrivit
prezentelor norme metodologice, o copie xerox a declaraţiei de instalare întocmite
conform art. 104 alin. (1) fiind preluată de organul de control şi ataşată la procesulverbal
de desigilare a unităţii.
(3) În vederea ridicării sancţiunii de suspendare a activităţilor cu caracter ambulant
şi de taximetrie, agentul economic va prezenta organului de control copia declaraţiei
de instalare a aparatului de marcat electronic fiscal, vizată de organul fiscal teritorial
prevăzut la art. 104 alin. (6).
ART. 127
Prevederile prezentelor norme metodologice se completează cu dispoziţiile
referitoare la regulile speciale pentru vânzările de bunuri second-hand, vânzările de
bunuri second-hand în regim de consignaţie şi pentru operaţiunile realizate de casele
de amanet, prevăzute de Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003
privind Codul fiscal*).
––––
*) Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 au fost aprobate prin
Hotărârea Guvernului nr. 44/2004, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea
I, nr. 112 din 6 februarie 2004, cu modificările ulterioare.
ART. 128
Anexele nr. 1 – 10**) fac parte integrantă din prezentele norme metodologice.
––––
**) Anexele nr. 1 – 10 sunt reproduse în facsimil.
NOTĂ:
Reproducem mai jos art. II din Hotărârea Guvernului nr. 2.398/2004 privind
modificarea şi completarea Normelor metodologice pentru aplicarea Ordonanţei de
urgenţă a Guvernului nr. 28/1999 privind obligaţia agenţilor economici de a utiliza
aparate de marcat electronice fiscale, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr.
479/2003, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 75 din 21 ianuarie
2005, care nu este încorporat în textul republicat al Hotărârii Guvernului nr.
479/2003:
„ART. 2
Prezenta hotărâre intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2005, cu excepţia art. I pct.
57 referitor la alin. (1) al art. 9***), care intră în vigoare la data de 1 februarie 2005.”
––––
***) Pct. 57 al art. I modifică art. 94 din normele metodologice. Pe cale de
consecinţă, prevederile art. II se vor raporta la alin. (1) al art. 94 din normele
metodologice. În urma renumerotării, alin. (1) al art. 94 a devenit alin. (1) al art. 93.
ANEXA 1
la normele metodologice
CARTEA DE INTERVENŢII DIN DOTARE*)
______________________
| CARTE DE INTERVENŢII |
| PENTRU |
| APARATE DE MARCAT |
| ELECTRONICE FISCALE |
| (pag. 1) |
|______________________|
_____________________________________ _____________________________________
| APARATE DE MARCAT | | DISTRIBUITORUL AUTORIZAT |
| ELECTRONICE FISCALE | | |
| _ | | |
| |_| Casă de marcat electronică | | Denumirea ……………………. |
| cu structură închisă | | …………………………….. |
| _ | | |
| |_| Casă de marcat electronică | | Adresa ………………………. |
| cu structură închisă integrabilă| | …………………………….. |
| într-o reţea | | |
| _ | | Codul fiscal/Codul Unic de |
| |_| Casă de marcat electronică | | Înregistrare …………………. |
| computerizată | | |
| _ | | UNITATE ACREDITATĂ PENTRU |
| |_| Aparate/terminale cu funcţii de | | COMERCIALIZARE |
| case de marcat electronice | | |
| _ | | Denumirea ……………………. |
| |_| Imprimante fiscale | | …………………………….. |
| | | |
| TIP ….. MODEL ………. | | Adresa ………………………. |
| | | …………………………….. |
| AVIZ DE DISTRIBUŢIE | | |
| Nr. ….. din ……………. | | Codul fiscal/Codul Unic de |
| | | Înregistrare …………………. |
| SERIA APARATULUI …………. | | |
| | | |
| (pag. 2) | | (pag. 3) |
|_____________________________________| |_____________________________________|
_____________________________________ _____________________________________
| UTILIZATOR | | UNITATE ACREDITATĂ PENTRU SERVICE |
| Denumirea ……………………. | | Denumirea ……………………. |
| Sediul ………………………. | | Adresa ………………………. |
| Codul fiscal/Codul Unic de | | Codul fiscal/Codul Unic de |
| Înregistrare …………………. | | Înregistrare …………………. |
| Data livrării aparatului ………. | | |
| …………………………….. | | |
| Locul de instalare a aparatului | | |
| …………………………….. | | |
| Adresa ………………………. | | |
| Data ………………………… | | |
| | | |
| (pag. 4) | | (pag. 5) |
|_____________________________________| |_____________________________________|
______________________________________________________________________________
| DATE PRIVIND IDENTIFICAREA TEHNICIANULUI ACREDITAT |
|______________________________________________________________________________|
| Numele şi | Denumirea unităţii | Numărul | Adresa | Data începerii|
| prenumele | de service | legitimaţiei/| tehnicianului| activităţii |
| |____________________| Sigiliul de | |_______________|
| |Codul fiscal/Codul | identificare | | Data încetării|
| |Unic de Înregistrare| | | activităţii |
| |____________________| | |_______________|
|___________|____________________|______________|______________|_______________|
| |____________________| | |_______________|
|___________|____________________|______________|______________|_______________|
| |____________________| | |_______________|
|___________|____________________|______________|______________|_______________|
(pag. 6)
NOTĂRILE TEHNICIANULUI DE SERVICE
Instalarea aparatului Comunicarea defectării Comunicarea necesităţii
aparatului înlocuirii memoriei fiscale
Data ….. Ora …… Data ….. Ora …… Data ….. Ora ……
Începerea intervenţiei Date privind intervenţia Situaţia înainte de
Data ….. Ora …… Integritatea sigiliului intervenţie
Da Nu
Defectul constatat Numărul ultimului raport
de închidere zilnică ……
Perioada de probă Finalizarea intervenţiei
Bon Raport Z Bon Raport Z
Numărul iniţial ………………. Numărul iniţial ……………….
Numărul final ………………… Numărul final …………………
Data ….. Ora ……
Resetare Instruirea operatorului Integritatea sigiliului după
intervenţie şi probă
Da Da Da
Nu Nu Nu
Semnătura şi numele în clar ale tehnicianului
………………………………………
Semnătura reprezentantului Semnătura şi ştampila utilizatorului
organului fiscal**) pentru funcţionarea normală a aparatului
…………………….. ………………………………….
(pag. 7, 8, …)
––––
*) Cărţile de intervenţii tipărite conform modelului prevăzut în anexa nr. 1 la
normele metodologice aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 479/2003, publicată în
Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 319 din 12 mai 2003, aflate în dotarea
utilizatorilor la data intrării în vigoare a Hotărârii Guvernului nr. 2398/2004, pot fi
folosite până la completarea tuturor paginilor acestora.
**) Reprezentantul organului fiscal teritorial semnează în baza declaraţiei de
instalare depusă potrivit normelor metodologice, precum şi cu ocazia înlocuirii
memoriei fiscale.
ANEXA 2 a)
la normele metodologice
Societatea Comercială ………………
Sediul ……………………………
Codul fiscal/Codul Unic de Înregistrare
………………………………….
Locul de instalare a aparatului
Adresa ……………………………
REGISTRU SPECIAL*)
Nr. pagină …..
______________________________________________________________________________
|Nr. |Operaţiunea |Specificaţie| Valoarea operaţiunii/facturii |
|crt.|efectuată/ | |_______________________________________________|
| |Numărul şi | |Total, | din care: |
| |data | |inclusiv|______________________________________|
| |facturii | |T.V.A. |cu cota |scutit |scutit |valoarea |
| | | | |standard |cu drept|fără |altor |
| | | | |de T.V.A.|de |drept de|taxe ce |
| | | | | |deducere|deducere|nu se |
| | | | | | | |cuprind |
| | | | | | | |în baza |
| | | | | | | |de |
| | | | | | | |impozitare|
| | | | | | | |a T.V.A. |
|____|____________|____________|________|_________|________|________|__________|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|____|____________|____________|________|_________|________|________|__________|
| | | | | | | | |
|____|____________|____________|________|_________|________|________|__________|
*) Registrele speciale tipărite conform modelului prevăzut în anexa nr. 2a la
normele metodologice aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 479/2003, publicată în
Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 319 din 12 mai 2003, aflate în dotarea
utilizatorilor la data intrării în vigoare a Hotărârii Guvernului nr. 2398/2004, pot fi
folosite până la completarea tuturor paginilor acestora.
ANEXA 2 b)
la normele metodologice
Societatea Comercială ………………
Sediul ……………………………
Codul fiscal/Codul Unic de Înregistrare
………………………………….
Locul de instalare a aparatului
Adresa ……………………………
REGISTRUL SPECIAL PENTRU CASELE DE SCHIMB VALUTAR
______________________________________________________________________________
|Nr. | Numărul şi |Felul | Felul | Suma |Curs |Comision| Suma |
|crt.| data |operaţiunii| valutei| încasată |valutar|________| predată |
| | buletinului| | | de la | | % | lei| clientului|
| | de schimb | | | client | | | | |
| | valutar | | | | | | | |
|____|____________|___________|________|__________|_______|___|____|___________|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|____|____________|___________|________|__________|_______|___|____|___________|
| | | | | | | | |
|____|____________|___________|________|__________|_______|________|___________|
ANEXA 3
la normele metodologice
LEGITIMAŢIA*)
tehnicianului abilitat să asigure asistenţă tehnică
_____________________________________ _____________________________________
| | | UNITATEA ACREDITATĂ PENTRU SERVICE |
| | | |
| | | Denumirea ……………………. |
| | | Adresa ………………………. |
| | | Codul fiscal/Codul Unic de |
| | | Înregistrare …………………. |
| | | |
| | | Titularul prezentei legitimaţii este|
| | | abilitat să asigure asistenţa |
| LEGITIMAŢIE | | tehnică a aparatelor de marcat |
| | | electronice fiscale numai în baza |
| | | avizelor de distribuţie eliberate de|
| | | Comisia de avizare a |
| | | distribuitorilor şi a aparatelor de |
| | | marcat electronice fiscale. |
| | | |
| | | Înregistrat la Comisie |
| | | Semnătura şi ştampila |
| | | |
| | | (pag. 1) |
|_____________________________________| |_____________________________________|
_____________________________________ _____________________________________
| LEGITIMAŢIE NR. …….. | | DISTRIBUITOR AUTORIZAT*) ………. |
| Numele …………………….. | | AMEF**) ……………………… |
| Prenumele ………………….. | | Nr. şi data Avizului ………….. |
| Numărul de identificare ……… | | ___________________________________ |
| Buletinul/Cartea de identitate | | DISTRIBUITOR AUTORIZAT ………… |
| seria ….. nr. ….. ___________ | | AMEF ………………………… |
| | || | Nr. şi data Avizului ………….. |
| Data înregistrării | || | ___________________________________ |
| legitimaţiei |Fotografia || | DISTRIBUITOR AUTORIZAT ………… |
| ……………… |Titularului|| | AMEF ………………………… |
| | || | Nr. şi data Avizului ………….. |
| Semnătura titularului | || | ___________________________________ |
| ………………… |___________|| | –––– |
| | | *) Se completează de distribuitorul |
| Director general, | | autorizat sub ştampila |
| ………………….. | | **) Tipul şi modelul aparatului de |
| (semnătura şi ştampila) | | marcat electronic fiscal |
| | | |
| (pag. 2) | | (pag. 3 şi următoarele) |
|_____________________________________| |_____________________________________|
*) Legitimaţiile tehnicienilor tipărite conform modelului prevăzut în anexa nr. 3 la
normele metodologice aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 479/2003, publicată în
Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 319 din 12 mai 2003, aflate în dotarea
unităţilor acreditate pentru service la data intrării în vigoare a Hotărârii Guvernului nr.
2398/2004, pot fi folosite până la completarea tuturor paginilor acestora.
ANEXA 4
la normele metodologice
LOGOTIPUL
|<–––- 0.8 –––>|
| |
| |
>| 0.2 |< |
| | |
__________________|__________|_______________|
^ | / /
| | / /
| | / /
1 _________|_______/______________ /
| ^ | /\ /
| | | / \ /
| 0.5 | / \ /
| | | / \ /
| | | / \ /
v v | / \ /_____________
_________________|/ | | |
| | | |
|<– 0.5 –>|0.1|<– 0.6 –>|
| |
|<–––– 1.2 ––––>|
ANEXA 5
la normele metodologice
MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE
DIRECŢIA GENERALĂ A FINANŢELOR PUBLICE
A JUDEŢULUI …………/MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
REGISTRUL DE EVIDENŢĂ*)
a aparatelor de marcat electronice fiscale instalate
Semnificaţia coloanelor din tabelul de mai jos este următoarea:
N – Numărul avizului de distribuţie
O – Numărul de ordine
D – Data instalării aparatului
A – Adresa/Locul de instalare/numărul de înmatriculare al autovehiculului
taxi
C – Codul fiscal/Codul Unic de Înregistrare
______________________________________________________________________________
|N | Utilizatorul| Tipul | Modelul | Seria |N|O|Organul | D|Observaţii|
|r.|_____________|aparatului|aparatului|aparatului| | |fiscal | | **) |
| |Denumirea|A|C| | | | | |teritorial| | |
|c | | | | | | | | | | | |
|r | | | | | | | | | | | |
|t.| | | | | | | | | | | |
|__|_________|_|_|__________|__________|__________|_|_|__________|__|__________|
| 0| 1 |2|3| 4 | 5 | 6 |7|8| 9 |10| 11 |
|__|_________|_|_|__________|__________|__________|_|_|__________|__|__________|
| | | | | | | | | | | | |
|__|_________|_|_|__________|__________|__________|_|_|__________|__|__________|
*) Registrele de evidenţă a aparatelor de marcat electronice fiscale tipărite conform
modelului prevăzut în anexa nr. 5 la normele metodologice aprobate prin Hotărârea
Guvernului nr. 479/2003, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 319
din 12 mai 2003, aflate în dotarea utilizatorilor la data intrării în vigoare a Hotărârii
Guvernului nr. 2398/2004, pot fi folosite până la completarea tuturor paginilor
acestora.
**) Se completează în cazul anulării numărului de ordine, schimbării denumirii
firmei etc.
ANEXA 6
la normele metodologice
CERERE
de atribuire a numărului de ordine din Registrul de evidenţă a aparatelor de marcat
electronice fiscale, instalate în judeţ/municipiul Bucureşti
Societatea Comercială ……………….., adresa ………………….., Codul Fiscal/Codul
Unic de Înregistrare ………., reprezentată legal prin …………….., posesor al
buletinului/cărţii de identitate seria ………, nr. ……., eliberat de ……………. la data de
…………., în calitate de ………………, declarăm că am achiziţionat la data de ……………..
un număr de ………. aparate de marcat electronice fiscale, având următoarele elemente
de identificare:
1. tipul …………., modelul ………….., configuraţia …………., seria aparatului
…………………, numărul şi data avizului de distribuţie a aparatelor de marcat
electronice fiscale ………………………………
2. tipul …………., modelul ………….., configuraţia …………., seria
aparatului…………………., numărul şi data avizului de distribuţie a aparatelor de marcat
electronice fiscale ………………………………
3. ………………….
Prin prezenta solicităm atribuirea numărului de ordine din Registrul de evidenţă a
aparatelor de marcat electronice fiscale instalate în judeţ/municipiul Bucureşti pentru
fiecare aparat achiziţionat, în vederea instalării şi fiscalizării acestuia.
Conducătorul unităţii solicitante,
…………………..
(semnătura şi ştampila)
ANEXA 7
la normele metodologice
MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE
DIRECŢIA GENERALĂ A FINANŢELOR PUBLICE
A JUDEŢULUI …………/MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
REGISTRUL DE EVIDENŢĂ A MEMORIILOR FISCALE PREDATE
______________________________________________________________________________
|Numărul |Numărul |Motivele |Seria | Datele de identificare a |
|de ordine|şi data |predării |fiscală a | utilizatorului |
| |procesului-|memoriei*)|aparatului|__________________________________|
| |verbal de | | |Denumirea|Sediul/ |Codul fiscal/ |
| |predare | | | |Punctul |Codul Unic de |
| |primire | | | |de lucru|Înregistrare |
|_________|___________|__________|__________|_________|________|_______________|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|_________|___________|__________|__________|_________|________|_______________|
| | | | | | | |
|_________|___________|__________|__________|_________|________|_______________|
| | | | | | | |
|_________|___________|__________|__________|_________|________|_______________|
*) motivele predării = defectare, umplere, încetare activitate etc.
ANEXA 8
la normele metodologice
COMISIA DE AVIZARE A DISTRIBUITORILOR ŞI A
APARATELOR DE MARCAT ELECTRONICE FISCALE
AVIZ*)
Nr. ………… din …………..
privind distribuţia aparatelor de marcat electronice fiscale
În conformitate cu prevederile art. 5 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului
nr. 28/1999, republicată, se avizează distribuţia aparatelor de marcat
electronice fiscale tip …………., model …………., denumire comercială
…………., configuraţie ………….. tipul hârtiei …………………,
avizul tehnic nr./data …………………, destinaţie ………………….
de către
Societatea Comercială ……………………, adresa ……………….,
Codul fiscal/Codul Unic de Înregistrare ……………….., telefon/fax/telex
………………………
prin următoarea reţea de distribuţie:
1. Societatea Comercială ………………, localitatea ……………..,
judeţul ………. Codul fiscal/Codul Unic de Înregistrare ……………….,
zona de distribuţie …………………
2. Societatea Comercială ………………, localitatea ……………..,
judeţul ………. Codul fiscal/Codul Unic de Înregistrare ……………….,
zona de distribuţie …………………
3. …………………………….
Service pentru aparatele de marcat electronice fiscale distribuite
utilizatorilor va fi asigurat prin următoarele unităţi:
1. Societatea Comercială ………………, localitatea ……………..,
judeţul ………., Codul fiscal/Codul Unic de Înregistrare ……………….
zona pentru care se asigură service ………………………………….. .
2. Societatea Comercială ………………, localitatea ……………..,
judeţul ………., Codul fiscal/Codul Unic de Înregistrare ……………….
zona pentru care se asigură service ………………………………….. .
3. …………………………….
Condiţii de avizare: ……………..
Valabil până la data: …………….
Preşedintele Comisiei de avizare Secretarul Comisiei de avizare
distribuitorilor şi a aparatelor distribuitorilor şi a aparatelor
de marcat electronice fiscale, de marcat electronice fiscale.
………………………….. …………………………..
(semnătura şi ştampila) (semnătura şi ştampila)
––––
*) Reţeaua de distribuţie şi service inclusă în avizele privind distribuţia aparatelor
de marcat electronice fiscale poate fi modificată prin acreditarea ori retragerea
acreditării unor agenţi economici, precum şi prin extinderea ori restrângerea zonei de
distribuţie şi service.
ANEXA 9
la normele metodologice
Persoana juridică notificată
de Ministerul Economiei şi Comerţului
Denumirea ………………………
Adresa …………………………
Codul fiscal/Codul Unic de Înregistrare
…………………………………
Aviz tehnic
Nr. ………… din …………..
privind caracteristicile tehnice ale modelului aparatului de marcat electronic fiscal
În conformitate cu prevederile art. 5 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.
28/1999, republicată, a fost verificat din punct de vedere tehnic aparatul de marcat
electronic fiscal tip …………. model ……………., denumire comercială ………..,
configuraţie ………….. destinaţie ……………, pentru Societatea Comercială ……………….,
adresa …………………, Codul fiscal/Codul Unic de Înregistrare ………………..,
telefon/telex/fax …………………….. .
Aparatul verificat se avizează/nu se avizează din punct de vedere tehnic, întrucât
corespunde/nu corespunde condiţiilor impuse prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului
nr. 28/1999, republicată, şi de normele metodologice de aplicare a acesteia.
Tipul hârtiei utilizate de aparatul de marcat electronic fiscal: …………..
Conducătorul persoanei juridice abilitate,
…………………..
(semnătura şi ştampila)
ANEXA 10
la normele metodologice
DECLARAŢIE DE INSTALARE
a aparatelor de marcat electronice fiscale
Organul fiscal teritorial
…………………….
Numărul şi data înregistrării declaraţiei
…………………………………..
Subsemnatul ……………………….., posesor al buletinului/cărţii de identitate seria
………….. nr. ………….., eliberat de …………… la data de …………., în calitate de
…………………… la Societatea Comercială …………………, adresa ………………, Codul
fiscal/Codul Unic de Înregistrare ………, declar că am instalat la data de ……….. la
punctul de lucru din …….. un număr de ……. aparate de marcat electronice fiscale,
având următoarele elemente de identificare: tipul ……….., modelul ……….., denumirea
comercială ……….., configuraţia …………, seria aparatului ………………, nr./data avizului
privind distribuţia aparatelor de marcat electronice fiscale …………………, seria fiscală a
aparatului …………….., data achiziţionării aparatului ……………………… .
Instalarea a fost efectuată de tehnicianul ……………………., având legitimaţia nr.
………………, numărul de identificare ………………. de la unitatea acreditată pentru
service …………, adresa ……………., Codul fiscal/Codul Unic de Înregistrare
…………………….., telefon/fax …………………, în prezenţa reprezentantului organului
fiscal teritorial …………………………, având legitimaţia nr. ………………….. .
Societatea Comercială Unitatea acreditată Reprezentantul organului
pentru service fiscal teritorial
………………… ……………….. ……………………
Semnătura ……….. Semnătura ………. Semnătura …………..
–––––